Μειώθηκαν οι αιτήσεις για ανέγερση ψηλών κτηρίων (ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Πόσες αιτήσεις είχαμε το 2021 σε σχέση με το 2018 – Ποια η διαδικασία αδειοδότησης των ψηλών κτηρίων

29 ερωτήματα απηύθυνε προς το Υπουργείο Εσωτερικών η βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων, Αλεξάνδρα Ατταλίδου

Κάποια εξ αυτών αφορούσαν θέματα Πολεοδομίας και Κτηματολογίου, σχετικά με τα ψηλά κτήρια και τις άδειες που έχουν εκδοθεί, αλλά και την καθυστέρηση που όπως αναφέρει παρατηρείται στη δημιουργία νομοθετικού πλαισίου. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών στην απάντηση του αναφέρει μεταξύ άλλων πως σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Πολεοδομίας διαφαίνεται πως από το 2018 μέχρι και σήμερα ο αριθμός των αιτήσεων που υποβάλλονται για ανέγερση ψηλών κτηρίων μειώνεται σταδιακά με αποτέλεσμα την υποβολή πλέον περιορισμένου αριθμού αιτήσεων. 

Τα στοιχεία παρατίθενται στον πιο κάτω πίνακα: 

βωρφεαδδδαδαςδ


Πώς γίνεται η διαδικασία αδειοδότησης τους 

Σύμφωνα με το ΥΠΕΣ, η διαδικασία πολεοδομικής αδειοδότησης ψηλών κτηρίων, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, λεπτομερή εξέταση που διενεργείται από τις Πολεοδομικές Αρχές με βάση το Διευκρινιστικό Πλαίσιο των Γενικών Αρχων και Προϋποθέσεων για ανέγερση ψηλών κτηρίων σε αστικές περιοχές, το οποίο περιέχει σειρά παραμέτρων αξιολόγησης σχετικών  με την ένταξη των κτηρίων στον αστικό ιστό. Γνώμονας καθορισμού του Πλαισίου, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή τον Μάιο του 2018, είναι η συνεπής και ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών προνοιών της πολεοδομικής νομοθεσίας αλλά και η αποφυγή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων στον αστικό ιστό, στην κυκλοφορία, στο περιβάλλον και στις ανέσεις των πολιτών.

Στις 31 Ιουλίου 2018, δημοσιεύθηκε ο περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος 127(Ι) του 2018, ο οποίος αναθεωρεί και αντικαθιστά του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμους του 2005 εώς (Αρ. 2) του 2014. Με την εν λόγω τροποποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, περιλήφθηκαν στον κατάλογο έργα για τα οποία θα πρέπει να ετοιμάζεται Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, και τα ψηλά κτήρια με αριθμό ορόφων πέραν των δύο από τον ανώτερο επιτρεπτό αριθμό που καθορίζει το Τοπικό Σχέδιο ή/και η Δήλωση Πολιτικής. 

Κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως προχώρησε τον Νοέμβριο του 2018 στη διενέργεια διαγωνισμού για την ετοιμασία Διαχειριστικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για τη φέρουσα ικανότητα των κόλπων της Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου να αποδέχονται απόρριψη υπόγειων νερών από την κατασκευή ψηλών κτηρίων. Η περιοχή μελέτης περιλάμβανε τις παραλιακές εκτάσεις των Τοπικών Σχεδίων Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. 

Οι τρεις Διαχειριστικές Μελέτες Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2019. Ο Ανάδοχος, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα των ψηλών κτηρίων (αδειοδοτημένες αναπτύξεις και εκκρεμούσες αιτήσεις), την οικολογική κατάσταση των κόλπων της Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, τα αντίστοιχα χωροταξικά δεδομένα και τις πιέσεις που δέχονται οι κόλποι, αξιολόγησε την ποιότητα και τις ποσότητες των υπόγειων νερών που θα πρέπει να τύχουν διαχείρισης. Επίσης, πρότεινε μέτρα διαχείρισης των υπόγειων νερών, στα οποία περιλαμβάνονται και μέτρα εκτός απόρριψης στη θάλασσα και ολοκληρωμένης διαχείρισής τους. 

Αντίγραφα των Μελετών στάλθηκαν στο Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών. Τα εν λόγω Τμήματα αξιολογούν τα πορίσματα των Μελετών για τον καθορισμό όρων σχετικά με τη διαχείριση των υπόγειων νερών κατά το στάδιο της περιβαλλοντικής αξιολόγησης των αιτήσεων για ανέγερση ψηλών κτηρίων.

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος αυτού διαφαίνεται ότι, από το 2018 μέχρι σήμερα, ο αριθμός των αιτήσεων που υποβάλλονται για ανέγερση ψηλών κτηρίων και την εξασφάλιση της σύμφωνου γνώμης του Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, μειώνεται σταδιακά με αποτέλεσμα την υποβολή πλέον περιορισμένου αριθμού αιτήσεων.

Τροποποίηση του Σχεδίου Περιοχής Κέντρου Λεμεσού στις αρχές 2022

Επιπλέον, σημειώνεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών και το Πολεοδομικό Συμβούλιο, προωθούν την εκπόνηση ειδικής μελέτης για την εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων από την ανέγερση ψηλών κτηρίων. Τα πορίσματα της εν λόγω μελέτης θα αξιοποιηθούν από το Πολεοδομικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης των Τοπικών Σχεδίων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, για τον καταρτισμό νέου πλαισίου χωροθετικής πολιτικής για τα ψηλά κτήρια. 

Σημειώνεται επίσης, ότι μέσω των Σχεδίων Ανάπτυξης επιδιώκεται η εισαγωγή εξειδικευμένων προνοιών σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των ψηλών κτηρίων, σύμφωνα με τα ειδικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής σε αντίθεση με τη γενικότητα που χαρακτηρίζει η φύση και το περιεχόμενο μιας Εντολής. Ως εκ τούτου κρίνεται τόσο πολεοδομικά όσο και περιβαλλοντικά, πιο κατάλληλη η υιοθέτηση συγκεκριμένων προνοιών στα Σχέδια Ανάπτυξης. 

Στο πιο πάνω πλαίσιο αναφέρεται το παράδειγμα της τροποποίησης του Σχεδίου Περιοχής Κέντρου Λεμεσού, το οποίο αναμένεται να δημοσιευθεί το πρώτο δίμηνο του 2022, στο οποίο έχει προταθεί η συμπερίληψη πρόνοιας ώστε σε αναπτύξεις που αξιοποιούν και συνδυάζουν διάφορα κίνητρα του Σχεδίου αυτού ή και οποιουδήποτε άλλου σχεδίου κινήτρων που βρίσκεται σε ισχύ και προνοεί αύξηση του συντελεστή δόμησης, και οι οποίες κρίνεται ότι θα συμβάλουν ουστιαστικά στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου για αναβάθμιση του Αστικού Κέντρου, να τίθενται ανώτατα όρια, ανά περιοχή, στην αύξηση του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης και κάλυψης, του αριθμού ορόφων και του ύψους που καθορίζονται στην αντίστοιχη Πολεοδομική Ζώνη. Επιπλέον, υιοθετούνται όροι και προϋποθέσεις οι οποίοι είναι στοχευμένοι για την υπό αναφορά περιοχή. 

 
20980
Thumbnail