ΚΤΚ: Στο 81% του ΑΕΠ το χρέος των νοικοκυριών στο τέλος Ιουνίου

Το χρέος των νοικοκυριών άγγιξε τα 20,1 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2022

Το χρέος των νοικοκυριών ανήλθε στο τέλος Ιουνίου 2022 στα 20,1 δισ. ευρώ με τον σχετικό δείκτη χρέους να βρίσκεται στο 81% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο λόγω της αύξησης του ΑΕΠ. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016 ο δείκτης χρέους των νοικοκυριών παρουσιάζει αισθητή μείωση που αγγίζει το 35%.

Σύμφωνα με την έκδοση της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ) «Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί» για το τρίμηνο αναφοράς που λήγει τον Ιούνιο του 2022, το ενεργητικό των νοικοκυριών σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στο τέλος Ιουνίου 2022 στα 58,5 δισ. ευρώ εκ των οποίων το 62% αφορά μετρητά, καταθέσεις και δάνεια, 2% αφορά χρεόγραφα, 19% μετοχές και 17% λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

>>> Διαβάστε επίσης: Κατανομή ενεργητικού ασφαλιστικών εταιρειών-νοικοκυριών (Ποσοστά) <<<

Το αντίστοιχο ενεργητικό των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθε στα 66 δισ. ευρώ με αναλογία 17% σε μετρητά και καταθέσεις, 4% σε δάνεια, 1% σε χρεόγραφα, 47% σε μετοχές και 31% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Το χρέος του τομέα στο τέλος Ιουνίου 2022 ανήλθε στα 40,1 δισ. ευρώ με το δείκτη χρέους να βρίσκεται στο 161% του ΑΕΠ, σημειώνοντας μικρή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο κυρίως λόγω της αύξησης του ΑΕΠ. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016 ο δείκτης χρέους των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών παρουσιάζει αισθητή μείωση που αγγίζει το 51%.

Ασφαλιστικές εταιρείες, επενδυτικοί οργανισμοί και συνταξιοδοτικά ταμεία

Το ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιρειών όσον αφορά αμιγώς χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στα 4,1 δισ. ευρώ και είναι κατανεμημένο ως εξής: 12% σε μετρητά και καταθέσεις, 3% σε δάνεια, 24% σε χρεόγραφα, 48% σε μετοχές και 13% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Αντίστοιχα, οι επενδυτικοί οργανισμοί διαθέτουν ενεργητικό σε χρηματοοικονομικά μέσα 8,1 δισ. ευρώ επενδυμένο 5% σε μετρητά και καταθέσεις, 13% σε δάνεια και χρεόγραφα, 80% σε μετοχές και 2% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Οι επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα των συνταξιοδοτικών ταμείων ανήλθαν στα 3,9 δισ. ευρώ και αφορούν κυρίως μετρητά και καταθέσεις σε ποσοστό 25%, 16% σε δάνεια, 2% σε χρεόγραφα, 44% σε μετοχές και 13% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

(ΚΥΠΕ)


Τοποθεσία:

 
24565