Κράτος: Κλείνει τα μάτια σε ΟΠΑΠ και χάνει εκατομμύρια

Πράματα και θάματα – Αναλυτικά τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Σημαντική απώλεια εσόδων για το κράτος διαπιστώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία σε έκθεση της για το Υπουργείο Οικονομικών για το έτος 2020. 

>>> Διαβάστε αυτούσια την Έκθεση της Ελεγκτικής εδώ <<<

Ειδικότερα η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρεται στο θέμα του των παιγνιδιών της ΟΠΑΠ ΑΕ στην Κύπρο, για να σημειώσει ότι παρά τη θέσπιση της αναγκαίας νομοθεσίας και της δρομολόγησης των διαδικασιών για την επιλογή του κατάλληλου παρόχου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, παρουσιάζεται μεγάλη καθυστέρηση, «με αποτέλεσμα  να μην έχει συναφθεί ακόμα σχετική σύμβαση και η απώλεια σημαντικών εσόδων για το κράτος, την οποία υποδείξαμε από το 2014, να συνεχίζεται».

Ειδικότερα, όπως σημειώνει η Ελεγκτική στην Έκθεση της ο κύκλος εργασιών του ΟΠΑΠ αυξήθηκε σημαντικά, λόγω του παιχνιδιού ΚΙΝΟ, ενώ οι εισπράξεις της Δημοκρατίας, ως ποσοστό του μεικτού κέρδους, παρέμειναν καθηλωμένες. 

Αυτό οφείλεται όπως σημειώνει η Ελεγκτική στις ετεροβαρείς πρόνοιες της διακρατικής συμφωνίας και/ή στον λανθασμένο τρόπο ερμηνείας
της,
 σύμφωνα με τον οποίο η Δημοκρατία εισπράττει τα καθαρά έσοδα του ΟΠΑΠ, μετά την αφαίρεση ορισμένων θεωρητικών εξόδων. Όπως έχει παρατηρηθεί, τα θεωρητικά έξοδα δεικνύονται ως μεγαλύτερα των πραγματικών εξόδων της εταιρείας, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται δυσμενώς οι εισπράξεις της Δημοκρατίας.

«Πέραν των πιο πάνω στρεβλώσεων, φαίνεται να υπάρχει θέμα και σχετικά με το ποσό που η εταιρεία παρουσιάζει στις ελεγμένες οικονομικές της καταστάσεις, ως ποσό που διανέμεται ως κέρδος στους τυχερούς παίχτες και χρησιμοποιείται στον υπολογισμό για το ποσό που αποδίδεται στη Δημοκρατία. Το όφελος για την εταιρεία, που προέκυψε από τη χρήση των «θεωρητικών» κερδών, αντί των πραγματικών κερδών, που καταβάλλονται για τον υπολογισμό του ποσού που αποδίδεται στη Δημοκρατία, κατά την περίοδο 2011 - 2021 (1ο εξάμηνο), υπολογίζεται σε €34,73 εκ., μη συμπεριλαμβανομένων των ετών 2014 και 2015, για τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφόρηση για τα διανεμηθέντα κέρδη», σημειώνεται μεταξύ άλλων στην Έκθεση της Ελεγκτικής, 

Μάλιστα, για το όλο ζήτημα σήμερα (28/4) στις 10:10 πμ, θα βρίσκεται φιλοξενούμενος στην εκπομπή Business Hour By Brief, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, Μάριος Πετρίδης, ο οποίος θα αναφερθεί στα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. (Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκπομπή εδώ).

Αυτούσια τα ευρήματα της Ελεγκτικής: 

 

Διακρατική συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου για τους όρους οργάνωσης, λειτουργίας, διεξαγωγής και διαχείρισης των παιχνιδιών που διεξάγονται από τον ΟΠΑΠ στην Κύπρο

Ο περί Ορισμένων Τυχερών Παιγνιδιών Νόμος του 2018 (Ν. 52(Ι)/2018) ψηφίστηκε, με μεγάλη καθυστέρηση, τον Ιούνιο του 2018 και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 13.6.2018. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες για την επιλογή του κατάλληλου παρόχου, οι οποίες παρά την πάροδο πέραν των τριάμισι ετών, δεν έχουν ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα να μην έχει συναφθεί σχετική σύμβαση.

Η Υπηρεσία μας, με επιστολή της, ημερ. 18.2.2021, η οποία κοινοποιήθηκε στο ΥΟ, ενημέρωσε σχετικά την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών, αναφέροντας ότι, παρά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος από την ψήφιση του πιο πάνω Νόμου, δεν είχαν ολοκληρωθεί οι προνοούμενες από το άρθρο 5, διαδικασίες σύναψης της σχετικής σύμβασης, με αποτέλεσμα οι αδυναμίες που παρατηρούνται από την υφιστάμενη κατάσταση, τις οποίες περιγράφουμε σε επιστολή μας προς την πιο πάνω Κοινοβουλευτική Επιτροπή και προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, ημερ. 28.2.2017, να εξακολουθούν να υφίστανται, γεγονός που συνεπάγεται την
απώλεια πολύ σημαντικών εσόδων για το Κράτος.

Όπως σχετικά αναφέραμε σε προηγούμενους ελέγχους μας, για αρκετά χρόνια τώρα, που ο κύκλος εργασιών του ΟΠΑΠ αυξήθηκε σημαντικά, λόγω του παιχνιδιού ΚΙΝΟ, οι εισπράξεις της Δημοκρατίας, ως ποσοστό του μεικτού κέρδους, παρέμειναν καθηλωμένες. Αυτό οφείλεται κυρίως στις ετεροβαρείς πρόνοιες της διακρατικής συμφωνίας και/ή στον λανθασμένο τρόπο ερμηνείας της, σύμφωνα με τον οποίο η Δημοκρατία εισπράττει τα καθαρά έσοδα του ΟΠΑΠ, μετά την αφαίρεση ορισμένων θεωρητικών εξόδων. Όπως έχει παρατηρηθεί, τα θεωρητικά έξοδα δεικνύονται ως μεγαλύτερα των πραγματικών εξόδων της εταιρείας, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται δυσμενώς οι εισπράξεις της Δημοκρατίας.

Πέραν των πιο πάνω στρεβλώσεων, φαίνεται να υπάρχει θέμα και σχετικά με το ποσό που η εταιρεία παρουσιάζει στις ελεγμένες οικονομικές της καταστάσεις, ως ποσό που διανέμεται ως κέρδος στους τυχερούς παίχτες και χρησιμοποιείται στον υπολογισμό για το ποσό που αποδίδεται
στη Δημοκρατία.

Το όφελος για την εταιρεία, που προέκυψε από τη χρήση των «θεωρητικών» κερδών, αντί των πραγματικών κερδών, που καταβάλλονται για τον υπολογισμό του ποσού που αποδίδεται στη Δημοκρατία, κατά την περίοδο 2011 - 2021 (1ο εξάμηνο), υπολογίζεται σε €34,73 εκ., μη συμπεριλαμβανομένων των ετών 2014 και 2015, για τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφόρηση για τα διανεμηθέντα κέρδη. Αναλυτικά, το ποσό ανά έτος παρουσιάζεται στο
Παράρτημα 6.

Ζητήσαμε από το Υπουργείο Οικονομικών ενημέρωση για τους λόγους της τόσο μεγάλης καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για την επιλογή του κατάλληλου παρόχου, ποιες διαδικασίες εκκρεμούσαν ακόμα και πότε αναμενόταν να ολοκληρωθούν και να συναφθεί σύμβαση, ώστε να τερματιστούν οι αρνητικές για το Κράτος επιπτώσεις της υφιστάμενης κατάστασης.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών μάς πληροφόρησε τα ακόλουθα: Οι διαδικασίες για την επιλογή του υποψήφιου παρόχου, διήρκησαν περίπου 13 μήνες, λόγω της ανάγκης εξασφάλισης, μέσω διαγωνισμού, εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς υποβοήθηση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) για τη διεξαγωγή Έρευνας Δέουσας Επιμέλειας. (χρηματοοικονομικός, νομικός και τεχνικός έλεγχος), με σκοπό να αξιολογήσει κατά πόσο ο
υφιστάμενος πάροχος είναι κατάλληλος για τη χορήγηση σε αυτόν άδειας κατ΄ αποκλειστικότητα.

Η ΣΕ, αφού μελέτησε τα πορίσματα της Έρευνας Δέουσας Επιμέλειας, προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες για επικύρωση του ονόματος του υφιστάμενου παρόχου από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ακολούθως, παρατηρήθηκε καθυστέρηση ενός έτους κατά τη διαπραγμάτευση των Κωδικών Πρακτικής, μεταξύ του ΟΠΑΠ και της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, γεγονός που οφειλόταν κυρίως στον μεγάλο αριθμό Κωδικών (12 στο σύνολο τους) αλλά και στα περιοριστικά μέτρα που είχαν επιβληθεί, λόγω της πανδημίας Covid - 19.

Επίσης παρατηρήθηκε καθυστέρηση επτά μηνών στην έγκριση των Κωδικών, η οποία κρίνεται από το Υπουργείο ως δικαιολογημένη, αφού το Υπουργείο είχε κάποιες ενστάσεις επί του περιεχομένου ενός Κώδικα και ως εκ τούτου, παράλληλα με άλλα σημαντικά ζητήματα που απασχολούσαν το Υπουργείο, όπως η
έγκριση του Προϋπολογισμού του 2021 και η εξεύρεση μέτρων για στήριξη της οικονομίας λόγω της πανδημίας, έπρεπε να γίνει ανταλλαγή απόψεων μέχρι να συμφωνηθεί το κείμενό του.

Επιπρόσθετα, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών μάς πληροφόρησε ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος πάροχος αποδεχτεί το περιεχόμενο της Σύμβασης, η ΣΕ θα τη διαβιβάσει στον ΥΟ προς υποβολή της στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. Θα ακολουθήσει η υπογραφή της Σύμβασης και ο
τερματισμός της Διακρατικής Συμφωνίας.

Σημείωσε ότι, αφού ολοκληρωθεί η διαβούλευση του προσχεδίου της Σύμβασης και πριν την προώθηση των πιο πάνω ενεργειών, η Δημοκρατία θα κοινοποιήσει το τελικό προσχέδιο της Σύμβασης στην ΕΕ, ώστε να εξεταστεί κατά πόσο συνάδει με το Ενωσιακό δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων και θα διενεργηθεί νομοτεχνικός έλεγχος του τελικού προσχεδίου της Σύμβασης από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Επιπλέον, μας πληροφόρησε ότι η διαβούλευση του προσχεδίου της Σύμβασης μεταξύ του ΟΠΑΠ και της ΣΕ αναμενόταν να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2021, ωστόσο αυτό δεν επιτεύχθηκε. Οι υπόλοιπες εναπομείνασες ενέργειες, εκτός από την κοινοποίηση του προσχεδίου της Σύμβασης στην ΕΕ, ήτοι ο νομοτεχνικός έλεγχος του τελικού προσχεδίου, η έγκριση του περιεχομένου του από το Υπουργικό Συμβούλιο και η υπογραφή της Σύμβασης αναμένεται να διαρκέσουν περίπου δύο μήνες. Ωστόσο, όπως επίσης μας πληροφόρησε, η προώθηση και ολοκλήρωση των εν λόγω εναπομεινασών ενεργειών εξαρτάται από το πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία κοινοποίησης του προσχεδίου της Σύμβασης στην ΕΕ καθώς και από τα αποτελέσματα της κοινοποίησης αυτής, η
χρονική διάρκεια της οποίας δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί.

Επισημαίνουμε ότι η συνεχιζόμενη για οκτώ σχεδόν χρόνια (μετά την επιστολή μας στις 27.5.2014) εφαρμογή της ετεροβαρούς και/ή εσφαλμένως εφαρμοσθείσας διακρατικής συμφωνίας, οδηγεί σε συνεχιζόμενη απώλεια δημοσίου χρήματος, το οποίο, όταν το υπολογίσαμε, ανερχόταν σε ποσό της
τάξης του €1 εκ. τουλάχιστον για κάθε μήνα που παρέρχεται. 

 

Διαβάστε αυτούσια την έκθεση:

 
24974