Ελλειμματικοί οι προϋπολογισμοί ΟΑΥ, ΟΚΥΠΥ, ΑΗΚ και ΡΑΕΚ

Τα έσοδα και δαπάνες του ΟΑΥ, του ΟΚΥΠΥ, της ΑΗΚ και της ΡΑΕΚ για το 2021 / Ποιοι άλλοι προϋπολογισμοί ψηφίζονται σήμερα

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Συνολικά 9 προϋπολογισμοί Ημικρατικών Οργανισμών και άλλων Αρχών Δημοσίου Δικαίου για το 2021 θα τεθούν σήμερα (18/2) προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνονται οι προϋπολογισμοί του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ), της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), οι οποίοι είναι και οι 4 ελλειμματικοί.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Προϋπολογισμός ΟΑΥ
Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός του ΟΑΥ για το 2021 προβλέπει δαπάνες ύψους €1.276.147.000 και έσοδα ύψους €1.278.952.078, τα οποία προέρχονται από έσοδα του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ) (€1.270.555.508), από κρατική χορηγία (€8.345.570), από τον προϋπολογισμό της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης και από διάφορα άλλα έσοδα (€51.000). 

Οι προβλεπόμενες δαπάνες του ΟΑΥ για το έτος 2021 αφορούν, κυρίως, τα ακόλουθα:

 • Κόστος υπηρεσιών ΓΕΣΥ (€1.246.576.104) για τις αμοιβές των παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας.
 • Λειτουργικές δαπάνες (€19.712.816), εκ των οποίων ποσό ύψους €5.666.241 αφορά αποδοχές προσωπικού, ποσό ύψους €161.281 αμοιβές του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου και ποσό ύψους €13.885.294 άλλες δαπάνες.
 • Αναπτυξιακές δαπάνες ύψους €6.258.080, οι οποίες προορίζονται να καλύψουν τα ακόλουθα:
  -Μέρος της συνολικής δαπάνης για την ανάπτυξη του συστήματος πληροφορικής του ΓΕΣΥ (€5.668.070).
  -Αγορά μηχανογραφικού και άλλου εξοπλισμού (€300.000).
  -Αγορά λογισμικού με σκοπό τη διεξαγωγή προβλέψεων των εσόδων και     εξόδων του ΓΕΣΥ (€70.000).
  -Αγορά εξοπλισμού γραφείου και επίπλων (€20.000).
  -Βελτιώσεις γραφειακών χώρων (€200.000).
 • Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€100.000).

Έλλειμμα €49 εκατ. για τον ΟΚΥΠΥ
Σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό του ΟΚΥΠΥ, αυτός προβλέπει δαπάνες ύψους €552.816.652 και έσοδα ύψους €504.080.004, τα οποία προέρχονται:

 • από κρατική χορηγία (€120.000.000), 
 • από την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μετά την εισαγωγή της πρώτης φάσης του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ) την 1η Ιουνίου 2019 (€100.456.442), 
 • από την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας μετά την εισαγωγή της δεύτερης φάσης του ΓΕΣΥ την 1η Σεπτεμβρίου 2020 (€235.466.645), 
 • από εγγραφές ασθενών στους προσωπικούς ιατρούς του ΟΚΥΠΥ (€13.930.000) και 
 • έσοδα από διάφορες άλλες πηγές (€34.226.917).

Την ίδια ώρα, οι προβλεπόμενες δαπάνες του ΟΚΥΠΥ για το έτος 2021 αναλύονται ως ακολούθως:

 • Aποδοχές προσωπικού ύψους €66.697.741, οι οποίες αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:
  -Τις απαιτούμενες θέσεις για στελέχωση του οργανισμού.
  -Νέες θέσεις σε διοικητικό, ιατρικό, παραϊατρικό, γραμματειακό και λογιστικό προσωπικό. 
  -Θέσεις του υφιστάμενου προσωπικού που θα παραιτηθεί από τη δημόσια υπηρεσία και θα υπογράψει συμβόλαιο με τον οργανισμό. 
 • Ποσό ύψους €24.080.000, το οποίο προορίζεται:
  -για την παροχή κινήτρων στους προσωπικούς ιατρούς (€2.514.000) για εγγραφή αριθμού δικαιούχων, ώστε ο οργανισμός να έχει έσοδα από τον ΟΑΥ, διασυνδέοντας παράλληλα την παραγωγικότητα με την αντιμισθία των προσωπικών ιατρών και
  -για την παροχή στους ειδικούς ιατρούς επιπρόσθετου κινήτρου σε σχέση με την ενδονοσοκομειακή και την εξωνοσοκομειακή φροντίδα υγείας (€21.566.000).
 • Ωρομίσθιο προσωπικό (€43.565.945).
 • Λειτουργικές δαπάνες (€99.463.584).
 • Συντηρήσεις και επιδιορθώσεις (€27.289.126).
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες (€258.950.601).
 • Αγορά σταθερών και κινητών μηχανημάτων (€28.539.236).
 • Αγορά μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (€3.652.979).
 • Ανέγερση, επέκταση και βελτίωση κτιρίων (€22.084.015).

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Μειωμένες δαπάνες, αλλά μεγάλο το έλλειμμα της ΑΗΚ
Όσον αφορά τον προϋπολογισμό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για το 2021, αυτός προβλέπει έσοδα ύψους €797.668.000 και δαπάνες ύψους €1.188.837.000. Δηλαδή, είναι ελλειμματικός κατά €391.169.000.

Σύμφωνα, πάντως, με τα κατατεθέντα στοιχεία στη Βουλή, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το έτος 2021 είναι μειωμένες σε σύγκριση με τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το έτος 2020 που ανήλθαν στο €1.379.050.000 και αφορούν στα ακόλουθα:

 • Κόστος προσωπικού (€128.745.000).
 • Δαπάνες λειτουργίας (€97.500.000).
 • Δαπάνες καυσίμων, αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και λειτουργού αγοράς (€447.295.000).
 • Φορολογία και έξοδα χρηματοδότησης (14.500.000).
 • Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€269.197.000).
 • Απρόβλεπτες δαπάνες (€231.600.000).

Σημειώνεται ότι, από το συνολικό ποσό των προϋπολογιζόμενων δαπανών ποσό ύψους €3.982.000 θα ανακτηθεί από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), ενώ ποσό ύψους €3.027.000 από τις κεφαλαιουχικές δαπάνες αφορά στο ΔΣΜΚ. 

Αναφορικά με τα έσοδα της ΑΗΚ για το έτος 2021, αυτά είναι μειωμένα σε σχέση με τα έσοδα του έτους 2020 που ανήλθαν στο €1.031.288.000 και προέρχονται κυρίως από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας (€743.946.000), πώληση νερού-αφαλάτωση (€11.600.000), διάφορα έσοδα από μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες (€22.900.000), τόκους εισπρακτέους (€3.000.000), και ανάκτηση δαπανών από τον ΔΣΜΚ (€3.982.000).

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Τα έσοδα και οι δαπάνες της ΡΑΕΚ
Αναφορικά με τον προϋπολογισμό της ΡΑΕΚ για το έτος 2021, αυτός προβλέπει έσοδα ύψους €2.478.273 και δαπάνες ύψους €3.539.677. Είναι, δηλαδή, ελλειμματικός κατά €1.061.404.

Αξίζει να αναφερθεί πως, τα έσοδα της Αρχής παρουσιάζουν μείωση ύψους €749.276 σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2020 και προέρχονται κυρίως από το ετήσιο τέλος άδειας λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού (€1.176.660), το ετήσιο τέλος εξαίρεσης από άδεια κατασκευής για εμπορικούς σκοπούς (€335.000), το ετήσιο τέλος άδειας προμήθειας ηλεκτρισμού σε επιλέγοντες καταναλωτές (€822.691) και από ευρωπαϊκά προγράμματα (€173.600). 

Την ίδια ώρα, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες της ΡΑΕΚ για το έτος 2021 είναι αυξημένες κατά €324.104 σε σύγκριση με τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το έτος 2020 λόγω της αύξησης κυρίως των δαπανών που αφορούν στη μίσθωση υπηρεσιών, στην άδεια χρήσης λογισμικού, στη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και στα έξοδα για αγορά γραφειακού και μηχανογραφικού εξοπλισμού.

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες της ΡΑΕΚ για το έτος 2021 αφορούν στα ακόλουθα:

 • Αποδοχές προσωπικού (€1.609.895).
 • Δαπάνες λειτουργίας (€331.410).
 • Άλλες δαπάνες (€1.328.372).
 • Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€260.000).
 • Απρόβλεπτες δαπάνες (€10.000). 

Σημειώνεται, πάντως, πως το έλλειμμα που παρουσιάζεται στον προϋπολογισμό της ΡΑΕΚ για το έτος 2021 θα καλυφθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα της Αρχής.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Οι υπόλοιποι προϋπολογισμοί
Πέραν των πιο πάνω, ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής θα τεθούν προς ψήφιση και οι ακόλουθοι προϋπολογισμοί:

 • Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) για το 2021, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους €130.880.826 και δαπάνες ύψους €125.883.384.
 • Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) για το 2021, ο οποίος είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει έσοδα και δαπάνες ύψους €47.210.780.
 • Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ) για το 2021, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους €6.806.010 και δαπάνες ύψους €8.800.000.
 • Προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας για το 2021, ο οποίος είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει έσοδα και δαπάνες ύψους €11.126.310.
 • Προϋπολογισμός του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία για το 2021, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους €4.815 και δαπάνες ύψους €148.900.
Μάριος Αδάμου
 
14148
Thumbnail