Ηλεκτρονική αναβάθμιση για Τμήμα Εφόρου Εταιρειών - Τι αλλάζει

Νέες ιστοσελίδες για τον Κλάδο Εταιρειών και τον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής

Αναβαθμίζεται ηλεκτρονικά το  Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Η αναβάθμιση γίνεται  στα πλαίσια εκσυγχρονισμού και συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει, ανακοίνωσε ότι από τις 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13.00, η υφιστάμενη ιστοσελίδα του Τμήματος καταργείται και αντικαθίσταται από δύο νέες ιστοσελίδες, μία για τον Κλάδο Εταιρειών και μία για τον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των νέων ιστοσελίδων είναι:

Για τον Κλάδο Εταιρειών: www.companies.gov.cy
Για τον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας: www.intellectualproperty.gov.cy

Απώτερος σκοπός των νέων ιστοσελίδων είναι αφενός η παροχή πληροφόρησης και υποστήριξης κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής μίας επιχειρηματικής οντότητας και δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας αντίστοιχα και, αφετέρου η δημιουργία νέων καναλιών επικοινωνίας με τον επιχειρηματικό κόσμο.  

Η αγγλική έκδοση των πιο πάνω ιστοσελίδων αναμένεται σύντομα.

 
20893