ΚΤΚ: Στο 7% ο πληθωρισμός το 2022 - Μείωση στο 6,9% για ανεργία

Αναλυτικά οι αναθεωρημένες προβλέψεις Ιουνίου από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για 2022-2024

Στο 2,7% αναμένεται να κινηθεί ο  ρυθμός ανάπτυξης για το 2022, ενώ ο πληθωρισμός θα ανέβει στο 7%, σύμφωνα με τις αναθεωρημένες προβλέψεις Ιουνίου, που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ).

Στο πλαίσιο ευρύτερης άσκησης προβλέψεων του Ευρωσυστήματος, η οποία διενεργείται δύο φορές τον χρόνο, τον Ιούνιο και Δεκέμβριο, με κοινές υποθέσεις εργασίας και λαμβάνοντας υπόψιν τις οικονομικές εξελίξεις και διαθέσιμα στοιχεία μέχρι και τις 24 Μαΐου 2022, η ΚΤΚ προέβηκε την Παρασκευή σε δημοσιοποίηση των νέων αναθεωρημένων προβλέψεών της για την κυπριακή οικονομία.

Σε αυτές παρουσιάζονται συνοπτικά οι προβλέψεις για τα βασικά μεγέθη της κυπριακής οικονομίας, το ΑΕΠ, την ανεργία, τον πληθωρισμό και τον δομικό πληθωρισμό.

>>> Διαβάστε επίσης: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου: Στο 2,7% η ανάπτυξη το 2022 <<<

Όπως αναφέρει στην έκθεση που συνοδεύει τις προβλέψεις, η πορεία ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας, "έχει σε μεγάλο βαθμό επηρεαστεί αρνητικά, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, από τις επιπτώσεις της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία".

φδζ

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, οι αρνητικές εξελίξεις οφείλονται στις σημαντικές αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και τις συνεπακόλουθες αυξήσεις σε τιμές αγαθών και πρώτων υλών, καθώς και στις απειλές στον τουρισμό και στις εξαγωγές υπηρεσιών πέραν του τουρισμού.

Ταυτόχρονα, αναμένονται έμμεσες δυσμενείς συνέπειες λόγω της χειροτέρευσης της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας και της αυξημένης αβεβαιότητας, εξελίξεις οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά το επιχειρηματικό και καταναλωτικό κλίμα.

"Η αβεβαιότητα σε σχέση με τις οικονομικές προοπτικές είναι υψηλή, με το εύρος των προαναφερθέντων επιπτώσεων να εξαρτάται από τη διάρκεια του πολέμου και των εκατέρωθεν κυρώσεων. Σε σχέση με τις διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού, εκτιμάται ότι αυτές θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια από ό,τι αναμενόταν σε σχέση με τις προβλέψεις της ΚΤΚ Δεκεμβρίου 2021, με αναμενόμενη πλήρη ομαλοποίηση στο τέλος του 2023", αναφέρει η Τράπεζα.

Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης για το 2022 αναμένεται να καταγράψει επιβράδυνση στο 2,7%, σε σύγκριση με ρυθμό ανάπτυξης 5,5% το 2021, με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο να καταγράφεται στις καθαρές εξαγωγές, σημειώνει η ΚΤΚ.

Η εγχώρια ζήτηση (επενδύσεις και ιδιωτική κατανάλωση) προβλέπεται να επιδείξει ανθεκτικότητα λόγω των προδιαγεγραμμένων επενδύσεων, της επαναλειτουργίας της οικονομίας μετά την τελευταία οξεία φάση της πανδημίας, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών, και, εν μέρει, λόγω αξιοποίησης αποταμιεύσεων που συσσωρεύθηκαν κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης.

Η προς τα κάτω αναθεώρηση κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες το 2022 σε σχέση με τις προβλέψεις Δεκεμβρίου 2021 οφείλεται κυρίως στον αντίκτυπο των γεωπολιτικών εξελίξεων στους τομείς του εμπορίου, των μεταφορών, των ξενοδοχείων και εστιατορίων καθώς και των επαγγελματικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την ΚΤΚ.

Τα έτη 2023 και 2024 το ΑΕΠ αναμένεται να ανακάμψει στο 3,6% και 3,7%, αντίστοιχα, παρόλο που κάποιες μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις (scarring effects) στον κύκλο εργασιών των τομέων των επαγγελματικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών δεν μπορούν να αποκλειστούν, προσθέτει.

Όσον αφορά την  ανεργία το 2022 αναμένεται να καταγράψει μείωση στο 6,9% του εργατικού δυναμικού σε σχέση με 7,5% το 2021, με μικρή προς τα πάνω αναθεώρηση κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις προβλέψεις Δεκεμβρίου 2021. Τα επόμενα έτη προβλέπεται πτωτική πορεία, με την ανεργία να αναμένεται να φτάσει το 6,3% το 2023 και να συγκλίνει προς συνθήκες πλήρους απασχόλησης το 2024, φθάνοντας στο 5,7%, "λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής ανάκαμψης, καθώς και της συνεχιζόμενης προσπάθειας των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης να τοποθετήσουν ανέργους σε κενές θέσεις εργασίας", σημειώνει η Κεντρική.

Δεν αναμένεται να οδηγηθούμε σε μηχανισμό ανατροφοδότησης τιμών-μισθών (wage-price spiral), αναφέρει η Κεντρική, που να οφείλεται στη διόρθωση στην αγορά εργασίας καθώς και στην ενσωμάτωση υψηλότερων αυξήσεων σε μισθούς, λόγω νέων συλλογικών συμβάσεων και του συστήματος αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής (όπου εφαρμόζεται).

Από την άλλη, ο πληθωρισμός (Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, ΕνΔΚΤ) προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά το 2022 στο 7% από 2,3% το 2021. Η προς τα πάνω αναθεώρηση σε σχέση με την πρόβλεψη 2,5% τον Δεκέμβριο του 2021 ανέρχεται στις 4,5 ποσοστιαίες μονάδες, κυρίως λόγω των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας, καθώς και της διεύρυνσης των πληθωριστικών πιέσεων στις κατηγορίες των υπηρεσιών, των τροφίμων και των βιομηχανικών προϊόντων εξαιρουμένης της ενέργειας.

Σταδιακή εξομάλυνση των πληθωριστικών πιέσεων προβλέπεται τα έτη 2023-2024, στο 2,8% και 1,9%, αντίστοιχα. Η μείωση του ΕνΔΤΚ το 2024 κάτω από 2% οφείλεται στην αναμενόμενη σταδιακή διόρθωση στις τιμές πετρελαίου και τροφίμων, σύμφωνα με τις κοινές υποθέσεις εργασίας του Ευρωσυστήματος, λέει η ΚΤΚ.

Ο δομικός πληθωρισμός, δηλαδή ο πληθωρισμός εξαιρουμένης της ενέργειας και των τροφίμων, αναμένεται να ανέλθει στο 4,1% το 2022, σε σχέση με 1,3% το 2021. Τα έτη 2023 και 2024, προβλέπεται να καταγράψει διόρθωση και να ανέλθει στο 2,5% και 2,2%, αντίστοιχα.  Αυτό οφείλεται στην αναμενόμενη, εντούτοις βραδεία, ομαλοποίηση των προβλημάτων συμφόρησης στις αλυσίδες εφοδιασμού. 

"Σε σχέση με τις πιθανότητες για απόκλιση από το βασικό σενάριο των προβλέψεων, αυτές τείνουν να είναι προς τα κάτω για το ΑΕΠ και προς τα πάνω για τον πληθωρισμό. Οι κύριοι καθοδικοί κίνδυνοι για το ΑΕΠ σχετίζονται με την πιθανότητα μεγαλύτερης από την αναμενόμενη αρνητικής επίδρασης στις εξαγωγές υπηρεσιών λόγω του πολέμου. Επίσης, συνδέονται με υψηλότερες από τις αναμενόμενες τιμές βασικών αγαθών και προϊόντων, σε συνάρτηση με παρατεταμένες και/ή μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες επιδράσεις από τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Σε σχέση με τον πληθωρισμό, ανοδικοί κίνδυνοι προέρχονται κυρίως από υψηλότερες από τις αναμενόμενες τιμές πετρελαίου, καθώς και παρατεταμένων και/ή μεγαλύτερων από των αναμενόμενων επιδράσεων στις τιμές λόγω προβλημάτων στις αλυσίδες εφοδιασμού", καταλήγει η ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας.

Σημειώνεται ότι εκτενέστερη ανάλυση των προβλέψεων για όλα τα κύρια μακροοικονομικά μεγέθη περιλαμβάνεται στο Οικονομικό Δελτίο της ΚΤΚ - Ιουνίου 2022, το οποίο θα δημοσιευθεί τις επόμενες μέρες.

(ΚΥΠΕ)

 
22431