ΕΚΚ: Τι ισχύει για εταιρείες του ΗΒ που λειτουργούν υπό το ΠΚΑ

Η ΕΚΚ εξέδωσε Δήλωση Πολιτικής για τις εταιρείες του ΗΒ που λειτουργούν υπό το Προσωρινό Καθεστώς Αδειοδότησης

Δήλωση Πολιτικής σχετικά με την απόφασή της για περαιτέρω τροποποίηση της Οδηγίας 87-04 εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («ΕΚΚ»), η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης των εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου που λειτουργούν υπό το Προσωρινό Καθεστώς Αδειοδότησης («ΠΚΑ») στην απόκτηση φυσικής παρουσίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΚ είχε θεσπίσει τον Δεκέμβριο του 2020 Προσωρινό Καθεστώς Αδειοδότησης για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία/εγκατάσταση, νοουμένου ότι η παροχή αυτών των επενδυτικών υπηρεσιών, αφορά αποκλειστικά επαγγελματίες πελάτες ή/και επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους, με έδρα την Κύπρο.

Στο πλαίσιο αυτό, 96 εταιρείες υπέβαλαν αίτηση για υπαγωγή στο ΠΚΑ μέχρι τον Φεβρουάριο του 2021,  οκτώ από τις οποίες είτε δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, είτε απέσυραν την αίτησή τους. Οι υπόλοιπες εταιρείες εξασφάλισαν προσωρινή άδεια για να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους (περιλαμβανομένης της άσκησης επενδυτικών δραστηριοτήτων) σε επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους στην Κύπρο έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2021, χωρίς να έχουν φυσική παρουσία στη χώρα. Κάποιοι εκ των ομίλων στους οποίους ανήκουν οι εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου που λειτουργούν υπό το ΠΚΑ, εκδήλωσαν πρόθεση για εγκατάσταση φυσικής παρουσίας στη Δημοκρατία. Σε αυτή τη βάση, έχουν υποβληθεί σχετικές αιτήσεις στην ΕΚΚ.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις που λήφθηκαν από την ΕΚΚ εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας, γεγονός που δημιουργεί σειρά προκλήσεων ως προς την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση μιας αίτησης για απόκτηση φυσικής παρουσίας στη Δημοκρατία είναι χρονοβόρα διαδικασία, η ΕΚΚ αποφάσισε να προχωρήσει σε τροποποίηση της ΟΔ87-04, επιτρέποντας στις εταιρείες που λειτουργούν υπό το ΠΚΑ, να συνεχίσουν να λειτουργούν υπό αυτό το καθεστώς, έως ότου ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της σχετικής αίτησής. 
Εφόσον η σχετική αίτηση εγκριθεί, θα παραχωρείται μία περίοδος έξι μηνών για την  πλήρη λειτουργική και ομαλή ενσωμάτωση των πελατών σε υποκατάστημα στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε υφιστάμενη ή νέα Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών («ΚΕΠΕΥ»), ανάλογα με την περίσταση.

Τονίζεται ότι, η Δήλωση Πολιτικής αφορά εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου που οι ίδιες ή ο όμιλος στον οποίον ανήκουν, ό,τι εφαρμόζεται αναλόγως της περίστασης:

  • επιδίωξαν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους μέσω απόκτησης φυσικής παρουσίας στην Κύπρο, είτε με την ίδρυση υποκαταστήματος, είτε με την ίδρυση νέας ΚΕΠΕΥ ή με την απόκτηση συμμετοχής, περιλαμβανομένης ειδικής συμμετοχής, σε υπάρχουσα ΚΕΠΕΥ και των οποίων οι αιτήσεις δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί πλήρως. 
  • θα επιδιώξουν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους μέσω της εγκατάστασης φυσικής παρουσίας στην Κύπρο, υποβάλλοντας σχετική αίτηση μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η συμπερίληψη των περιπτώσεων αυτών αποσκοπεί στο να μην επηρεαστούν αρνητικά αιτήσεις που βρίσκονται στη διαδικασία της οριστικοποίησης και υποβολής στην ΕΚΚ.

Οι εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου που λειτουργούν υπό το ΠΚΑ και οι οποίες θα μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν βάσει του ΠΚΑ μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2021, θα δημοσιευθούν σε ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ. Οι υπόλοιπες θα πρέπει να τερματίσουν τις δραστηριότητές τους στη Δημοκρατία έως την 1η Ιανουαρίου 2022.  Για υποβολή ερωτημάτων και περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας Δήλωσης Πολιτικής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Πολιτικής της ΕΚΚ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] 
 

 
23682