Έτσι θα στηριχθούν ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα / ΣΧΕΔΙΟ

Αναλυτικά οι λεπτομέρειες για το Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων

Οκτώ σχέδια στήριξης επιχειρήσεων που έχουν αναστείλει μερικώς ή πλήρως τις εργασίες τους, καθώς και στήριξης εργαζομένων, αυτοτελώς εργαζομένων και ανέργων, ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου.

Ένα από τα Σχέδια που ανακοίνωσε είναι και το Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων 

Το υπό αναφορά Σχέδιο απευθύνεται σε οποιαδήποτε ξενοδοχειακή μονάδα ή τουριστικό κατάλυμα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα σε οποιαδήποτε Επαρχία της Δημοκρατίας.

Η συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:
α

Προϋποθέσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο:

  • Να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος μέχρι και το τέλος Μαρτίου 2021, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως. Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα.
  • Ο εργοδότης θα έχει την υποχρέωση καταβολής εισφορών στα Ταμεία για τα οποία έχουν ευθύνη είσπραξης οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 2,8% επί του ύψους του Ειδικού Επιδόματος που θα καταβληθεί για τους εργοδοτούμενους που θα συμμετέχουν στο Σχέδιο. Στο υπόλοιπο του μισθού που καταβάλλεται από τον εργοδότη για όσους εργάζονται στην επιχείρηση θα καταβάλλονται και οι ανάλογες εισφορές, ως ίσχυε μέχρι τώρα στα Σχέδια.
  • Οι επιχειρήσεις (ξενοδοχεία / τουριστικά καταλύματα) που θα λειτουργούν μόνο τα καφεστιατόρια θα θεωρούνται επαναδραστηριοποιημένες.
  • Ως Μη Επαναδραστηριοποιημένες Επιχειρήσεις θα θεωρούνται και οι επιχειρήσεις (ξενοδοχεία / τουριστικά καταλύματα) που εκτελούν εργασίες συντήρησης / επιδιόρθωσης ή άλλες συναφείς εργασίες που δεν μπορούν να θεωρηθούν ως συνήθεις εργασίες στο αντικείμενο των υπό αναφορά επιχειρήσεων.
  • Δεν θα περιλαμβάνονται στις ημερομηνίες για τις οποίες υποβάλλονται οι αιτήσεις, οι περίοδοι των πληρωμένων συσσωρευμένων ημεραργιών και το υπόλοιπο της πληρωμένης ετήσιας άδειας των εργοδοτουμένων.
  • Αναγκαία η Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή.
     
 
16405