Κομισιόν: Συνεισφορά €38,8 εκ. στο κυπριακό Πρόγραμμα Αλιείας

Η Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) για την Κύπρο

Η Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) για την Κύπρο, με στόχο την υλοποίηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής και των πολιτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ που περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και στη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα.

Η συνεισφορά της ΕΕ στο κυπριακό Πρόγραμμα Αλιείας 2021-2027 ανέρχεται σε 38,8 εκατ. ευρώ και, μαζί με την εθνική χρηματοδότηση, τα συνολικά κονδύλια ανέρχονται σε 54,7 εκατ. ευρώ για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού.

>>Διαβάστε επίσης: Κομισιόν: Συζήτηση για ελάχιστο εισόδημα για τη μείωση φτώχειας<<

Το Ταμείο θα στηρίξει τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας της Κύπρου διευκολύνοντας την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, βελτιώνοντας την ανθεκτικότητα και δίνοντας ώθηση στην καινοτομία.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους δήλωσε σχετικά: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω αυτό το νέο πρόγραμμα του ΕΤΘΑΥ, το οποίο θα στηρίξει βιώσιμες επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια και την αλιεία της Κύπρου, επιταχύνοντας την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση του τομέα. Το πρόγραμμα θα συμβάλει σημαντικά στην εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής στη Μεσόγειο και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στηρίζοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα και την κερδοφορία του κλάδου.»

>>Διαβάστε επίσης: Κομισιόν: Ενέκρινε 2 προτάσεις περί ευθύνης στην ψηφιακή εποχή<<

Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα στηρίξει επενδύσεις σε αλιευτικά σκάφη με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας, της υγείας, της υγιεινής, των συνθηκών εργασίας, της ενεργειακής απόδοσης και της απανθρακοποίησης, καθώς και την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης του ελέγχου της αλιείας, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση και τον έλεγχο της αλιείας μέσω της ανάπτυξης και της χρήσης πληροφοριακών εργαλείων ελέγχου.

Το τελευταίο αυτό μέτρο θα βοηθήσει την Κύπρο να συμμορφωθεί με την υποχρέωση εκφόρτωσης.

Οι επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια για τη διαφοροποίηση των εκτρεφόμενων ειδών υδατοκαλλιέργειας θα συμβάλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου του τομέα. Το πρόγραμμα θα στηρίξει τους στόχους της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 και του κυπριακού πλαισίου δράσης προτεραιότητας, μέσω δράσεων για το θαλάσσιο περιβάλλον, όπως η ανάπτυξη της διαχείρισης των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών, η παρακολούθηση των παράκτιων οικοτόπων και ειδών και η προώθηση των επιστημονικών γνώσεων για θέματα που σχετίζονται με τις οδηγίες περί οικοτόπων και περί πτηνών.

ΚΥΠΕ

 
24301