Ελληνική: Έδωσε τα πρώτα €292 εκατ. στην RCB

Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της εξαγοράς των δανείων από την RCB Bank

UPD: Ελληνική: Απέκτησε και το Β’ μέρος των δανείων της RCB <<<

Η Ελληνική Τράπεζα, ανακοίνωσε σήμερα (24/3) την επιτυχή ολοκλήρωση της απόκτησης του Μέρους Α του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων από την RCB Bank αξίας 292 εκατ. ευρώ, έπειτα από την εξασφάλιση όλων των σχετικών εποπτικών εγκρίσεων σημειώνοντας πως προχωρά αμέσως μετά με την ολοκλήρωση της απόκτησης του Μέρους Β (περίπου €264 εκατ. μεικτής λογιστικής αξίας) μέχρι τις 31 Μαΐου 2022.

Αυτούσια η ανακοίνωση στο ΧΑΚ:

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι, σήμερα (24/3), έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την απόκτηση του Μέρους Α του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων από την RCB Bank Limited (η «RCB Bank»), η οποία ανακοινώθηκε στις 22 Μαρτίου 2022.

>>> Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση της RCB εδώ <<<

>>> Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση της Ελληνικής Τράπεζας εδώ <<<

Η Τράπεζα έχει λάβει όλες τις σχετικές εποπτικές εγκρίσεις για την απόκτηση του Μέρους Α του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων.

>>>Δείτε ακόμη:Μετασχηματίζεται η RCB - Πληρώνει όλες τις καταθέσεις

Το Μέρος Α σχετίζεται με κυπριακές χορηγήσεις μεικτής λογιστικής αξίας περίπου €292 εκατ., συνδεδεμένες εξασφαλίσεις σε μετρητά και άλλα πιστωτικά υπόλοιπα περίπου €331 εκατ. και εγγυητικές επιστολές περίπου €11 εκατ. 

Οι κύριοι τομείς του Μέρους Α είναι: 
 

  • 36% χονδρικό και λιανικό εμπόριο,

  • 28% ξενοδοχεία, και

  • 12% ακίνητα και κατασκευές. 

Υφιστάμενοι πελάτες της Τράπεζας αποτελούν το 62% του χαρτοφυλακίου δανείων Μέρος Α.

Η Τράπεζα προχωρά με την ολοκλήρωση της απόκτησης του Μέρους Β (περίπου €264 εκατ. μεικτής λογιστικής αξίας) μέχρι τις 31 Μαΐου 2022, η οποία υπόκειται σε σχετικό έλεγχο δέουσας επιμέλειας, τελική συμφωνία και όλες τις σχετικές εποπτικές εγκρίσεις

 
24992