Χορηγία για συνέχιση πανεπιστημιακής εκπαίδευσης – Τα κριτήρια

Ποια είναι η διαδικασία και πότε ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων

Η Επιτροπή του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης ανακοίνωσε την έναρξη αποδοχής Αιτήσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019–2020.  Η φετινή υποβολή αιτήσεων για οικονομική χορηγία θα αρχίσει στις 10 Οκτωβρίου 2019 και θα τερματιστεί στις 30 Νοεμβρίου 2019. Η αίτηση θα πρέπει να κατατίθεται ηλεκτρονικά, μόνο μέσω της φόρμας που θα εμφανιστεί στην σελίδα του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης  και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του Φορέα είναι η παροχή κατά το δυνατό οικονομικής στήριξης σε φυσικό πρόσωπο, το οποίο η Επιτροπή κρίνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, είναι πρόσωπο που δυσπραγεί. Δηλαδή η οικονομική χορηγία θα δίνεται σε άτομα τα οποία λόγω έκτακτων κοινωνικών περιστατικών ή άλλων εξαιρετικών συμβάντων έχουν επηρεαστεί και παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες στην συνέχιση της πανεπιστημιακής τους εκπαίδευση σε αναγνωρισμένα πανεπιστήμια της Κύπρου ή του εξωτερικού

Η οικονομική χορηγία αφορά μόνο δίδακτρα του πανεπιστημίου και ενοίκια του φοιτητή και εμβάζεται από το Γενικό Λογιστήριο κατευθείαν στο πανεπιστήμιο ή στον ιδιοκτήτη του ενοικιαζόμενου υποστατικού,

Πλαίσιο Κριτηρίων για την χορηγία 

Δικαίωμα διεκδίκησης οικονομικής βοήθειας από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, ο οποίος διέπεται από τον περί Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης Νόμο του 2014 (Ν. 156(Ι)/2014), έχουν άτομα τα οποία:

  • Είναι πολίτες οι οποίοι κατοικούν στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  • Τα οικονομικά δεδομένα της οικογένειας είναι τέτοια που καθιστούν αναγκαία τη διακοπή της συνέχισης των σπουδών του παιδιού (θα πρέπει να υποβάλλονται για εξέταση τεκμηριωμένες αιτήσεις που να αποδεικνύουν τη σοβαρότητα τους).
  • Είναι δυσπραγούντα άτομα τα οποία λόγω έκτακτων κοινωνικών περιστατικών ή άλλων εξαιρετικών συμβάντων, που έχουν επισυμβεί μετά την εγγραφή ή την εξασφάλιση θέσης τους σε Πανεπιστήμιο, έχουν επηρεαστεί άμεσα και παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες στη συνέχιση της πανεπιστημιακής τους εκπαίδευσης.
  • Έχουν συμπληρώσει σχετική αίτηση που δημοσιοποιεί ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής 
  • Στήριξης, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις που αποδεικνύουν τη γνησιότητα των στοιχείων που έχουν δηλωθεί. Ελλιπείς αιτήσεις που δε θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις, θα απορρίπτονται και δε θα γίνονται αποδεκτές.
  • Έχουν εξασφαλίσει εγγραφή/θέση σε πανεπιστημιακό ίδρυμα για Προπτυχιακές σπουδές.
  • Δεν έχει αιτηθεί στην Επιτροπή για οικονομική χορηγία άλλο μέλος της οικογένειας του.
  • Η Οικονομική χορηγία θα αφορά δίδακτρα πανεπιστημίου και ενοίκια φοιτητή μόνο, ενώ η έγκριση κάθε αιτητή/τριας από τον Φορέα για οικονομική χορηγία, θα αφορά μόνο για ένα από τα δύο.

Σημειώνεται ότι, ανάλογα με το ύψος των διαθέσιμων πιστώσεων στο ταμείο του φορέα θα αποφασίζεται και ο αριθμός των προσώπων που θα λάβουν οικονομική χορηγία, καθώς και το ύψος της.

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Φορέα δύναται να θεσμοθετήσει σύστημα μοριοδότησης των αιτήσεων. Το σύστημα μοριοδότησης θα κατατάσσει τους δικαιούχους σε σειρά έτσι ώστε να παραχωρείται οικονομική χορηγία κατά προτεραιότητα στους δικαιούχους που θα έχουν συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια ως δυσπραγούντες και πιθανόν να αποκλεισθούν άτομα που έχουν συγκεντρώσει τα λιγότερα μόρια.

Δείτε εδώ την νομοθεσία και τα κριτήρια αναλυτικά

Ευαγόρας Προκοπίου