Κατανομή ενεργητικού ασφαλιστικών εταιρειών-νοικοκυριών (Ποσοστά)

Στα €4,1 δις το ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιρειών - Στα €58,5 δις το ενεργητικό των νοικοκυριών - Στοιχεία από ΚΤΚ

H Κεντρική Τράπεζα Κύπρου ανακοινώνει ότι δημοσίευσε σήμερα (31/10) στην ιστοσελίδα της την έκδοση «Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί» για το τρίμηνο αναφοράς που λήγει τον Ιούνιο του 2022.

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των βασικών μεγεθών:

1/ Ασφαλιστικές εταιρείες, επενδυτικοί οργανισμοί και συνταξιοδοτικά ταμεία

Το ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιρειών[1] όσον αφορά αμιγώς χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στα 4,1 δισ. ευρώ και είναι κατανεμημένο ως εξής: 12%[2] σε μετρητά και καταθέσεις, 3% σε δάνεια, 24% σε χρεόγραφα, 48% σε μετοχές και 13% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Αντίστοιχα, οι επενδυτικοί οργανισμοί διαθέτουν ενεργητικό σε χρηματοοικονομικά μέσα 8,1 δισ. ευρώ επενδυμένο 5% σε μετρητά και καταθέσεις, 13% σε δάνεια και χρεόγραφα, 80% σε μετοχές και 2% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Οι επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα των συνταξιοδοτικών ταμείων ανήλθαν στα 3,9 δισ. ευρώ και αφορούν κυρίως μετρητά και καταθέσεις σε ποσοστό 25%, 16% σε δάνεια, 2% σε χρεόγραφα, 44%  σε μετοχές και 13% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

>>> Δείτε ΕΔΩ την αναλυση δομής χρηματοοικονομικού ενεργητικού και παθητικού Ιουνίου 2022 <<<

2/ Νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

Το ενεργητικό των νοικοκυριών σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στο τέλος Ιουνίου 2022 στα 58,5 δισ. ευρώ εκ των οποίων το 62% αφορά μετρητά, καταθέσεις και δάνεια, 2% αφορά χρεόγραφα, 19% μετοχές και 17% λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.  Το χρέος[3] τους ανήλθε στο τέλος Ιουνίου 2022 στα 20,1 δισ. ευρώ με τον σχετικό δείκτη χρέους[4] να βρίσκεται στο 81% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε  σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο λόγω της αύξησης του ΑΕΠ.  Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016 ο δείκτης  χρέους των νοικοκυριών παρουσιάζει αισθητή μείωση που αγγίζει το 35%.

Το αντίστοιχο ενεργητικό των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθε στα 66 δισ. ευρώ με αναλογία 17% σε μετρητά και καταθέσεις, 4% σε δάνεια, 1% σε χρεόγραφα, 47% σε μετοχές και 31% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία. Το χρέος3 του τομέα στο τέλος Ιουνίου 2022 ανήλθε στα 40[5] δισ. ευρώ με το δείκτη χρέους4 να βρίσκεται  στο 161% του ΑΕΠ, σημειώνοντας μικρή μείωση σε  σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο κυρίως λόγω της αύξησης του ΑΕΠ. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016 ο δείκτης  χρέους των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών παρουσιάζει αισθητή μείωση που αγγίζει το 51%.

[1] Από τον Μάρτιο 2016, τα στοιχεία του τομέα των ασφαλιστικών εταιρειών καταρτίζονται με βάση το νέο Κανονισμό ΕΚΤ/2014/50

[2] Τα ποσοστά που αναγράφονται πιθανό να μην αθροίζουν στο 100% λόγω στρογγυλοποίησης.

[3] Χρέος ορίζεται το σύνολο του παθητικού σε δάνεια και χρεόγραφα (εξαιρουμένων ποσών μεταξύ εταιρειών του ίδιου τομέα).

[4] Δείκτης χρέους ορίζεται το χρέος ως ποσοστό επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).

[5] Σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσίευση των ΤΧΛ το χρέος των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών έχει αναθεωρηθεί αναδρομικά από τον Ιούνιο του 2019 και μετά λόγω αλλαγής στην μεθοδολογία αποτίμησης συγκεκριμένων δανείων.

 
24612