Κεντρική: Αυξήθηκαν Καταθέσεις και Δάνεια τον Ιούνιο 2022

€51,3 δισ. οι Καταθέσεις - €28,7 δισ. τα Δάνεια

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε τη Τετάρτη (27/7) τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Ιούνιο 2022, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Ιουλίου 2022.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Ιούνιο 2022 κατέγραψαν καθαρή αύξηση1 €352,5 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €166,9 εκ. τον Μάιο 2022. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο 1,7%, σε σύγκριση με 1,9% τον Μάιο 2022. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Ιούνιο 2022 έφθασε στα €51,3 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Ιούνιο 2022 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €109,9 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €121,0 εκ. τον Μάιο 2022. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο 2,9%, σε σύγκριση με 3,3% τον Μάιο 2022. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Ιούνιο 2022 έφθασε στα €28,7 δισ.

1) Ο όρος "καθαρή μείωση/αύξηση" αντιπροσωπεύει τον όρο "συναλλαγές", δηλαδή δεν περιλαμβάνει τις μεταβολές που προήλθαν από αναταξινομήσεις, συναλλαγματικές και άλλες αναπροσαρμογές.

lil

lu

jkb

ΚΥΠΕ

 
24608