Κυβέρνηση: Δίνει €750.000 για προβολή του Σχεδίου Ανάκαμψης

Αφορά υπηρεσίες διαφήμισης και marketing – Μέχρι τις 29/7 η υποβολή των προσφορών

Με διαγωνισμό για την αγορά υπηρεσιών σχετικά με την προβολή της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που δίνεται μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προχωρά η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Όπως αναφέρεται στα έγγραφα του διαγωνισμού η εκτιμώμενη αξία για την αγορά των υπηρεσιών είναι €750.000 – βάσει χρηματοδότησης από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - χωρίζονται ως ακολούθως: 

  • 390.000 ευρώ για 26 μήνες (διάρκεια σύμβασης), 
  • 360.000 ευρώ για ακόμη 24 μήνες (αφορά σε δικαίωμα προαίρεσης)

Ο πιο πάνω διαγωνισμός είναι αποτέλεσμα υποχρέωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με βάση το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο (Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241 για τη θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άρθρο 34) για την προβολή της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, των δράσεων και των αποτελεσμάτων του Σχεδίου, με στόχο την ενημέρωση του κοινού και όλων των ενδιαφερομένων αναφορικά με τη διαμόρφωση και εφαρμογή του Σχεδίου και τον αντίκτυπο των Μέτρων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΣΑΑ.

Ποιοι είναι οι στόχοι 

Οι γενικοί στόχοι της Σύμβασης είναι:

  • Η ενημέρωση του κοινού, των εμπλεκόμενων φορέων καθώς και όλων των υπόλοιπων στοχευόμενων ακροατηρίων, όπως αυτά περιγράφονται ενδεικτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ (απόσπασμα της πρότασης του ΣΑΑ προς την ΕΕ, που αφορά στο περίγραμμα της επικοινωνιακής στρατηγικής), σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις και τα προβλεπόμενα/επιτευχθέντα αποτελέσματά τους που απορρέουν από το ΣΑΑ.
  • Ο σχεδιασμός και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου επικοινωνίας μέσα από ένα ευρύ σύνολο εργαλείων επικοινωνίας για την καλύτερη δυνατή προβολή των αποτελεσμάτων και τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου του ΣΑΑ και των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό, καθώς επίσης και η παρακολούθηση, αξιολόγηση και διόρθωση των απαιτούμενων δράσεων. 
  • Η δημιουργία ή αύξηση επίγνωσης (awareness) για το ΣΑΑ, και για τον ρόλο που επιτελεί ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η ΕΕ. 

Ταυτόχρονα οι ειδικοί στόχοι της Σύμβασης είναι:

  • Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να συνάδουν με τους επικοινωνιακούς στόχους που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΑ (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ) και τους στόχους και τις προτεραιότητες που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή.
  • Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το περιεχόμενο του εγγράφου του Παραρτήματος IV (παρεμβάσεις ΣΑΑ) και να διαμορφώνονται σύμφωνα με την οπτική ταυτότητα που έχει δημιουργηθεί για το ΣΑΑ (βλ. Παράρτημα V).
  • Οι ζητούμενες υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται με αποτελεσματικό και μετρήσιμο τρόπο (για το media plan πρέπει να υπάρχει η αποτελεσματικότητα με βάση τις έρευνες, για τις υπόλοιπες δράσεις θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση της δημοσιότητας που λαμβάνουν (exposure)).
  • Να γίνει η κατάλληλη στόχευση των δράσεων επικοινωνίας για τα μέτρα και παρεμβάσεις του ΣΑΑ στους κατάλληλους πληθυσμούς στόχους μέσα από τη χρήση αποδοτικών εργαλείων επικοινωνίας. 
  • Να καθοριστούν οι βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs) που θα αξιοποιηθούν κατά τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Σχεδίου Υλοποίησης των δράσεων επικοινωνίας, μεταξύ άλλων για σκοπούς επικαιροποίησης του, καθώς επίσης και η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί. (Ο καθορισμός των δεικτών δεν απαιτείται κατά την υποβολή της προσφοράς).

Να σημειώσουμε πως η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την Παρασκευή 29/7/2022 και ώρα 11 π.μ

 
24990