Λογιστήριο:Χορηγίες και κατά χάριν δωρεές του Κράτους για το 2021

Αφορούν πληρωμές πέραν των πέντε (5) χιλιάδων ευρώ και καταβλήθηκαν σε φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα κατά το 2021

Με βάση τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ίσης μεταχείρισης των πολιτών, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο, δημοσιοποιεί τις χορηγίες και κατά χάριν δωρεές του Κράτους για το 2021, όπως αυτές περιλαμβάνονται στα ανάλογα άρθρα του Προϋπολογισμού για χορηγίες και κατά χάριν δωρεές, με σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, σημειώνεται πως οι χορηγίες και κατά χάριν δωρεές που δημοσιοποιούνται αφορούν πληρωμές πέραν των πέντε (5) χιλιάδων ευρώ και καταβλήθηκαν σε φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα κατά το 2021.

Επίσης, οι χορηγίες/κατά χάριν δωρεές δημοσιεύονται ανά άρθρο δαπανών για κάθε Υπουργείο/Υφυπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία της Κυβέρνησης. Οι καταστάσεις με τα πιο πάνω στοιχεία είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (ΕΔΩ).

>>>>Δημοσιοποίηση Χορηγιών και Κατά Χάριν Δωρεών για το 2021

Σημειώνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στις καταστάσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν πληρωμές που αφορούν δαπάνες με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.