Γραφίστες & Φωτογράφοι: Γραπτή εξέταση για μόνιμη θέση στο ΓΤΠ

Η ημερομηνία εξέτασης και ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Στις 16 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθούν γραπτές εξετάσεις για πλήρωση δυο κενών μόνιμων θέσεων Φωτογράφου και Γραφίστα στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ΓΤΠ

Βάσει της πρόνοιας του Άρθρου 34(5) του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, ανατέθηκε με απόφαση της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας η θεματοθέτηση, διεξαγωγή και βαθμολόγηση των γραπτών των άνωθεν εξετάσεων για την πλήρωση των πιο κάτω μόνιμων θέσεων:

      Α) Μία (1) μόνιμη θέση Φωτογράφου στο ΓΤΠ όπως ανακοινώθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5201 - ημερ. 24/5/2019, και

     Β) Μία (1) μόνιμη θέση Γραφίστα στο ΓΤΠ όπως ανακοινώθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5215 - ημερ. 12/7/2019.

Οι εν λόγω εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 16 Ιανουαρίου, βάσει του περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμου του 2006 (Ν. 22(Ι)/2006) και οι υποψήφιοι έχουν προσκληθεί ονομαστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να προσέλθουν στους ενδεδειγμένους χώρους.

Σε περίπτωση που υποψήφιοι εμπίπτουν στις πρόνοιες/έννοιες που καθορίζονται στον περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο του 2009, θα πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή, αν κρίνουν απαραίτητο, σχετικό αίτημα για παροχή ειδικών διευκολύνσεων κατά τη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης, το είδος των οποίων θα καθοριστεί με βάση πρόσφατα ιατρικά πιστοποιητικά που, επίσης, πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020. 

Οι υποψήφιοι θα παρακαθήσουν σε γραπτές εξετάσεις στα εξής θέματα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ (Φωτογράφου ή/και Γραφίστα).

Επιτυχόντες στη Γραπτή Εξέταση θεωρούνται όσοι συγκεντρώσουν συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσον όρο και, στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή, 40% τουλάχιστον. Οι συμμετέχοντες που δεν θα εξασφαλίσουν την ελάχιστη βαθμολογία, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα αποκλείονται από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι κλήθηκαν στη γραπτή εξέταση με την επιφύλαξη ότι θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο το κατά πόσο ικανοποιούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα και τις λοιπές προϋποθέσεις της σχετικής προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ότι η τελική κρίση για την κατοχή τους ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι για να επιτραπεί στους υποψηφίους να λάβουν μέρος στη γραπτή εξέταση θα πρέπει να παρουσιάσουν την επιστολή πρόσκλησης που τους στάληκε μαζί με το δελτίο ταυτότητάς τους. Οι σχετικοί Κανονισμοί και η ύλη των εξετάσεων έχουν επίσης σταλεί στους υποψηφίους.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο το αργότερο 30 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης, δηλαδή το αργότερο στις 8:30 π.μ. Μετά την πάροδο 20 λεπτών από την καθορισμένη ώρα έναρξης της εξέτασης, δεν θα επιτρέπεται, για κανένα λόγο, σε υποψήφιο να λάβει μέρος σε αυτήν.

Για διευκρινήσεις οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, στα τηλ.: 22-801105, 22-801380.

 

 
16216
Thumbnail