Κεντρική: Στοιχεία για Μη Εξυπηρετούμενα στις Τράπεζες (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Συγκεντρωτικά τα στοιχεία και οι δείκτες για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανήρτησε σήμερα (30/5) στην ιστοσελίδα της επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) (Συγκεντρωτικά Στοιχεία για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα).

Α. Συγκεντρωτικά στοιχεία και δείκτες

Παρατίθενται πιο κάτω συνοπτικοί πίνακες που παρουσιάζουν την εξέλιξη των συγκεντρωτικών μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και συναφών δεικτών για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Κύπρο (εγχώριες εργασίες μόνο) σε ενοποιημένη βάση. 

Πίνακας 1: Συνοπτικά συγκεντρωτικά στοιχεία για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα

cvfewsdx

fewdscx

Πίνακας 3: Συγκεντρωτικά στοιχεία και δείκτες για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα κατά θεσμικό τομέα (στο τέλος Φεβρουαρίου 2022)

grdfbhdfcv
 

 

 

 
21596