Κύπρος: Δαπάνησε το 12.5% του ΑΠΕ για κοινωνική προστασία το 2018

Τα Κράτη Μέλη δαπάνησαν το 19,2% του ΑΕΠ τους για κοινωνική προστασία το 2018

Το 2018, οι συνολικές δημόσιες δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ανήλθαν στο 46,7% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ). Το μερίδιο αυτό μειώνεται σταθερά από το 2012, όταν ανήλθε σε 49,7% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία για τις συνολικές δαπάνες του τομέα της γενικής κυβέρνησης ανά λειτουργία που εκδόθηκε από τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eurostat.

Σύμφωνα με την Eurostat, η «κοινωνική προστασία» ισοδυναμούσε με το 19,2% του ΑΕΠ το 2018. Οι επόμενοι σημαντικότεροι τομείς είναι η «υγεία» (7,0%), οι «δημόσιες υπηρεσίες γενικής φύσεως» (6,0%), όπως οι εξωτερικές υποθέσεις και οι συναλλαγές δημόσιου χρέους », η  εκπαίδευση (4,6%) και οι «οικονομικές υποθέσεις» (4,4%). Οι λειτουργίες «δημόσια τάξη και ασφάλεια» (1,7%), «άμυνα» (1,2%), «αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία» (1,1%), «προστασία του περιβάλλοντος» (0,8%)  ακολουθούν.

Στην Κύπρο συγκεκριμένα το σύνολο των δαπανών της γενικής κυβέρνησης ανά λειτουργία, το 2018 ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 43,6% στο Σύνολο και το 7,0% πήγε στις Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες, το 1,9% στην Άμυνα, το 1,7% στην Δημόσια τάξη και Ασφάλεια, το 9,9% , το 0,3% για την προστασία του περιβάλλοντος, το 1,5% για την στέγαση και τις κοινότητες, το 2,7% για την υγεία, το 0,8% για την ψυχαγωγία και τη θρησκεία, το 5,2% για την εκπαίδευση και το 12,5% για την κοινωνική προστασία, εκ του οποίου το 0,5% στην ασθένεια & αναπηρία, το 6,1% για την τρίτη ηλικία,το 1,4% στους επιζώντες, το 2,8% στην οικογένεια και τα παιδιά το 0,5% στην ανεργία και το 1,2% σε άλλους τομείς..

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Στην Ελλάδα το σύνολο των δαπανών της γενικής κυβέρνησης ανά λειτουργία, το 2018 ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 47% στο σύνολο και το 8,3% κατευθύνθηκε στις Γενικές δημόσιες υπηρεσίες, το 2,0% στην Άμυνα, το 2,1% στη Δημόσια τάξη και ασφάλεια, το 4,4% στις Οικονομικές Υποθέσεις, το 1.3% στην προστασία του περιβάλλοντος, το 0.2% στην στέγαση και στις κοινότητες, το 5.0% στην υγεία, το 0.8% στην ψυχαγωγία και τη θρησκεία, το 3.9% στην εκπαίδευση και το 19% στην κοινωνική προστασία, εκ του οποίου το 13,2% στην τρίτη ηλικία, το 2,0% για τους επιζώντες, το 0,8% για την οικογένεια και τα παιδιά, το 0,5% για την ανεργία και το 1,0% για άλλους τομείς

Σύμφωνα με τη Eurostat, η κοινωνική προστασία αποτελούσε τον σημαντικότερο τομέα των δαπανών γενικής κυβέρνησης το 2018 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο λόγος των δαπανών για την κοινωνική προστασία προς το ΑΕΠ διαφέρει από το σχεδόν 10% στην Ιρλανδία (9,0%) σε σχεδόν το ένα τέταρτο των δαπανών στη Φινλανδία (24,1%) και στη Γαλλία (23,9%). Πέντε κράτη μέλη της ΕΕ - η Φινλανδία, η Γαλλία, η Δανία, η Ιταλία και η Αυστρία - αφιέρωσαν τουλάχιστον 20% του ΑΕΠ στην κοινωνική προστασία, ενώ η Ιρλανδία, η Μάλτα, η Λετονία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Τσεχία δαπάνησαν τουλάχιστον 12%

Οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας μπορούν να αναλυθούν περαιτέρω σε ορισμένες λεπτομερείς ομάδες. Η ομάδα "του γήρατος", η οποία περιλαμβάνει συντάξεις, αντιπροσώπευε το 10,4% του ΑΕΠ στην ΕΕ το 2018. Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών κοινωνικής προστασίας ανήκε εκεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, με τα υψηλότερα μερίδια να καταγράφονται στη Φινλανδία (13,6% ), ακολουθούμενη από τη Γαλλία και την Ιταλία (και 13,3%), την Ελλάδα (13,2%) και την Αυστρία (12,4%). Αντίθετα, η Ιρλανδία (3,2%) κατέγραψε το χαμηλότερο μερίδιο, ακολουθούμενη από την Κύπρο (6,1%), τη Λιθουανία (6,2%) και την Ολλανδία (6,4%).

Με ποσοστά τουλάχιστον 8% του ΑΕΠ το 2018, η Δανία (8,3%), η Αυστρία (8,2%) και η Γαλλία (8,1%) κατέγραψαν τους υψηλότερους δείκτες για την υγεία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Οι υψηλότερες αναλογίες των δημόσιων δαπανών για υπηρεσίες γενικού δημόσιου τομέα παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα και την Ουγγαρία (8,3%), Φινλανδία (8,0%) και Ιταλία (7,9%). Όσον αφορά την εκπαίδευση, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Σουηδία (6,9%), στη Δανία (6,4%), καθώς και στο Βέλγιο και την Εσθονία (και τα δύο 6,2%). Το μεγαλύτερο ποσοστό των δημόσιων δαπανών για οικονομικές υποθέσεις το 2018 καταγράφηκε στην Κύπρο (9,9% του ΑΕΠ), έναντι της Ουγγαρίας (7,7%), της Βουλγαρίας και της Κροατίας (και των 6,7%) και του Βελγίου (6,6%). Για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, πρώτη είναι η Βουλγαρία (2,5%), και ακολουθούν η Κροατία (2,4%) και η Ουγγαρία (2,3%). Το 2018, τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ δαπανήθηκε για την άμυνα στη Λετονία (2,1%), στην Εσθονία και στην Ελλάδα (από 2,0%). Τα υψηλότερα μερίδια των δημόσιων δαπανών αναψυχής, πολιτισμού και θρησκείας καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (3,2%) και στην Εσθονία (2,0%) και στην προστασία του περιβάλλοντος στην Ολλανδία (1,4%), στο Βέλγιο και στην Ελλάδα (από 1,3%).

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Κατά τα πρώτα τρία χρόνια της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης (2007-2009), οι δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκαν στην ΕΕ και συγκεκριμένα από 45,6% του ΑΕΠ το 2007 σε 50,6% το 2009, γεγονός που οφείλεται εν μέρει στο χαμηλότερο ΑΕΠ. Έκτοτε, μετά από μια αύξηση μεταξύ των ετών 2011 και 2012 (από 49,1% του ΑΕΠ σε 49,7%), από τότε και μετά παρέμεινε σταθερές στο 46,7% του ΑΕΠ μεταξύ 2017 και 2018.

Η «κοινωνική προστασία» και η «υγεία» είναι οι μόνες δύο λειτουργίες των οποίων τα μερίδια στις συνολικές δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν κατά την περίοδο από το 2007 έως το 2018. Στην ΕΕ, οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας αύξησαν το μερίδιό τους στις συνολικές δαπάνες από 38,7% σε 41,2% και για την υγεία αυξήθηκαν από 14,3% σε 15,0% των συνολικών δαπανών. Αντίθετα, οι δημόσιες δαπάνες για «δημόσιες υπηρεσίες», για παράδειγμα, μειώθηκαν από 15,0% των συνολικών δαπανών το 2007 σε 12,9% το 2018.

(ΚΥΠΕ)

 
10764
Thumbnail