Ελληνική: Απέκτησε και το Β’ μέρος των δανείων της RCB

Πλέον (Μέρη Α' και Β΄) το σύνολο των δανείων που έχουν πωληθεί από την RCB στην Ελληνική είναι περίπου €356 εκατομμύρια

Η Ελληνική Τράπεζα σε ανακοίνωση της στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), ενημερώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της απόκτησης του Μέρους Β’ του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων από την RCB Bank Limited («RCB Bank»).
 
Το Μέρος Β σχετίζεται με Κυπριακές και άλλες χορηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεικτής λογιστικής αξίας περίπου €641 εκατ., συνδεδεμένες εξασφαλίσεις σε μετρητά και άλλα πιστωτικά υπόλοιπα περίπου €21 εκατ. και εγγυητικές επιστολές περίπου €11 εκατ.  Οι κύριοι τομείς έκθεσης του Μέρους Β είναι: 48% ακίνητα και κατασκευές και 40% ξενοδοχεία.  

>>> Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση εδώ <<<
 
Λαμβάνοντας υπόψη την απόκτηση του Μέρους Α, όπως ανακοινώθηκε στις 24 Μαρτίου 2022, και την απόκτηση του Μέρους Β, το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων που αποκτήθηκε από την RCB Bank ανέρχεται σε περίπου €3561 εκατ. μεικτής λογιστικής αξίας.

>>Διαβάστε επίσης: Ελληνική: Έδωσε τα πρώτα €292 εκατ. στην RCB<< 

H Ανακοίνωση της RCB 
 
Παράλληλα, με δική της ανακοίνωση η RCB Bank Ltd, ενημερώνει ότι το εν λόγω Μέρος Β αφορά σε Κυπριακές και Ευρωπαϊκές χορηγήσεις μεικτής λογιστικής αξίας περίπου €64 εκατομμυρίων. Το σύνολο των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων της RCB Bank Ltd που έχει πωληθεί στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (Μέροι Α & Β) ανέρχεται σε περίπου €356 εκατομμύρια μεικτής λογιστικής αξίας.

Υπενθυμίζεται ότι η RCB Bank Ltd, όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση της, βρίσκεται σε στάδιο απεμπλοκής από τις τραπεζικές της υπηρεσίες λόγω των νέων γεωπολιτικών πραγματικοτήτων. 

>>> Μετασχηματίζεται η RCB - Πληρώνει όλες τις καταθέσεις <<<

Η τράπεζα όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της αποφάσισε να προχωρήσει σε πώληση μέρους του εξυπηρετούμενου δανειακού της χαρτοφυλακίου ούτως «ώστε να διασφαλίσει την ομαλή επιστροφή όλων των καταθέσεων στους πελάτες της, μια πρωτοποριακή κίνηση στην τραπεζική ιστορία της Κύπρου, αντιμετωπίζοντας έτσι τους πελάτες της με απόλυτα ηθικό τρόπο, όπως ορίζουν άλλωστε και οι αρχές της». 

Το συνολικό ποσό από την πώληση των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων της RCB Bank Ltd στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ όχι μόνο καλύπτει όλες τις καταθέσεις που έχουν επιστραφεί ή που βρίσκονται στην διαδικασία επιστροφής αλλά προκύπτει και ένα σημαντικό πλεόνασμα ρευστών στοιχείων ενεργητικού για τις περαιτέρω δραστηριότητες της.