Μετά από 2,5 χρόνια θυμηθήκαμε να ψηφίσουμε σε Νόμο Οδηγία της ΕΕ

Πρόκειται για θεσμοθέτηση του Εμπορικού Απορρήτου – Τρέχουν να το ψηφίσουν μετά από τελεσίγραφο για πρόστιμο από ΕΕ

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Για άλλη μία φορά η Κυπριακή Δημοκρατία εμφανίζεται να έχει αδρανήσει για κοινοτικές υποχρεώσεις που έχουν να κάνουν με διάφορες Οδηγίες και Νομοθεσίες που οφείλει ως κράτος-μέλος της ΕΕ να υιοθετήσει, να νομοθετήσει και να θεσμοθετήσει, είτε αυτές αφορούν άμεσα την καθημερινότητα του μέσου πολίτη είτε την καθημερινότητα των επιχειρήσεων.

Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που η Κομισιόν κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Κύπρου, φθάνοντας ακόμη και στο σημείο να παραπέμψει την χώρα μας στο Δικαστήριο της ΕΕ ζητώντας την επιβολή χρηματικών κυρώσεων.

Τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα τούτου αποτελεί και η παράλειψη από πλευράς της Κύπρου να εναρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Εμπορικό Απόρρητο, η οποία εναρμονίζει τη νομική προστασία του εμπορικού απορρήτου σε ολόκληρη την ΕΕ και διασφαλίζει επαρκές και συνεκτικό επίπεδο αστικής έννομης προστασίας και αποζημίωσης στην ενιαία αγορά σε περίπτωση παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης του.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Αξίζει, δε, να αναφερθεί πως η εθνική νομοθεσία έπρεπε να είχε εναρμονιστεί με την εν λόγω οδηγία μέχρι τις 9 Ιουνίου 2018, αλλά αυτό δεν έγινε με αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κύπρου τον Ιούλιο του 2018 και στις 30 Οκτωβρίου 2020 να παραπέμπει την χώρα μας στο Δικαστήριο της ΕΕ, ζητώντας από αυτό την επιβολή χρηματικών κυρώσεων.

Άρον-άρον για ψήφιση το εναρμονιστικό νομοσχέδιο
Στην σκιά της πιο πάνω εξέλιξης, κατατέθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2020, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, το σχετικό εναρμονιστικό νομοσχέδιο που τιτλοφορείται ως «Ο περί Προστασίας της Τεχνογνωσίας και των Επιχειρηματικών Πληροφοριών που δεν έχουν Αποκαλυφθεί (Εμπορικό Απόρρητο) από την Παράνομη Απόκτηση, Χρήση και Αποκάλυψή τους Νόμος του 2020», το οποίο εξετάστηκε κατά προτεραιότητα από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και οδηγείται αύριο (26/11) στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση.

Σημειώνεται πως, σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2016/943/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 περί προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη νομοθεσία θεσπίζονται συμπληρωματικοί κανόνες για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών, οι οποίες κατοχυρώνονται στην κυπριακή έννομη τάξη σε διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων βάσει νομοθεσιών που αφορούν την πολιτική δικονομία, την ποινική δικονομία, τον ποινικό κώδικα, τον «περί Συμβάσεων Νόμο», τον «περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμο», τον «περί των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) Νόμο», τον «περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμο» και τον «περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμο».

Αύξηση ποινών
Πάντως, παρά την μεγάλη καθυστέρηση στην υιοθέτηση της εν λόγω Οδηγίας από την Κύπρο και την εναρμόνιση της χώρας με αυτή, το Κοινοβούλιο, μετά και τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας προχώρησε στην αύξηση των προβλεπόμενων ποινών, καθιστώντας ακόμη πιο αυστηρό το νομικό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στις 17 Νοεμβρίου μέλη της Επιτροπής έκριναν ως σχετικά χαμηλές τις προβλεπόμενες κυρώσεις, λαμβανομένης υπόψη της σοβαρότητας και πολυπλοκότητας του όλου θέματος.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Πάντως, εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας που παρευρέθηκε στην Επιτροπή διευκρίνισε ότι οι εν λόγω κυρώσεις θα επιβάλλονται από το Δικαστήριο ανεξάρτητα από τις αποζημιώσεις τις οποίες θα δύναται να απαιτήσει το πρόσωπο που υπέστη τη ζημιά κατόπιν αίτησής του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του προτεινόμενου νόμου. 

Παράλληλα, εισηγήθηκε όπως οι προτεινόμενες κυρώσεις αυξηθούν, ώστε να συνάδουν με τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες νομοθεσίες, οι οποίες ρυθμίζουν παρόμοια θέματα, εισήγηση με την οποία συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου.

Στην βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου έκρινε σκόπιμο όπως τροποποιήσει το κείμενο του προτεινόμενου νόμου, ώστε να αυξηθεί το ύψος των ποινικών κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων του από €10.000 σε €35.000 και να προβλεφθεί η δυνατότητα επιβολής ποινής φυλάκισης, η οποία δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη.

Τι προνοεί το νομοσχέδιο
Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί πως σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, στον προτεινόμενο νόμο προβλέπονται οι περιπτώσεις για τις οποίες η απόκτηση ενός εμπορικού απορρήτου θα θεωρείται είτε νόμιμη είτε παράνομη. Επιπρόσθετα, προβλέπονται εξαιρέσεις με βάση τις οποίες ένα άτομο που απέκτησε, χρησιμοποίησε ή αποκάλυψε εμπορικό απόρρητο δε θα διώκεται. 

Ειδικότερα, οι εν λόγω εξαιρέσεις εκτείνονται στα ακόλουθα:

1/ Στην άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης, όπως κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), περιλαμβανομένου του σεβασμού της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

2/ Στη διαπίστωση πταίσματος, αδικοπρακτικής συμπεριφοράς ή παράνομης δραστηριότητας, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιήθηκε με σκοπό την προστασία του γενικού δημόσιου συμφέροντος.

3/ Στην περίπτωση κατά την οποία το εμπορικό απόρρητο αποκαλύφθηκε από τους εργαζομένους στους εκπροσώπους τους, εφόσον η αποκάλυψη αυτή ήταν αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Περαιτέρω, στον προτεινόμενο νόμο προβλέπονται μέτρα, διαδικασίες και μέσα ένδικης προστασίας, βάσει των οποίων ο κάτοχος του εμπορικού απορρήτου μπορεί να διεκδικήσει ανάμεσα σε άλλα αποζημιώσεις, να αιτηθεί την έκδοση διατάγματος για απαγόρευση χρήσης ή αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου από τον εναγόμενο και την ανάκληση των παράνομων εμπορευμάτων στην αγορά.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Επείγει η ψήφιση του
Σύμφωνα, δε, με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η άμεση ψήφιση αυτού σε Νόμο επιβάλλεται, καθώς αναμένεται να επενεργήσει καταλυτικά, ώστε να αποφευχθεί η καταδίκη της Κυπριακής Δημοκρατίας και η επιβολή υψηλού χρηματικού προστίμου λόγω μη συμμόρφωσής της με τις διατάξεις της σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας. 

Σημειώνεται, πάντως, πως ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας με επιστολή του, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2020, προς τον Πρόεδρο της Βουλής επεξηγεί αναλυτικά τις ενέργειες της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για μεταφορά της πιο πάνω Οδηγίας στην εθνική νομοθεσία, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες προέβη προς αποτροπή λήψης της πιο πάνω απόφασης, ζητώντας την άμεση ψήφιση του υπό αναφορά εναρμονιστικού νομοσχεδίου σε νόμο προς αποφυγή λήψης επαχθούς φύσεως νομικών μέτρων κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την επιβολή δυσβάστακτων οικονομικών κυρώσεων εναντίον της. 

Παρότι, όμως, η επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα στάλθηκε στη Βουλή στις 5 Νοεμβρίου, εντούτοις, το νομοσχέδιο κατατέθηκε επίσημα, όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, μία βδομάδα μετά και δη στις 12 Νοεμβρίου και εξετάστηκε άμεσα από την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή και αύριο (26/11) οδηγείται στην Ολομέλεια για ψήφιση.

Μάριος Αδάμου
 
12511
Thumbnail