Εμπλοκή συγγενών ΠτΔ στην Έκθεση Ελεγκτικής για το Υφ. Τουρισμού

Τι αναφέρει στην Έκθεση της για το Υφυπουργείο Τουρισμού η Ελεγκτική-Καμία παρέμβαση όμως ΠτΔ σε υπόθεση με συγγενή του

Στο πλαίσιο των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε έλεγχο συμμόρφωσης που αφορούσε κυρίως στις μαρίνες, στις διαδικασίες αδειοδότησης χώρων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, στον διαγωνισμό για προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό, στις συμβάσεις για περίπτερα του Υφυπουργείου σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις και στα Γραφεία Εξωτερικού.

>>> Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις για το ζήτημα <<<

Αυτούσια τα σημαντικότερα ευρήματα και συστάσεις του ελέγχου:

α. Στελέχωση Υφυπουργείου Τουρισμού.

  • Το Υφυπουργείο Τουρισμού δεν έχει ορίσει Υπεύθυνους Συντονιστές για όλες τις συμβάσεις που χειρίζεται, ενώ παραμένει χωρίς κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό με υπόβαθρο μηχανικής επιστήμης και εμπειρία στη διαχείριση συμβάσεων τέτοιας εμβέλειας έργων.

Εισηγηθήκαμε όπως ως Υπεύθυνοι Συντονιστές αναλάμβαναν, έστω και σε προσωρινή βάση, λειτουργοί που ήδη απασχολούνταν στο Υφυπουργείο.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΑΝ <<<

β. Έλεγχος συμφωνιών διαχείρισης μαρίνων.

  • Μη έγκαιρη και συστηματική παρακολούθηση των οφειλόμενων ποσών και των καθυστερημένων εσόδων.

Ζητήσαμε την καταγραφή των καθυστερημένων εσόδων και τη λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων για είσπραξη των οφειλόμενων ποσών.

Μαρίνα St Raphael - Τροποποίηση των όρων της αρχικής σύμβασης και οφειλή μισθώματος για τα έτη 2017 και 2018.

Ζητήσαμε από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να αιτιολογήσει τους λόγους τροποποίησης της σύμβασης που επέφερε πολύ μεγάλη μείωση του μισθώματος.

Μαρίνα Λεμεσού- Διαφωνία μεταξύ διαχειριστή και Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σχετικά με την ορθότητα αναπροσαρμογών στα μισθώματα.

Εισηγηθήκαμε επίλυση του θέματος για σκοπούς έγκαιρης διασφάλισης των δημοσίων εσόδων.

Μαρίνα Αγίας Νάπας – Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε αίτηση του Παραχωρησιούχου της Σύμβασης για την Ανάπτυξη της Μαρίνας Αγίας Νάπας, για εκμίσθωση όμορου κρατικού τεμαχίου έκτασης 3.093 τ.μ. για τουριστικούς σκοπούς και συγκεκριμένα για την ενσωμάτωσή του µε τον χώρο της Μαρίνας Αγίας Νάπας, για χρονική διάρκεια όση και η Σύμβαση Μίσθωσης της Μαρίνας Αγίας Νάπας, τροποποιώντας ουσιωδώς τόσο τους όρους του διαγωνισμού που είχε γίνει, όσο και την ίδια τη συναφθείσα Σύμβαση.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΔΩ <<<

Σημειώνουμε, χάριν διαφάνειας, και ιδίως δεδομένου πως η εκμίσθωση αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, ότι ένας εκ των Διευθυντών του Παραχωρησιούχου είναι πρόσωπο από το οικογενειακό περιβάλλον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Επίσης, Διευθυντές της μητρικής εταιρείας έλαβαν μεταξύ των ετών 2018 και 2020 την κυπριακή υπηκοότητα στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος χωρίς να πληρούν τα επενδυτικά κριτήρια που καθορίζει η σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πολιτογράφηση τους έγινε με πάροχο το δικηγορικό γραφείο στο οποίο έχουν συμφέρον οι θυγατέρες του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Εκφράσαμε την άποψη ότι η σύναψη της Σύμβασης Μίσθωσης του εν λόγω κρατικού τεμαχίου από το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν συνάδει με τη νομοθεσία και ότι πρέπει να ακολουθείται ανοικτή, διαφανής και ανταγωνιστική διαδικασία στις περιπτώσεις εκμίσθωσης κρατικής γης, η οποία να διασφαλίζει τη διαχείριση της περιουσίας της Δημοκρατίας με τον πιο οικονομικό, αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, ενώ δεν μπορεί να τροποποιούνται εκ των υστέρων βασικοί όροι δημοσίων συμβάσεων.

γ. Έγγραφα διαγωνισμού για σύμβουλο/μελετητή για μαρίνα και υποδομή υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στην Πάφο.

  • Ο διαγωνισμός, ο οποίος είχε προκηρυχθεί το 2006 από το τότε Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την ανάπτυξη της Μαρίνας Πάφου, στη βάση απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 2.3.1994, για μαρίνα χωρητικότητας 1.000 σκαφών, δεν είχε επιτυχή κατάληξη, με αποτέλεσμα την οριστική ακύρωσή του το 2018.
  • Το Υπουργικό Συμβούλιο, στις 15.11.2019 αποφάσισε την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών, με σκοπό να μελετηθεί κατά πόσο είναι εφικτή η συνδυαστική ανάπτυξη μαρίνας και υποδομής για υποδοχή κρουαζιερόπλοιων στην Πάφο, την εξεύρεση επενδυτή, καθώς και την ετοιμασία όλων των σχετικών εγγράφων, περιλαμβανομένων και των όρων που θα περιλαμβάνονταν στο συμβόλαιο του επιτυχόντα προσφοροδότη.

Εισηγηθήκαμε όπως το Υφυπουργείο Τουρισμού προκηρύξει διαγωνισμό, ο οποίος να περιοριζόταν στην αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών, προκειμένου να μελετηθεί κατά πόσο είναι εφικτή η συνδυαστική ανάπτυξη, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη αθέμιτη προδιάθεση για κατάληξη στη λύση της συνδυαστικής ανάπτυξης, με σκοπό την αποκόμιση μεγαλύτερου οικονομικού οφέλους. Εφόσον κρινόταν ότι το Έργο είναι νομικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά αποδεκτό, καθώς και οικονομικά βιώσιμο και εξασφαλιζόταν η έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, να προχωρούσε στην προκήρυξη δεύτερου διαγωνισμού για αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ετοιμασία των σχετικών εγγράφων για εξεύρεση επενδυτή.

Καθυστερημένα έσοδα Μαρίνας Λάρνακας

  • Μη είσπραξη καθυστερημένων εσόδων από ενοικίαση υποστατικών και τελών ελλιμενισμού.

Ζητήσαμε την προπληρωμή των τελών ελλιμενισμού και συνέχιση της προσπάθειας για την είσπραξη των καθυστερημένων εσόδων.

δ. Έλεγχος Γραφείων Εξωτερικού

  • Αδιάθετα Κονδύλια του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του 2019, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για επιπρόσθετες προωθητικές ενέργειες. Εισηγηθήκαμε όπως η ετοιμασία του Προϋπολογισμού γίνεται σε πιο ορθολογιστική βάση.
  • Σύσταση για επανεξέταση της λειτουργίας και αναδιάρθρωση των Γραφείων Εξωτερικού, καθώς και επαναξιολόγηση της ουσιαστικής συνεισφοράς των Γραφείων στην προσέλκυση τουριστών.
  • Αδυναμίες και ελλείψεις στον λογιστικό έλεγχο των πληρωμών, στον έλεγχο αδειών ανάπαυσης και ασθενείας του επιτόπιου προσωπικού, καθώς και στον έλεγχο προσέλευσης και αποχώρησης του επιτόπιου προσωπικού από την εργασία του.

ε. Όπως διαπιστώσαμε, εταιρεία που είναι ιδιοκτήτρια θέρετρου με γήπεδο γκολφ έλαβε επιχορήγηση ύψους €260.000 για δύο διεθνή τουρνουά γκολφ. Παρατηρήσαμε ότι η χορηγία φαίνεται να παραβιάζει τις πρόνοιες του άρθρου 25 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(Ι)/2014) και να δόθηκε χωρίς να ληφθεί η νενομισμένη έγκριση που προβλέπεται στο ενωσιακό δίκαιο για τα θέματα κρατικών ενισχύσεων. Ο διευθυντής της εταιρείας είναι συγγενής πρώτου βαθμού με πρόσωπο που ανήκει στο οικογενειακό περιβάλλον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι .ουδέν στοιχείο έχει περιέλθει στην αντίληψή μας που να δεικνύει οποιαδήποτε παρέμβαση του ίδιου του Προέδρου του Δημοκρατίας στην υπόθεση αυτή.


>>> Το Υφυπουργείο Τουρισμού απαντά σε Οδυσσέα Μιχαηλίδη <<<

 
15303