Κενή θέση εργασίας στον ΚΟΑΓ / Λεπτομέρειες

Ο μισθός, τα απαραίτητα προσόντα, τα καθήκοντα και μέχρι πότε γίνονται δεκτές αιτήσεις

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης δέχεται αιτήσεις από Κύπριους πολίτες για τη θέση του Προϊσταμένου Τεχνικών Υπηρεσιών.  Όπως αναφέρει ο ΚΟΑΓ, η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.

Όλες οι πληροφορίες για την θέση:

1. Μισθός

ΓΦΝ

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

2.1 Καθήκοντα και Ευθύνες:

(1) Είναι υπεύθυνος για: (α) την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Οργανισμού. (β) τον προγραμματισμό και συντονισμό της εκπόνησης μελετών και της επίβλεψης της εκτέλεσης οικοδομικών και τεχνικών έργων που αφορούν τα έργα του Οργανισμού. (γ) την εφαρμογή της πολιτικής του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λήψη και εφαρμογή των αναγκαίων αποφάσεων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες των Τεχνικών Υπηρεσιών και την υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος.

(2) Συμβουλεύει για τη διαμόρφωση πολιτικής πάνω σε θέματα της αρμοδιότητας των Τεχνικών Υπηρεσιών και ιδιαίτερα σε σχέση με τη διαμόρφωση και ανάπτυξη των έργων του Οργανισμού.

(3) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

2.2 Απαιτούμενα Προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα: Αρχιτεκτονική, Πολιτική Μηχανική, Μηχανολογική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική ή Επιμέτρηση Ποσοτήτων. (Σημ.: Ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). (2) Εγγραφή ως μέλους του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. (3) Δεκαετής τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα σε υπεύθυνη θέση στην εκπόνηση μελετών αρχιτεκτονικής ή πολιτικής μηχανικής ή μηχανολογικής μηχανικής ή ηλεκτρολογικής μηχανικής ή επιμέτρησης ποσοτήτων, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.

(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(5) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημειώσεις: (α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy). (β) Αναφορικά με τους υποψηφίους - (i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και (ii) οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(6) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2(1) πιο πάνω, ή/και πενταετής τουλάχιστον πείρα στην εκπόνηση μελετών ή στον προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών που να αφορά αναπτυξιακά έργα, πέραν της δεκαετούς απαιτούμενης στην παράγραφο 2.2(3) πιο πάνω, αποτελεί πλεονέκτημα.

3. Δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄αυτό δυνάμει του άρθρου 16Α των περί του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Νόμων του 1980 – 2005, καθόρισε τη θέση του Προϊσταμένου Τεχνικών Υπηρεσιών του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας ή στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης – (ΚΔΠ 59/2006)], οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας,

4. Υποβολή και Εξέταση Αιτήσεων

4.1 Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από ενδιαφερόμενους μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου 2021 και όχι αργότερα από τις 12.00 μ., στο ειδικό έντυπο του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης, το οποίο είναι διαθέσιμο στα γραφεία του Οργανισμού, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.cldc.org.cy.

>>> ΕΔΩ το έντυπο αίτησης<<<

Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης και να παραδίνονται στα γραφεία του Οργανισμού Λεωφόρος Αθαλάσσας 14, 2011 Στρόβολος ή να αποστέλλονται μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Ταχ. Θυρ. 23928, 1687 Λευκωσία. 4.2 Τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα ή/και η πείρα που δηλώνονται στις αιτήσεις, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο εάν τεκμηριώνονται με κατάλληλα πιστοποιητικά, τα οποία να επισυνάπτονται στην αίτηση. 4.3 Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό 5(2) των περί Διάρθρωσις και ΄Ορων Υπηρεσίας Κανονισμών του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης του 1982 (ΚΔΠ 183/82), το Συμβούλιο δυνατόν να απαιτήσει ως προϋπόθεση διορισμού,

Tags
 
17605