Μείωση €381 εκατ. στα ΜΕΔ το γ’ τρίμηνο του 2020

Από τα τέλη Δεκεμβρίου 2014 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια μειώθηκαν κατά €21 δις ή 76,9%

Νέα σημαντική μείωση παρουσίασαν τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια το τρίτο τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας.

Βάσει των στοιχείων, στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020 σημειώθηκε περαιτέρω πτώση κατά €381 εκατ. ή 5,7% στο σύνολο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων σε σύγκριση με το τέλος Ιουνίου 2020, ενώ οι συνολικές χορηγήσεις μειώθηκαν από €30.103 εκατ. στο τέλος Ιουνίου 2020 στα €29.992 εκατ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020, παρουσιάζοντας μείωση ύψους €111 εκατ. ή 0,4%. 

>>> Διαβάστε ακόμη: Αυτό είναι το νέο Σχέδιο για ευάλωτους δανειολήπτες / Τι προνοεί <<<

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων προς το σύνολο των χορηγήσεων μειώθηκε από 22,3% στο τέλος Ιουνίου 2020 στο 21,1% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020, ενώ ο δείκτης κάλυψης ανήλθε στο 53,1% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020 σε σύγκριση με 52,7% στο τέλος Ιουνίου 2020. 

Σημειώνεται ότι, κατά την περίοδο 31.12.2014-30.09.2020 σημειώθηκε συνολική πτώση στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ύψους €21 δισ. ή 76,9%.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Συνοπτικά συγκεντρωτικά στοιχεία για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα α

Που οφείλεται η μείωση
Σύμφωνα, πάντως, με την Κεντρική Τράπεζα, η καθοδική πορεία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 οφείλεται, με σειρά σημαντικότητας, σε διαγραφές χορηγήσεων που γίνονται είτε στα πλαίσια αναδιαρθρώσεων και συνήθως αφορούν ποσά για τα οποία προϋπάρχουν προβλέψεις επισφάλειας στους λογαριασμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων, είτε αφορούν μη συμβατικές ή «λογιστικές» διαγραφές έναντι ποσών που περιλαμβάνονται ήδη στις προβλέψεις με στόχο την πιο αντιπροσωπευτική απεικόνιση των χαρτοφυλακίων χορηγήσεων. 

>>> Διαβάστε επίσης: Δάνεια: Ποιοι δικαιούνται αναστολή δόσεων & μέχρι πότε (ΔΙΑΤΑΓΜΑ) <<<

Επίσης, στη συρρίκνωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων συνέτειναν σημαντικά και οι αποπληρωμές δανείων, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με στοιχεία ενεργητικού (ακίνητη περιουσία) καθώς και τα δάνεια που έχουν επιτυχώς αναδιαρθρωθεί και επανενταχθεί στην κατηγορία των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων με το πέρας της περιόδου παρακολούθησης.

Πίνακας 2: Συγκεντρωτικοί δείκτες για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα α

Πόσα δάνεια αναδιαρθρώθηκαν
Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2020 ανέρχονταν στα €4.096 εκατ., από τα οποία €2.926 εκατ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις. 

Σημειώνεται ότι για τον καθορισμό των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τον ορισμό που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, σύμφωνα με τον οποίο όταν μια μη εξυπηρετούμενη χορήγηση αναδιαρθρώνεται δεν μεταφέρεται αυτόματα στις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις αλλά παραμένει υπό παρακολούθηση στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων για πρόσθετη περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών, ακόμη και αν ο δανειολήπτης ακολουθεί χωρίς καθυστερήσεις το νέο συμφωνημένο πρόγραμμα αποπληρωμής. 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Ως εκ τούτου, τονίζει η Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με τον σχετικό ορισμό, ένα μέρος των αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων παραμένει ως μη εξυπηρετούμενο έστω και αν ο δανειολήπτης τηρεί το νέο πρόγραμμα αποπληρωμής.

Πίνακας 3: Συγκεντρωτικά στοιχεία και δείκτες για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα κατά θεσμικό τομέα (στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020). α

 

 
12417
Thumbnail