Η Ελεγκτική ενισχύει τα εργαλεία της για πάταξη της διαφθοράς

  • Συνεχής αναθεώρηση των Ελεγκτικών Οδηγιών
  • Συνέχιση και ενδυνάμωση των τεχνικών ελέγχων 
  • Συνεχής κατάρτιση του προσωπικού με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

H Eλεγκτική Υπηρεσία υλοποιεί το πρόγραμμα αναβάθμισης των εργαλείων για πάταξη της διαφθοράς, αναπτύσσοντας ένα ετήσιο προγραμματισμό ελέγχων για την ευρύτερη δυνατή κάλυψη με τους υφιστάμενους πόρους.

Το πρόγραμμα της τριετίας που ήδη τίθεται σε εφαρμογή  στοχεύει στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Δημοκρατίας και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και σε ελέγχους βάσει διεθνών προτύπων και έκδοση της κατάλληλης ελεγκτικής γνώμης.

>>> Διαβάστε επίσης:

Ανάμεσα στις δράσεις που προωθούνται ή έχουν προωθεί:

  • Πρώτο, η συνεχής αναθεώρηση των Ελεγκτικών Οδηγιών ώστε οι διαδικασίες που ακολουθούνται να συνάδουν με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα που έχει υιοθετήσει η Υπηρεσία.
  • Δεύτερο, ο εκσυγχρονισμός των γενικών διαδικασιών της Υπηρεσίας και η συνεχής κατάρτιση του προσωπικού με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και τα Διεθνή Πρότυπα για Ανώτατα Ελεγκτικά Πρότυπα.
  • Τρίτο, η αξιολόγηση του βαθμού εφαρμογής των προτύπων μέσω ανεξάρτητων εσωτερικών επισκοπήσεων δείγματος ελέγχων.
  • Τέταρτο, η ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας δειγματοληψίας οικονομικών συναλλαγών για τον κεντρικό δημόσιο τομέα ώστε να υπάρχει αποδοτικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.
  • Πέμπτο, η ετοιμασία ετήσιου προγραμματισμού ελέγχων για την ευρύτερη δυνατή κάλυψη με τους υφιστάμενους πόρους.
  • Έκτο, η ανάθεση στον ιδιωτικό τομέα μεγάλου όγκου συσσωρευμένης ελεγκτικής εργασίας.

Μέθοδοι για μείωση του χρόνου

Επίσης η Υπηρεσία επιθυμεί την ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων/διαδικασιών μείωσης του χρόνου που απαιτείται για αποτελεσματικούς ελέγχους και την αναβάθμιση συνεργασίας με εσωτερικές μονάδες ελέγχου στους ελεγχόμενους οργανισμούς,

Η Ελεγκτική Υπηρεσία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο για την εισαγωγή κατάλληλων ασφαλιστικών δικλίδων στο νέο μηχανογραφικό σύστημα (ERP) και καταβάλλει προσπάθειες ώστε να βελτιώσει την εφαρμογή των συστάσεων της αξιολογώντας την κάθε σύσταση. 

Όπως πληροφορείται η Brief  η Υπηρεσία αναθεωρεί συχνά τις ελεγκτικές οδηγίες ώστε οι διαδικασίες που ακολουθούνται να συνάδουν με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα όπως είναι τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και τα Διεθνή  Πρότυπα για Ανώτατα Ελεγκτικά Πρότυπα.

Επίσης στοχεύει στην αξιολόγηση του βαθμού εφαρμογής των προτύπων μέσω ανεξάρτητων εσωτερικών επισκοπήσεων δείγματος ελέγχων.

Μια από τις προτεραιότητες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι και οι διαχειριστικοί έλεγχοι της λειτουργίας των ελεγχόμενων φορέων. Με τους ελέγχους εκτιμάται κατά πόσον επιτυγχάνεται οικονομία, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα στη χρήση των διαθέσιμων πόρων. Ειδικότερα, καθορίζεται η διαδικασία επιλογής θεμάτων για διαχειριστικό έλεγχο, με σύστημα μοριοδότησης και οι προτεραιότητές της και ετοιμάζεται ετήσιος προγραμματισμός για διαχειριστικό έλεγχο.

Ακόμη ένας από τους σημαντικούς στόχους είναι η συνέχιση και η ενδυνάμωση των τεχνικών ελέγχων οι οποίοι αποτελούν σημαντικό μέρος των εργασιών της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Οι έλεγχοι αυτοί είναι προληπτικοί και  δρουν κατά της κακοδιαχείρισης, της διάπραξης σφαλμάτων ή διασπάθισης δημοσίων πόρων.

Στο πλαίσιο της βελτίωσης της αποδοτικότητας καθορίζονται  διαδικασίες δειγματοληψίας δημόσιων συμβάσεων ή/και ελεγχόμενων φορέων ή έργων για τεχνικό έλεγχο, αυξάνεται ο βαθμός εφαρμογής κατευθυντήριων γραμμών που εκδίδονται από διεθνείς οργανισμούς (π.χ. ΙΝΤΟSAI) και ομάδες εργασίας στον τομέα των τεχνικών ελέγχων. 

Χρύσω Αντωνιάδου