Έπεσε στο 7,9% ο πληθωρισμός - Στο 8,4% όμως σε σχέση με το 2021

Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες καταγράφηκαν στον Ηλεκτρισμό και στα Πετρελαιοειδή

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Δεκέμβριο 2022 μειώθηκε κατά 1,12 μονάδες και έφτασε στις 113,43 μονάδες σε σύγκριση με 114,55 μονάδες τον Νοέμβριο 2022.

Ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο 2022 μειώθηκε με ρυθμό 7,9%. (Πίνακας 1) σε σχέση με 8,7% τον Νοέμβριο του 2022.

Για την περίοδο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2022, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 8,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. (Πίνακας 1).

δβφδβδ

Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2021 καταγράφηκαν στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό 32,7% και στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό 12,9%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η μεγαλύτερη μεταβολή παρουσιάστηκε στα Γεωργικά Προϊόντα (-7,1%). (Πίνακας 2)

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2021, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (17,1%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (12,6%). (Πίνακας 1)

Σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2022, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις Τρόφιμα και μη
Αλκοολούχα Ποτά (-2,9%) και Μεταφορές (-2,3%). (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι
μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο
(21,0%) και Μεταφορές (16,3%). (Πίνακας 1)

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Δεκεμβρίου 2022 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021
είχαν οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (2,41), Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (2,32) και Μεταφορές (1,51). (Πίνακας 3)

Οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-0,65) και Μεταφορές (-0,42) είχαν τη μεγαλύτερη
αρνητική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Δεκεμβρίου 2022 σε σύγκριση με το δείκτη του
Δεκεμβρίου 2021 είχαν ο Ηλεκτρισμός (1,41) και τα Πετρελαιοειδή (1,20). (Πίνακας 4)

Τέλος, τα Πετρελαιοειδή (-0,57) και τα φρέσκα λαχανικά (-0,56) είχαν την μεγαλύτερη αρνητική επίδραση
στη μεταβολή του ΔΤΚ του Δεκεμβρίου 2022 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα.
(Πίνακας 5)

ηεηηδ

φηβφδηρδ

γδργησρδ

ρυθυ

γβφδφη

 
24565