Η Κύπρος προχωρά τελικά σε έκδοση sustainability bond

• Για να υπάρχει η ευχέρεια χρηματοδότησης και έργων κοινωνικού σκοπού
• Τα έσοδα του ομολόγου θα υπολογιστούν και στο δημόσιο χρέος.
• Πώς θα γίνει η έκδοση, πόσα θα ζητηθούν και ποιος έλεγχος θα γίνεται.

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
Στην έκδοση ομολόγου αειφορίας (sustainability bond) θα προχωρήσει η Κυπριακή Δημοκρατία εντός του έτους για να καλύψει και έργα για κοινωνικούς σκοπούς και όχι μόνο περιβαλλοντικούς, όπως προνοείται από τα πράσινα ομόλογα.  Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται και έργα που αφορούν την υγεία, την παιδεία και έργα για  άτομα που βρίσκονται σε περιφερειακές κοινότητες και τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό.

Το ομόλογο αειφορίας θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Μεσοπρόθεσμο Ομόλογο (EMTN), το οποίο αναμένεται να εκδοθεί το 2023 και ανέρχεται στο 1 δις ευρώ. 

Σύμφωνα με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Κύπρου για το 2023, προβλέπονται ετήσιες χρηματοδοτικές ανάγκες ύψους 1,52 δισ. ευρώ. Πηγή του Υπουργείου Οικονομικών εξηγεί στη Brief ότι «το 1 δισ. ευρώ που θα λάβει η Κύπρος από τις διεθνείς αγορές θα αποτελείται από μια συνηθισμένη έκδοση 0,5 δισ. και μια δεύτερη έκδοση 0,5 δισ. ως ομόλογο αειφορίας». 

Πράσινα και κοινωνικά έργα

Tα έσοδα των ομολόγων αυτών χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση ενός συνδυασμού πράσινων και κοινωνικών έργων ή δραστηριοτήτων. Τα ομόλογα εκδίδονται εκτός από κράτη, και από εταιρείες, κυβερνήσεις και δήμους και για περιουσιακά στοιχεία και έργα που ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές για ομόλογα αειφορίας της ICMA. 

Στην περίπτωση της Κύπρου, τα ομόλογα αυτά θα είναι ακάλυπτα, θα υποστηρίζονται από την πιστοληπτική ικανότητα του κρατικού εκδότη ή θα είναι εξασφαλισμένα με ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο.

Σημειώνεται πως η Κύπρος θα προχωρήσει για πρώτη φορά σε έκδοση ομολόγου αειφορίας (sustainability bond) και το ύψος της έκδοσης θα εναρμονίζεται με το έγγραφο πολιτικής της και των χρηματοδοτούμενων έργων. Τα έσοδα του ομολόγου θα υπολογιστούν και στο δημόσιο χρέος.

Τα ομόλογα αειφορίας

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, «τα ομόλογα αειφορίας αποτελούν ένα χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο προσελκύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους διεθνείς επενδυτές. Η χρήση του από την Κυπριακή Δημοκρατία θα έχει διάφορα πλεονεκτήματα: 

  • Προσφέρει πρόσβαση σε νέους επενδυτές
  • Αυξάνει το ενδιαφέρον των διεθνών κεφαλαιαγορών για τις εκδόσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας
  • Διευρύνει τις χρηματοδοτικές επιλογές του κράτους.
  • Καταδεικνύει την πρόθεση του κράτους να στηρίζει έργα κοινωνικού σκοπού. 
  • Αξιοποιούνται πιθανές ευκαιρίες.
  • Ικανοποιείται η ζήτηση των επενδυτών.
  • Επιτυγχάνεται η ευθυγράμμιση με τους στόχους  καθώς τα αειφόρα ομόλογα παρέχουν στους επενδυτές ένα μέσο για να ευθυγραμμίσουν την κατανομή των περιουσιακών τους στοιχείων με τους στόχους αειφορίας. 

Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς ομολόγων «τα έργα που έχουν περιβαλλοντικά οφέλη συχνά έχουν και κοινωνικά οφέλη, και αντίστροφα. Έτσι ένα ομόλογο αειφορίας χρηματοδοτεί έργα που στοχεύουν στην επίτευξη περιβαλλοντικών και κοινωνικών οφελών». 

Τα ομόλογα αυτά πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις: Για παράδειγμα, ο εκδότης πρέπει να περιγράφει τη διαδικασία αξιολόγησης και την επιλογή του έργου, πώς θα γίνει η διαχείριση του ομολόγου και ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα έσοδα. 

Επίσης, δίνεται έμφαση στην κοινοποίηση του στόχου περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του έργου που χρηματοδοτείται και στην παρακολούθηση της των πιθανών επιπτώσεων. 
 

Χρύσω Αντωνιάδου
 
24567