€90 εκ. το 2023 από το Ταμείο ΑΠΕ για επιχορηγήσεις/επιδοτήσεις

Σκοπός του νόμου η έγκριση προϋπολογισμού του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Εξοικονόμησης Ενέργειας για το 2023

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2023 Νόμος του 2022»σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Νοεμβρίου 2022.  

Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της ο διευθυντής και εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, καθώς και της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. 

H Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής παρευρέθηκε επίσης το μέλος της επιτροπής κ. Χρύσης Παντελίδης.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή, για λόγους που προκύπτουν από τη σημασία και τους σκοπούς των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, έκρινε σκόπιμη την κατά προτεραιότητα συζήτηση του νομοσχεδίου σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 40Α του Κανονισμού της Βουλής.  Ειδικότερα, για τη συζήτηση του νομοσχεδίου ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία συζήτησης όσον αφορά τα προνοούμενα στον Κανονισμό της Βουλής στάδια συζήτησης, αλλά για σκοπούς επίσπευσης της διαδικασίας τα εν λόγω στάδια έχουν συμπτυχθεί.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας (εφεξής «Ταμείο») για το έτος 2023, ο οποίος προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €90.559.339 και συνολικά έσοδα ύψους €40.503.611, πλέον εκτιμώμενου αποθεματικού €60.531.194 κατά το τέλος του 2022.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι κυριότερες δαπάνες του ταμείου κατανέμονται ως ακολούθως:

1.    Δαπάνες για επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις στον  τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) από σχέδια και συμβάσεις επιδοτήσεων προηγούμενων ετών. €89.114.390

2.    Λειτουργικές και άλλες δαπάνες. €571.233

3.    Αντισταθμιστικά οφέλη προς τις γειτνιάζουσες με μεγάλα αιολικά πάρκα και μονάδες βιομάζας κοινότητες. €873.716

Σύνολο δαπανών: €90.559.339


 Τα έσοδα του ταμείου συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1.    Συμβάσεις επιδότησης ηλεκτρικής ενέργειας και διάφορες άλλες πληρωμές.  €20.701.475

2.    Σταθερό τέλος κατανάλωσης. €5.768.400

3.    Αντισταθμιστικά οφέλη. €873.716

4.    Κρατική χορηγία. €13.160.000

5.    Άλλα έσοδα. €30

Σύνολο εσόδων: €40.503.621


Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, σκοπός του Ταμείου είναι η επιχορήγηση ή/και επιδότηση διάφορων επενδύσεων ή/και δραστηριοτήτων προώθησης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της εξοικονόμησης ενέργειας, με στόχο τη συνεισφορά στην επίτευξη των δεσμευτικών εθνικών συνολικών στόχων της Δημοκρατίας αναφορικά με την ενέργεια και το κλίμα.

Στο πλαίσιο της συζήτησης ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ενημέρωσε την επιτροπή για την εφαρμογή των σχεδίων επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων που καταρτίστηκαν από το Ταμείο, καθώς και για την ολοκλήρωση του νομοτεχνικού ελέγχου του προσχεδίου των κανονισμών που ρυθμίζουν τον υπολογισμό του τέλους κατανάλωσης, οι οποίοι αναμένεται σύντομα να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 
24979