Έως €120.000 για να ανοίξεις επιχείρηση στις Βρετανικές Βάσεις

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας στις περιοχές εντός των Βρετανικών Βάσεων 2021

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), για σκοπούς ίσης μεταχείρισης των πολιτών της Δημοκρατίας που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε περιοχές εντός των Βρετανικών Βάσεων, ετοίμασε παρόμοιο Σχέδιο Χορηγιών, στη βάση των προνοιών του συγχρηματοδοτούμενου σχεδίου, το οποίο θα καλύψει την Νέα Επιχειρηματική Δραστηριότητα σε Περιοχές εντός των Βρετανικών Βάσεων.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας δίνοντας έμφαση σε ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως είναι οι νέοι και οι γυναίκες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται στους Οδηγούς των Σχεδίων, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, την εμπειρία, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 70% για τους νέους ηλικίας 18-29, ενώ για άνδρες ηλικίας 30-50 και γυναίκες ηλικίας 30-55 η ένταση της χορηγίας θα ανέρχεται στο 60%. Η χορηγία υπολογίζεται πάνω στο κόστος των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (εξοπλισμός, ειδικές εγκαταστάσεις, ανέγερση, αγορά ή και ανακαίνιση / διαμόρφωση χώρων, προβολή-προώθηση και άλλες  δαπάνες), με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό ανά επιχείρηση τις €120.000 για δραστηριότητες που αφορούν τη μεταποίηση, τις υπηρεσίες,  το ηλεκτρονικό εμπόριο και τον τουρισμό. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί για τις ανάγκες της 1ης Προκήρυξης του Σχεδίου ανέρχεται στις €500.000, και προέρχεται από τον Προϋπολογισμό του Κράτους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό του Σχεδίου, στο οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες, το Έντυπο Αίτησης και κάθε άλλο απαιτούμενο έντυπο ή έγγραφο, από την ιστοσελίδα του ΥΕΕΒ meci.gov.cy (Υπηρεσία Βιομηχανίας & Τεχνολογίας). Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων θα ξεκινήσει από τις 25/10/2021 και θα τερματιστεί στις 31/12/2021 ή / και πιο νωρίς αν εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός. Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας, 1421, Λευκωσία, με την ένδειξη «Σχέδιο Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας σε Περιοχές εντός των Βρετανικών Βάσεων». 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα 22867178/156/317/194.

 
23634