Η διαδικασία προχωρεί κανονικά και στη βάση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου σχετικά με την έγκριση και δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου που εκδόθηκε από την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Εταιρεία») ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου (το «Ενημερωτικό Δελτίο») για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το πιο κάτω χρονοδιάγραμμα το οποίο περιλαμβάνεται και στο Ενημερωτικό Δελτίο, οι Επιστολές Παραχώρησης για την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης έχουν ταχυδρομηθεί στους Δικαιούχους Δικαιωμάτων Προτίμησης στις 8 Φεβρουάριου 2019.

>>> Δικαιούσαι να ενταχθείς στο «ΕΣΤΙΑ»; Τι λέει η Ελληνική (video) <<<

Υπενθυμίζεται πως το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας έχει ως εξής: χρονοδιαγραμμα

Σημειώνεται πως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι ορισμοί με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν την ερμηνεία όπως αποδίδονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.