Επιχορήγηση διδάκτρων: €902.000 σε νηπιαγωγεία τον Σεπτέμβριο

Έχουν εγκριθεί και καταστεί δικαιούχα συνολικά 6.522 παιδιά για την επιδότηση του 80% των διδάκτρων τους

Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ανακοινώνει ότι η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας έχει ολοκληρώσει την καταβολή των επιδομάτων για τον μήνα Σεπτέμβριο για το Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών μέχρι 4ων ετών. Υπενθυμίζεται ότι το ποσό της επιδότησης για κάθε δικαιούχο παιδί καταβάλλεται απευθείας τον πάροχο (βρεφονηπιακό σταθμό ή νηπιαγωγείο) με ταυτόχρονη ενημέρωση των γονέων. Σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου, οι πάροχοι αφαιρούν από τα συνολικά μηνιαία δίδακτρα το ποσό της επιδότησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, συνολικά 357 νηπιαγωγεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί είχαν επιδείξει ενδιαφέρον για συμμετοχή στο Σχέδιο, εκ των οποίων τα 341 έχουν εγκριθεί και υπογράψει σχετικές συμβάσεις. Οι υπόλοιπες 16 αιτήσεις δεν πληρούν τους όρους προκήρυξης του Σχεδίου και έχουν απορριφθεί.

>>> Διαβάστε επίσης: Ενδιαφέρει γονείς: Άνοιξε η πλατφόρμα για επιδότηση διδάκτρων <<<

gn

Με βάση τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τους γονείς, έχουν εγκριθεί και καταστεί δικαιούχα συνολικά 6.522 παιδιά για επιδότηση του 80% του μηνιαίου κόστους φοίτησης τους, με μέγιστο μηνιαίο ποσό επιδότησης που κυμαίνεται από €100 μέχρι €350 για κάθε παιδί. Για τον υπολογισμό της επιδότησης λαμβάνονται υπόψη τα συνολικά εισοδήματα της οικογένειας, η ηλικία του παιδιού, η σύνθεση της οικογένειας και το ωράριο φοίτησης του παιδιού. Στο σύνολο, για τα παιδιά, των οποίων η φοίτηση άρχισε τον Σεπτέμβριο έχει καταβληθεί ποσό ύψους €902.000.

Μέσω του Σχεδίου, η Κυβέρνηση στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση των οικογενειών, με τρόπο που να διασφαλίζεται η πολύπλευρη στήριξη του παιδιού και η εξισορρόπηση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή, διευκολύνοντας την ένταξη γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας, με συνεπακόλουθο τη σμίκρυνση του χάσματος απασχόλησης μεταξύ των φύλων. Επιπλέον, με το εν λόγω Σχέδιο, επιδίωξη είναι η αύξηση των ευκαιριών πρόσβασης των παιδιών σε ποιοτική προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, χωρίς αποκλεισμούς.

 
24979