Ήρθε το νέο σχέδιο Απόσυρσης Οχημάτων (Όροι)

Σε εφαρμογή το σχέδιο Απόσυρσης και Αντικατάστασης Παλαιών Οχημάτων και Προώθησης Ηλεκτρικού Οχήματος

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοίνωσε την έναρξη αποδοχής αιτήσεων για το Σχέδιο Απόσυρσης και Αντικατάστασης Παλαιών Οχημάτων και Προώθησης Ηλεκτρικού Οχήματος.

Η έναρξη αποδοχής των αιτήσεων καθορίζεται ως η ημέρα Τρίτη, 4/2/2020, ώρα 10:00 π.μ. Αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται διαδικτυακά στη διεύθυνση https://rtd.mcw.gov.cy/ και θα γίνονται αποδεκτές μέχρι την Πέμπτη, 5/3/2020, έως τις 12:00.


Το παρόν Σχέδιο αφορά τη χορηγία για απόσυρση οχημάτων από την κυκλοφορία και την προώθηση οχημάτων με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και του Ηλεκτρικού Οχήματος, στα πλαίσια μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και βελτίωσης της οδικής ασφάλειας. Το συνολικό ποσό της χορηγίας που θα δοθεί είναι €3.000.000.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές για περίοδο τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που θα ανακοινώνεται από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ως η ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων. Εάν οι αιτήσεις σε μία από τις Κατηγορίες Χορηγίας που καθορίζονται πιο κάτω είναι λιγότερες από τις προβλεπόμενες, το ποσό που θα παραμείνει αδιάθετο από την κατηγορία αυτή, θα κατανέμεται στην άλλη κατηγορία. Σε περίπτωση που το πιο πάνω ποσό των €3.000.000 δεν διατεθεί στα πλαίσια της πρώτης ανακοίνωσης του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, το Τμήμα, ανάλογα με το ποσό που θα μείνει συνολικά αδιάθετο, δύναται να ανακοινώσει δεύτερη περίοδο αποδοχής αιτήσεων για το ίδιο Σχέδιο ή να επεκτείνει την περίοδο αποδοχής αιτήσεων που θα έχει ανακοινωθεί.

Η Brief παρουσιάζει αυτούσιο το Σχέδιο Απόσυρσης με όλους τους όρους και προυποθέσεις:

Σχέδιο Απόσυρσης και Αντικατάστασης Παλαιών Οχημάτων και Προώθησης Ηλεκτρικού Οχήματος

 1. 1. Εισαγωγή και Συνολικό ποσό Χορηγίας
 2. 2. Κατηγορίες και ποσό Χορηγίας ανά Κατηγορία
 3. 3. Κριτήρια Σχεδίου
 4. 4. Διαδικασία Υποβολής Αίτησης για Χορηγία
 5. 5. Εξέταση Αίτησης, Ενημέρωση και Περίοδος Ισχύος της Έγκρισης Χορηγίας
 6. 6. Διαδικασία Καταβολής Χορηγίας

1. Εισαγωγή και Συνολικό Ποσό Χορηγίας

Το παρόν Σχέδιο αφορά τη χορηγία για απόσυρση οχημάτων από την κυκλοφορία και την προώθηση οχημάτων με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και του Ηλεκτρικού Οχήματος, στα πλαίσια μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.

Το συνολικό ποσό της χορηγίας που θα δοθεί είναι €3.000.000.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές για περίοδο τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που θα ανακοινώνεται από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ως η ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων.

Εάν οι αιτήσεις σε μία από τις Κατηγορίες Χορηγίας που καθορίζονται πιο κάτω είναι λιγότερες από τις προβλεπόμενες, το ποσό που θα παραμείνει αδιάθετο από την κατηγορία αυτή, θα κατανέμεται στην άλλη κατηγορία.

Σε περίπτωση που το πιο πάνω ποσό των €3.000.000 δεν διατεθεί στα πλαίσια της πρώτης ανακοίνωσης του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, το Τμήμα, ανάλογα με το ποσό που θα μείνει συνολικά αδιάθετο, δύναται να ανακοινώσει δεύτερη περίοδο αποδοχής αιτήσεων για το ίδιο Σχέδιο ή να επεκτείνει την περίοδο αποδοχής αιτήσεων που θα έχει ανακοινωθεί.

2. Κατηγορίες και ποσό Χορηγίας ανά Κατηγορία

Οι κατηγορίες και το ποσό της χορηγίας για κάθε κατηγορία καθορίζονται ως ακολούθως:

(α) Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία Α – Ποσό χορηγίας €2.000

Η Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία A, αφορά αίτηση η οποία θα εγκριθεί για απόσυρση οχήματος που καθορίζεται στην Παράγραφο 3 πιο κάτω (Κριτήρια Σχεδίου) με προϋπόθεση την εγγραφή από τον αιτητή καινούργιου οχήματος κατηγορίας Μ1 (βλ. Παράγραφο 3 - Κριτήρια Σχεδίου), εγγεγραμμένου επ’ ονόματι του, νοουμένου ότι –

(ι) έχει εκδοθεί για το καινούργιο όχημα που θα εγγραφεί Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ΕΚ στο οποίο αναγράφεται, στο σημείο 47 αυτού, η ένδειξη «Euro 6AD» ή μεταγενέστερη ή αντίστοιχη ένδειξη όπως η ένδειξη αυτή καθορίζεται στο Προσάρτημα 6 του Παραρτήματος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1347,

και

(ιι) ο κυβισμός του κινητήρα του καινούργιου οχήματος που θα εγγραφεί (ο αριθμός που καταγράφεται, σε κυβικά εκατοστά (cm3), στο σημείο 25 του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ΕΚ), είναι μικρότερος ή ίσος των 1.800 κυβικών εκατοστών (cm3),

και

(ιιι) η μάζα εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα – CO2 WLTP (ο αριθμός που καταγράφεται, σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/km), ως «Συνδυασμένος» (Combined), στο σημείο 49.4 του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ΕΚ) του καινούργιου οχήματος που θα εγγραφεί, είναι μικρότερη ή ίση των 160 γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο (gr/Km).

Το συνολικό ποσό χορηγίας για την Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία Α, θα είναι μέχρι €2.500.000, δηλαδή ο αριθμός χορηγιών που θα δοθούν για την κατηγορία αυτή θα είναι μέχρι 1250 χορηγίες.

(β) Κατηγορία Προώθησης Ηλεκτρικού Οχήματος – Χορηγία Β – Ποσό χορηγίας €5.000

Η Κατηγορία Προώθησης Ηλεκτρικού Οχήματος – Χορηγία Β, αφορά αίτηση η οποία θα εγκριθεί με προϋπόθεση την εγγραφή από τον αιτητή καινούργιου αυθεντικά ηλεκτρικού οχήματος («pure electric») κατηγορίας Μ1 (βλ. Παράγραφο 3 - Κριτήρια Σχεδίου), εγγεγραμμένου επ’ ονόματι του, νοουμένου ότι η τιμή αγοράς του καινούργιου ηλεκτρικού οχήματος, μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δεν υπερβαίνει τα €40.000. Σημειώνεται επεξηγηματικά ότι δεν απαιτείται απόσυρση παλιού οχήματος για να εγκριθεί χορηγία για την κατηγορία αυτή.

Το συνολικό ποσό χορηγίας για την Κατηγορία Προώθησης Ηλεκτρικού Οχήματος – Χορηγία Β, θα είναι μέχρι €500.000, δηλαδή ο αριθμός χορηγιών που θα δοθούν για την κατηγορία αυτή θα είναι μέχρι 100 χορηγίες.

3. Κριτήρια Σχεδίου

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για να θεωρείται μία αίτηση έγκυρη προς εξέταση, είναι τα ακόλουθα:

(α) Ο αιτητής πρέπει –
(ι) να είναι φυσικό πρόσωπο,

και

(ιι) κατά την ημερομηνία της υποβολής των εντύπων για την καταβολή της χορηγίας (παράγραφος 6 πιο κάτω) να είναι ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος που δηλώνεται ότι θα αποσυρθεί από την κυκλοφορία και θα ακυρωθεί η εγγραφή του (εφαρμόζεται για την Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία Α).

(Σημείωση: Προσοχή: Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας ή/και χρηματοδότησης θα πρέπει να εξασφαλίζεται γραπτώς η συναίνεση των συνιδιοκτητών για την ακύρωση της εγγραφής του οχήματος. Οπόταν η συναίνεση αυτή χρειάζεται για την καταβολή της χορηγίας στον αιτητή (βλ. παράγραφο 6 πιο κάτω). Γι’ αυτό συστήνεται, στις περιπτώσεις αυτές, να λαμβάνεται η συναίνεση των συνιδιοκτητών ή/και του χρηματοδοτικού οργανισμού πριν την υποβολή της αρχικής αίτησης για χορηγία (παράγραφος 4 πιο κάτω).)

(β) Το όχημα που δηλώνεται ότι θα αποσυρθεί από την κυκλοφορία και θα ακυρωθεί η εγγραφή του (εφαρμόζεται για την Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία Α) πρέπει –

(ι) να είναι κατηγορίας Μ1 ή Ν1, δηλαδή:

 • •  Κατηγορία Μ1 – Οχήματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για την μεταφορά προσώπων, έχουν τουλάχιστο τέσσερεις τροχούς και περιλαμβάνουν το πολύ οκτώ θέσεις καθημένων πέραν του καθίσματος του οδηγού. Σημειώνεται ότι στην κατηγορία αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται οι μοτοσικλέτες με 4 τροχούς.
 • •  Κατηγορία Ν1 – Οχήματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για την μεταφορά εμπορευμάτων και έχουν μέγιστη μάζα μικτού φορτίου που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους,

και

(ιι) να είναι ηλικίας μεγαλύτερης ή ίσης των δεκαπέντε ετών, τα οποία υπολογίζονται από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ενεγράφη σε οποιαδήποτε χώρα ως καινούργιο μέχρι την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί ως η ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων με βάση το παρόν Σχέδιο,

και

(ιιι) να ήταν εγγεγραμμένο στο Μητρώο του Εφόρου για τα τελευταία δέκα συνεχή χρόνια από την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί ως η ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων με βάση το παρόν Σχέδιο,

και

(ιv) να υπάρχει για αυτό εν ισχύ άδεια κυκλοφορίας κατά την ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων ή, να ήταν δηλωμένο ως ακινητοποιημένο δυνάμει του άρθρου 5Β του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου και να υπήρχε για αυτό ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας για οποιαδήποτε περίοδο εντός των τελευταίων είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί ως η ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων,

και

(v) να μην έχει ακυρωμένη εγγραφή την ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων με βάση το παρόν Σχέδιο.

4. Διαδικασία Υποβολής Αίτησης για Χορηγία

Αιτήσεις για χορηγία θα γίνονται δεκτές για περίοδο τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ως η ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων.

Ο αιτητής υποβάλει αίτηση μέσω του διαδικτύου, συμπληρώνοντας τα στοιχεία του, τα στοιχεία του οχήματος που δηλώνεται ότι θα αποσυρθεί (εφαρμόζεται για την Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία Α) και την Κατηγορία Χορηγίας για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.

Για κάθε όχημα που δηλώνεται προς απόσυρση μπορεί να υποβάλλεται μόνο μία αίτηση.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση για κάθε μία από τις κατηγορίες χορηγίας.

Διευκρινίζεται ότι, ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση για την Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία Α και για την Κατηγορία Προώθησης Ηλεκτρικού Οχήματος – Χορηγία Β. Σε τέτοια περίπτωση, εάν εγκριθεί και για τις δύο Χορηγίες θα δικαιούται να λάβει και τις δύο Χορηγίες (συνολικού ύψους €7.000), νοουμένου ότι αποσύρει το όχημα που δηλώθηκε και εγγράψει ηλεκτρικό όχημα, σύμφωνα με τα κριτήρια του παρόντος Σχεδίου.

Στην περίπτωση που αιτητής υποβάλει αιτήσεις απόσυρσης για περισσότερα από ένα οχήματα στην ίδια περίοδο αποδοχής αιτήσεων, θα εξετάζεται μόνο η αίτηση που αφορά το παλαιότερο σε ηλικία όχημα. Οι άλλες αιτήσεις που υποβλήθηκαν θα θεωρούνται αυτόματα άκυρες. Επίσης, εάν υποβληθούν από το ίδιο πρόσωπο περισσότερες από μία αιτήσεις σε κάθε κατηγορία χορηγίας θα εξετάζεται η αίτηση που αφορά το παλαιότερο σε ηλικία όχημα στην περίπτωση της Κατηγορίας Απόσυρσης – Χορηγία Α και μόνο μία αίτηση στην περίπτωση της Κατηγορίας Προώθησης Ηλεκτρικού Οχήματος – Χορηγία Β.

5. Εξέταση Αίτησης, Ενημέρωση και Περίοδος Ισχύος της Έγκρισης Χορηγίας

Μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί ως η ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων, οι αιτήσεις θα ταξινομούνται και θα εξετάζονται από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Αιτήσεις οι οποίες δεν υποβάλλονται εντός της περιόδου των τριάντα (30) ημερών, θα απορρίπτονται αυτόματα.

Οι αιτήσεις θα εξετάζονται στη βάση των κριτηρίων του σχεδίου και θα εγκρίνονται κατά σειρά προτεραιότητας, αρχίζοντας –

 1. 1. (α)  από τα πιο παλαιά σε ηλικία οχήματα που πληρούν τα κριτήρια του σχεδίου και που δηλώνονται προς απόσυρση για την Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία Α,
 2. 2. (β)  με βάση την ημερομηνία και χρόνο (ώρα, λεπτό, δευτερόλεπτο) υποβολής της αίτησης για την Κατηγορία Προώθησης Ηλεκτρικού Οχήματος – Χορηγία Β.

Οι αιτήσεις θα εξετάζονται χωρίς να απαιτούνται αποδεικτικά στοιχεία για την απόκτηση ή/και εγγραφή από τον αιτητή του καινούργιου οχήματος που θα εγγραφεί επ’ ονόματι του. Για την καταβολή της χορηγίας όμως, τα στοιχεία αυτά θα είναι απαραίτητα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6 πιο κάτω.

Οι αιτητές θα ενημερώνονται γραπτώς για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης τους καθώς και για τους λόγους απόρριψης.

Η έγκριση για την καταβολή χορηγίας θα ισχύει για περίοδο 7 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης. Μετά την περίοδο των 7 μηνών, αιτήσεις οι οποίες έχουν εγκριθεί και οι οποίες δεν υποβλήθηκαν για την καταβολή της χορηγίας θα θεωρούνται άκυρες.

6. Διαδικασία Καταβολής Χορηγίας

Αιτητής του οποίου η αίτηση έχει εγκριθεί για την Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία Α και επιθυμεί την καταβολή της χορηγίας, θα πρέπει –

 1. 1. (α)  να παραδώσει το προς απόσυρση όχημα που αναφέρεται στην αίτηση του σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, όπως αυτή καθορίζεται στον περί των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόμο του 2003 και να παραλάβει Πιστοποιητικό Καταστροφής το οποίο εκδίδεται από την αδειοδοτημένη εγκατάσταση,

και

 1. 2. (β)  εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Καταστροφής να υποβάλει, σε οποιοδήποτε Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, το έντυπο ΤΟΜ 98 (Αίτηση για Ακύρωση Εγγραφής Μηχανοκίνητου Οχήματος) κατάλληλα συμπληρωμένο, επισυνάπτοντας –

(ι) την έγκριση για την καταβολή της χορηγίας του παρόντος Σχεδίου,

(ιι) το Πιστοποιητικό Καταστροφής του οχήματος,

(ιιι) τα στοιχεία εγγραφής του καινούργιου οχήματος (αντίγραφα Πιστοποιητικού Εγγραφής και Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ΕΚ),

(ιv) γραπτή συναίνεση των συνιδιοκτητών για την υποβολή της αίτησης και την καταβολή της χορηγίας στον αιτητή (όπου εφαρμόζεται),

(v) αντίγραφο της Άδειας Παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία (ALIEN) ή του Διαβατηρίου του αιτητή στην περίπτωση που αυτός δεν είναι κάτοχος Κυπριακής Ταυτότητας,

(vι) συμπληρωμένο το Έντυπο FIMAS, για να καταβληθεί η χορηγία μέσω τραπεζικού εμβάσματος στον δηλωμένο στο εν λόγω έντυπο τραπεζικό λογαριασμό. (Το Έντυπο FIMAS μπορεί να ανακτηθεί από την ιστοσελίδα – http://www.treasury.gov.cy/treasury/treasurynew.nsf/All/D6791C86A0C6FEC3C2257F 410027EE12?OpenDocument).

Αιτητής του οποίου η αίτηση έχει εγκριθεί για την Κατηγορία Προώθησης Ηλεκτρικού Οχήματος – Χορηγία Β και επιθυμεί την καταβολή της χορηγίας, θα πρέπει να υποβάλει, σε οποιοδήποτε Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών –

 1. 1. (α)  την έγκριση για την καταβολή της χορηγίας του παρόντος Σχεδίου,
 2. 2. (β)  τα στοιχεία εγγραφής του καινούργιου οχήματος (αντίγραφα Πιστοποιητικού Εγγραφής και Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ΕΚ) και αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς του οχήματος,
 3. 3. (γ)  γραπτή συναίνεση των συνιδιοκτητών για την υποβολή της αίτησης και την καταβολή της χορηγίας στον αιτητή (όπου εφαρμόζεται),
 4. 4. (δ)  αντίγραφο της Άδειας Παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία (ALIEN) ή του Διαβατηρίου του αιτητή στην περίπτωση που αυτός δεν είναι κάτοχος Κυπριακής Ταυτότητας,
 5. 5. (ε)  συμπληρωμένο το Έντυπο FIMAS, για να καταβληθεί η χορηγία μέσω τραπεζικού εμβάσματος στον δηλωμένο στο εν λόγω έντυπο τραπεζικό λογαριασμό.
 
11200
Thumbnail