Ελεγκτής για Κρ. Ενισχύσεις: 503 με χορηγία χωρίς να δικαιούνται

Εξέδωσε ειδική έκθεση - Λεπτομέρειες

Η Ειδική Έκθεση με θέμα «Σχέδιο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων» που ετοιμάστηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία δημοσιεύτηκε σήμερα να  ζητεί όπως το  Υπουργείο Οικονομικών  να προωθήσει άμεσα διαδικασίες ανάκτησης των ποσών χορηγίας που καταβλήθηκαν προς τις 503 περιπτώσεις μη δικαιούχων που αναφέρονται στο πόρισμα της Διοικητικής Έρευνας που διενεργήθηκε στο Τμήμα Φορολογίας.
 
Επίσης, το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει  να προβεί σε επαναϋπολογισμό του ποσού χορηγίας στη βάση των παραμέτρων του Σχεδίου και να προβεί σε ανάκτηση των χορηγιών που καταβλήθηκαν πέραν του ποσού που προκύπτει από τον νέο υπολογισμό. Επιπρόσθετα, το Τμημα Φορολογίας να επανεξετάσει για όλες τις περιπτώσεις στις οποίες καταβλήθηκε χορηγία, κατά πόσο πληρούσαν όλα τα κριτήρια του Σχεδίου κατά τον ουσιώδη χρόνο που γίνονταν οι σχετικοί υπολογισμοί από το ΥΟ. Σε περίπτωση που προκύψουν μη δικαιούχοι του Σχεδίου πέραν των όσων έχουν ήδη εντοπιστεί, να ενημερώσει σχετικώς το Υπουργείο Οικονομικών  ώστε να δρομολογήσει διαδικασίες ανάκτησης των ποσών.  

Oι πρόνοιες του εγκεκριμένου Σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  έχουν παραβιαστεί και συνεπώς οι σχετικές πληρωμές σε τυχόν μη δικαιούχους αποτελούν παράνομες κρατικές ενισχύσεις και θα πρέπει να ανακτηθούν. 

Το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να  προβεί σε επαναϋπολογισμό στη βάση των προνοιών του Σχεδίου, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Ε.Επ., λαμβάνοντας υπόψη όλες τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας σχετικά με τις αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν από τις πρόνοιες του Σχεδίου.  

Το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει  να διασφαλίζει ότι η υποβολή σχεδίων κρατικών ενισχύσεων για έγκριση στον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων και τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνεται έγκαιρα και η έναρξη διενέργειας πληρωμών να είναι σύννομη σε σχέση με τις υποχρεώσεις. της Δημοκρατίας, όπως απορρέουν από το κοινοτικό κεκτημένο.  

Το Υπουργείο Οικονομικών  να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ., ως προς τη δημοσιοποίηση των χορηγιών και ετοιμασία και υποβολή της ετήσιας αναφοράς, για διασφάλιση, μεταξύ άλλων, της αρχής της διαφάνειας.

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Τμήμα Φορολογίας , να διενεργήσει σχετικούς ελέγχους για εντοπισμό των προσώπων που έλαβαν χορηγία και δεν τήρησαν το κριτήριο συνέχισης δραστηριότητας εντός του 2021 και να προωθήσει διαδικασίες ανάκτησης των χορηγιών που καταβλήθηκαν. 

Για σκοπούς διαφάνειας και καλύτερου ελέγχου, τα διάφορα κριτήρια και η διαδικασία καθορισμού τους, ειδικά όταν αυτά ενδεχομένως να υπέχουν υποκειμενικής αξιολόγησης/διαμόρφωσης, να καταγράφονται σε λεπτομερή πρακτικά, στα οποία να διατυπώνονται με σαφήνεια οι αποφάσεις που λαμβάνονται, κατ’ αναλογία του τι ισχύει για τα συλλογικά όργανα, με βάση τον περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμο, που προβλέπει ότι η τήρηση άρτιων πρακτικών είναι υποχρέωση κάθε συλλογικού οργάνου που ασκεί διοικητική λειτουργία.

Το Υπουργείο Οικονομικών να βεβαιώνεται κατά την εκπόνηση ανάλογων Σχεδίων, ότι τα οποιαδήποτε κριτήρια και εξαιρέσεις λαμβάνονται υπόψη κατά την επεξεργασία της πληροφόρησης που υποβάλλεται από άλλα κυβερνητικά Τμήματα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατόν.  

Το Υπουργείο Οικονομικών  να μεριμνά όπως οι γενικές αρχές διασφάλισης και πιστοποίησης ελέγχου υλοποιούνται σε όλες τις νέες δραστηριότητες και ειδικά σχέδια. β. Στην περίπτωση που ο έλεγχος επισκόπησης αφορά σε μεγάλο αριθμό δεδομένων ή/και εξειδικευμένων αρχείων με διαφορετικά κριτήρια, θα πρέπει μετά τον αρχικό έλεγχο της εγκυρότητας και λογικότητας των συναρτήσεων/αλγόριθμου για τις βασικές παραδοχές, αυτός να επικεντρώνεται στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζονται διαφοροποιημένα κριτήρια.  

Το Υπουργείο Οικονομικών  να περιλαμβάνει/ενσωματώνει στα σχετικά Σχέδια πρόνοιες που στοχεύουν στη διασφάλιση των συμφερόντων της Δημοκρατίας, ειδικά όταν η διαδικασία καθορισμού και υπολογισμού των χορηγιών ενέχει αυξημένο κίνδυνο σφάλματος. β. Για τις 33 περιπτώσεις που λήφθηκαν νομικά μέτρα, το ΥΟ να παρακολουθεί το θέμα, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία. 

Το Υπουργείο  να τηρεί τις Γενικές Αρχές του Διοικητικού Δικαίου και συγκεκριμένα:  να διασφαλίζει και να βεβαιώνεται ότι, για σκοπούς διαφάνειας και ελέγχου τηρούνται επαρκή πρακτικά προς αιτιολόγηση των ενεργειών του, ειδικά στο πλαίσιο άσκησης της διακριτικής του εξουσίας.  να μεριμνά όπως, κατά την άσκηση της διακριτικής του εξουσίας, τηρείται η αρχή της ισότητας.  να μεριμνά όπως, κατά την ενάσκηση της διακριτικής του εξουσίας, λαμβάνει υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία που είναι, ή που μπορούν να γίνουν, διαθέσιμα μέσω επεξεργασίας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και διαθεσιμότητας πόρων, και τα οποία μπορούν να υποβοηθήσουν τις ενέργειες του, ώστε αυτές να είναι κατάλληλα εδραιωμένες, διαφανείς και δίκαιες. β. Το Υπουργείο  να εξετάσει κατά πόσο διενεργήθηκαν πληρωμές προς μη δικαιούχους βάσει της οικονομικής δραστηριότητας τους και σε περίπτωση που εντοπίσει σχετικές περιπτώσεις να αναλάβει άμεσα ενέργειες ανάκτησης των σχετικών ποσών προς αποφυγή δημιουργίας αχρεωστήτων ποσών. γ. Κατά την υλοποίηση σχεδίων, το ΥΟ θα πρέπει πρώτα να εξετάζει και να αξιολογεί την επιλεξιμότητα στη βάση των ισχυόντων κριτηρίων του εγκεκριμένου Σχεδίου (π.χ. στην προκείμενη περίπτωση την πλήρη ή μερική αναστολή των εργασιών των επιχειρήσεων της οικονομικής δραστηριότητας) και ακολούθως να εξετάζει την οικονομική πτυχή.  

Το Υπουργείο  μετά τον εντοπισμό των λανθασμένων δεδομένων, και λαμβάνοντας υπόψη τον σχετικά μικρό αριθμό ταξιδιωτικών πρακτορείων (416), θα έπρεπε να είχε προβεί σε σχετική ανακοίνωση, ενημερώνοντας και ζητώντας από τα πρακτορεία όπως προσκομίσουν τους πραγματικούς ΚΕ του 2019 και 2020, με σχετική βεβαίωση από εγκεκριμένο ελεγκτικό γραφείο. Με τον τρόπο αυτό τα ταξιδιωτικά πρακτορεία θα τύγχαναν ίσης μεταχείρισης, τόσο μεταξύ της ίδιας δραστηριότητας «Ταξιδιωτικά Πρακτορεία», όσο και σε σχέση με τους υπολογισμούς και τα ποσά της κρατικής ενίσχυσης που υπολογίστηκαν για τις υπόλοιπες δραστηριότητες, όπου λήφθηκε υπόψη η μείωση του ΚΕ που παρουσιάστηκε το 2020 σε σχέση με το 2019, που ήταν και το κριτήριο του Σχεδίου. 

Το Υπουργείο , εάν το κρίνει απαραίτητο, να προβεί σε εκ νέου υπολογισμούς για τα ταξιδιωτικά πρακτορεία και, αφού εξασφαλίσει την έγκριση, να λάβει τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.  

>>>>ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ<<<<,