Κυπριακά Ταχυδρομεία: Επιστρέφουν ΦΠΑ σε πελάτες - Ποιους αφορά

Ανακοίνωση από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία για την καταβολή ΦΠΑ για αντικείμενα ηλεκτρονικού εμπορίου IOSS

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία επιθυμούν να πληροφορήσουν το κοινό τα ακόλουθα:

Ο Κανονισμός για το ηλεκτρονικό εμπόριο εφαρμόστηκε από την 1η Ιουλίου 2021 και δίνει τη δυνατότητα καταβολής του ΦΠΑ κατά την αγορά του αντικειμένου, από πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου σε τρίτες χώρες, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο φορολογικό μητρώο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτω από τις πρόνοιες του Import One Stop Shop (IOSS).

Τα αντικείμενα που αποστέλλονται θα πρέπει να συνοδεύονται από ηλεκτρονική τελωνειακή δήλωση και να περιλαμβάνουν σε συγκεκριμένο πεδίο τον αριθμό IOSS της πλατφόρμας.

Η ορθότητα και η εγκυρότητα του αριθμού IOSS επιβεβαιώνεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος κατά την υποβολή της τελωνειακής διασάφησης προς το Τμήμα Τελωνείων και αφού επιβεβαιωθεί, τότε μπορεί το αντικείμενο να προωθηθεί για παράδοση με απαλλαγή από την καταβολή του ΦΠΑ στην Κύπρο.

Για τεχνικούς λόγους δεν ήταν δυνατή μέχρι πρόσφατα η επιβεβαίωση της ορθότητας και εγκυρότητας του αριθμού IOSS. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι το σχετικό σύστημα των Κυπριακών Ταχυδρομείων έχει λειτουργήσει πλήρως και ο έλεγχος πλέον θα γίνεται αυτόματα.

Ως διαπιστώνεται, από την 1η Ιουλίου 2021 μέχρι και σήμερα, αριθμός πελατών κατέβαλε τον ΦΠΑ κατά την αγορά του αντικειμένου από πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου σε Τρίτη χώρα, και επιπρόσθετα, κατέβαλε ξανά τον ΦΠΑ και το ταχυδρομικό Τέλος Προσκόμισης στο Τελωνείο (€ 3,50), στην Κύπρο.

Ως εκ τούτου, όσοι παραλήπτες αντικειμένων έχουν καταβάλει τον ΦΠΑ τόσο σε πλατφόρμα εγγεγραμμένη σύμφωνα με τις πρόνοιες του IOSS κατά την αγορά, όσο και στην Κύπρο, καλούνται όπως συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα των Κυπριακών Ταχυδρομείων https://cypruspost.post/el/ioss-refund-form . Αφού επιβεβαιωθεί η ορθότητα και η εγκυρότητα του αριθμού IOSS, τα Κυπριακά Ταχυδρομεία θα προχωρήσουν στην επιστροφή του ΦΠΑ που καταβλήθηκε στην Κύπρο καθώς και του ταχυδρομικού Τέλους Προσκόμισης στο Τελωνείο, είτε με επιστροφή στην πιστωτική κάρτα (σε περίπτωση που η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω της ιστοσελίδας THALISUPP), είτε με έκδοση επιταγής.

Για την έκδοση επιταγής για φυσικά πρόσωπα είναι απαραίτητη η καταχώρηση του αριθμού ταυτότητας του δικαιούχου. Η επιταγή θα αποσταλεί ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που θα καταχωρήσει ο δικαιούχος.

Τα στοιχεία που θα καταχωρηθούν στο έντυπο θα κρατηθούν για περίοδο τριών μηνών και μετά θα διαγραφούν.

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία εκφράζουν τις απολογίες τους για την όποια ταλαιπωρία έχει προκληθεί και διαβεβαιώνουν ότι θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη εξέταση και διεκπεραίωση τυχόν αιτημάτων που θα υποβληθούν.
 

 
24574