Εντατικοποίηση ελέγχων για χρήση ασφαλούς χαρτιού αποδείξεων

Τι εισηγείται σε έκθεση της η Επίτροπος Διοικήσεως

H Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη σε έκθεση αναφορικά με τη μη λήψη μέτρων για τον τερματισμό της διάθεσης στην αγορά θερμικού χαρτιού αποδείξεων με περιεκτικότητα σε Δισφαινόλη Α πέραν της επιτρεπόμενης, συμπεραίνει ότι αυτή η χρήση ελλοχεύει κινδύνους, αφενός για τους εργαζόμενους και δη για τις εργαζόμενες έγκυες γυναίκες και τα έμβρυα που κυοφορούν, αφετέρου για τους καταναλωτές στην κατοχή των οποίων περιέρχονται τα υπό αναφορά χαρτιά αποδείξεων και εισηγείται εντατικοποίηση των ελέγχων και την τοποθέτηση αυτοκόλλητου στην είσοδο των καταστημάτων/ επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ασφαλές χαρτί.
 
Η Επίτροπος προσθέτει ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, με σχετικές ανακοινώσεις του έχει ενημερώσει για τους κινδύνους από τη διάθεση στην αγορά θερμικού χαρτιού με περιεκτικότητα σε Δισφαινόλη Α πέραν της επιτρεπόμενης και προβαίνει, όπως ενημέρωσε το Γραφείο της, σε δειγματοληπτικούς ελέγχους στην αγορά ή σε ελέγχους κατόπιν καταγγελιών που τίθενται υπόψη του.
 
Η Επίτροπος αφού παρατηρεί ότι με την υποχρέωση αποδοχής καρτών από την πλειονότητα των επιχειρήσεων και παρόχων υπηρεσιών, όπως αυτοί καθορίζονται στο σχετικό Διάταγμα, καθίσταται προφανές ότι θα διευρυνθεί και η χρήση χαρτιού αποδείξεων και πως εάν το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας παραμείνει σε μη τακτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους ή ελέγχους μόνο  κατόπιν καταγγελιών, πολύ πιθανόν να μην καταφέρει να εκπληρώσει τον σκοπό του, ήτοι τη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων που ένεκα της φύσης της εργασίας τους, έρχονται συνεχώς σε επαφή με χαρτιά αποδείξεων.
 
Προσθέτει ότι καθ’ όμοιο τρόπο δεν θα είναι εφικτή η πρόληψη των όποιων επιπτώσεων στην υγεία των καταναλωτών, αφού θα δύνανται να πληρώνουν με κάρτα σε μεγαλύτερο εύρος επιχειρήσεων και παρόχων υπηρεσιών.
 
Ακολούθως αφού αναφέρει ότι αποτελεί υποχρέωση του Κράτους να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και να λαμβάνει όλα τα δέοντα και ανάλογα μέτρα , ανά την περίπτωση, για τη διασφάλιση και προάσπιση της δημόσιας υγείας, σημειώνει ότι η λήψη μέτρων από το Κράτος προς την προάσπιση της υγείας προσώπων των οποίων η υγεία τους τίθεται σε κίνδυνο όπως είναι εργαζόμενοι/ες και δη άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ήτοι εργαζόμενες που κυοφορούν, καθίσταται περισσότερο επιτακτική.
 
Συνεχίζοντας αναφέρει ότι αυξημένη ευθύνη υπάρχει στην περίπτωση που ο κίνδυνος δεν περιορίζεται μόνο στις έγκυες γυναίκες αλλά και στα αγέννητα παιδιά τους.
 
 Η Επίτροπος εισηγείται όπως για σκοπούς περιορισμού των αρνητικών αντίκτυπων στην υγεία, τόσο των εργαζομένων όσο και των καταναλωτών που έρχονται σε επαφή με χαρτιά αποδείξεων που περιέχουν Δισφαινόλη Α (ΒΡΑ) πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι ανά καθορισμένα χρονικά διαστήματα ώστε να καταστεί εφικτός ο έγκαιρος εντοπισμός του υπό αναφορά χαρτιού.
 
 Παρότι αναγνωρίζεται ότι ενδεχομένως το Τμήμα να μην διαθέτει την αναγκαία προς τούτο επάρκεια προσωπικού, εντούτοις θα πρέπει να τροχιοδρομηθούν επιπρόσθετα μέτρα προς ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του, μετά και το διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου για την αποδοχή καρτών, το οποίο αναπόφευκτα θα επιφέρει αύξηση της χρήσης θερμοευαίσθητου χαρτιού.
 
 Η Επίτροπος διατυπώνει τη θέση ότι το Τμήμα θα μπορούσε να παράσχει κίνητρα προς τους ιδιοκτήτες καταστημάτων λιανικού εμπορίου, επιχειρήσεων και εξυπηρέτησης ώστε να παράσχουν επαρκή προστασία στους εργαζόμενους και στους καταναλωτές, μη εκθέτοντας τους σε προϊόντα που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους, διευκρινίζοντας ότι προς τούτο, θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο σηματοδότησης των καταστημάτων/επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ασφαλές χαρτί αποδείξεων πχ. με την τοποθέτηση σχετικού αυτοκόλλητου στην είσοδο των καταστημάτων/ επιχειρήσεων.
 
Για τους πιο πάνω λόγους και προς υλοποίηση των εισηγήσεων, η Έκθεση υποβάλλεται στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καθώς επίσης κοινοποιείται στην Υπουργό Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικων Ασφαλίσεων ως Αρμόδια Αρχή, καταλήγει η Επίτροπος.

(ΚΥΠΕ)

 
24992