Κεντρική: Στο 0% το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας

ΔΕΙΤΕ ΠΙΝΑΚΕΣ: Η Κεντρική Τράπεζα δεν έκρινε αναγκαία την προσαρμογή του ποσοστού του για την περίοδο 1/10 – 31/12

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), ακολουθώντας τη μεθοδολογία που περιγράφεται στη μακροπροληπτική πολιτική της, ανακοινώνει ότι δεν έκρινε αναγκαία την προσαρμογή του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για την περίοδο 1 Οκτωβρίου 2022 – 31 Δεκεμβρίου 2022 και, ως εκ τούτου, το εν λόγω ποσοστό παραμένει στο 0% των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού του κάθε αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος στη Δημοκρατία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΤΚ, βάσει των χρονοσειρών που λήγουν στις  31 Μαρτίου 2022:

>>> Διαβάστε επίσης: Κεντρική: Στο 5,5% εκτιμάται ο ρυθμός ανάπτυξης <<<

  • H απόκλιση του δείκτη πίστωσης προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) από τη μακροπρόθεσμη τάση του (credit-to-GDP gap)  χρησιμοποιώντας τον ευρύ ορισμό πίστωσης είναι -62,3.
  • H απόκλιση του δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ από τη μακροπρόθεσμη τάση του χρησιμοποιώντας τον περιορισμένο (τραπεζικό) ορισμό πίστωσης είναι -53,0.

Δεδομένου ότι η απόκλιση του δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ από τη μακροπρόθεσμη τάση του είναι μικρότερη των 2 ποσοστιαίων μονάδων και λαμβάνοντας υπόψη τους επιπρόσθετους δείκτες που αξιολόγησε η ΚΤΚ, ο οδηγός αποθέματος είναι 0% και το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας παραμένει στο 0%.

>>> Διαβάστε επίσης: Πετρίδης, Πηλείδου, Ηροδότου: Τι τους ανησυχεί για την οικονομία <<<

Πέραν της απόκλισης του δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ από τη μακροπρόθεσμη τάση του (credit-to-GDP gap), η ΚΤΚ λαμβάνει υπόψη μια σειρά ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών κατά την αξιολόγηση των συστημικών κινδύνων που σχετίζονται με περιόδους πιστωτικής επέκτασης.  Οι επιπρόσθετοι δείκτες που αξιολόγησε η ΚΤΚ, αφορούν το χρέος του ιδιωτικού μη χρηματοοικονομικού τομέα, την ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα, την αγορά ακινήτων, την πραγματική οικονομία και τις εξωτερικές ανισορροπίες.

>>> Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τις παραμέτρους που χρησιμοποιεί η ΚΤΚ <<<

 

Αναλυτικά στοιχεία για το ποσοστό του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας που έχει καθοριστεί ανά τρίμηνο, με ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2016:

dty

gf

 
24305