Μόνο έργα του Σχεδίου Ανάκαμψης στον προϋπολογισμό του 2024

Μόνο έργα του Σχεδίου Ανάκαμψης και άλλα συνεχιζόμενα έργα θα ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό του κράτους για το 2024
  • Αν υπάρχει πρόνοια, συνεχίζονται τα έργα - «κομμένα» όμως τα νέα
  • Τέρμα στις νέες προτάσεις με πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος
  • Μόνο με εξοικονομήσεις θα καλύπτονται αναγκαίες πιστώσεις

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Μόνο έργα του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλα συνεχιζόμενα έργα για τα οποία περιλαμβάνεται πρόνοια και όχι άλλα νέα έργα θα ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό του κράτους για το 2024.

Όπως μαθαίνουμε, το Υπουργείο Οικονομικών λόγω των αυξήσεων στις τιμές των πρώτων υλών που επηρεάζουν το κόστος κατασκευής των έργων, καταβάλλει προσπάθεια όπως η δαπάνη τους να ενταχθεί στις καθορισμένες οροφές μετά από ανακατανομή υφιστάμενων έργων και πολιτικών.

Οι οδηγίες που έχουν δοθεί στα Υπουργεία είναι σαφείς: οι οροφές θα πρέπει να διατηρηθούν στα επίπεδα του 2023 και οι εξαιρέσεις θα υπάρχουν μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως είναι ο αριθμός νέων θέσεων που έχουν εγκριθεί και δεν περιλαμβάνονταν στο υφιστάμενο ΜΔΠ για τα έτη 2023 – 2025.

Οι εξοικονομήσεις θα γίνονται ανάλογα με την πορεία πλήρωσης των θέσεων δεδομένου ότι στο υφιστάμενο ΜΔΠ, για τα έτη 2024 και 2025, για όλες τις κενές θέσεις έχει περιληφθεί πρόνοια για 12 μήνες (3 μήνες για τις θέσεις πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής για το 2024, ενώ για τις θέσεις προαγωγής η πρόνοια θα είναι 6 μήνες).

Τήρηση ανώτατων οροφών

Το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί πως «η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων στηρίζεται στην τήρηση των ανωτάτων οροφών δαπανών, έτσι οποιαδήποτε απόκλιση θα θέσει σε αμφιβολία την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και κατ’ επέκταση την αξιοπιστία της κυπριακής οικονομίας. Γι’ αυτό τον λόγο κατά τη διάρκεια του έτους θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να μην υποβάλλονται νέες προτάσεις πολιτικής προς το Υπουργικό Συμβούλιο που εξυπακούουν πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος».

Να σημειωθεί ότι, η υποβολή νέων προτάσεων από τα Υπουργεία/Υφυπουργεία/Τμήματα/Ανεξάρτητες Υπηρεσίες εντάσσεται στη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού και εντός των καθορισμένων ανώτατων οροφών. Μόνο σε εξαιρετικές και απρόβλεπτες περιπτώσεις εξετάζονται νέες προτάσεις μετά την έγκριση του προϋπολογισμού. Κι αυτό με την προϋπόθεση ότι οι αναγκαίες πιστώσεις καλύπτονται από εξοικονομήσεις χωρίς να διαφοροποιείται η συνολική οροφή του προϋπολογισμού και κατ’ επέκταση να επηρεάζεται η υλοποίηση των δημοσιονομικών στόχων.

Όσον αφορά προτάσεις που τροποποιούν υφιστάμενες πολιτικές, περιλαμβανομένης και της ένταξης έργων/προγραμμάτων, εξετάζονται μόνο αν το δημοσιονομικό κόστος καλύπτεται από εξοικονομήσεις ή από κατάργηση υφιστάμενης πολιτικής και υιοθέτηση νέας.

Σημειώνεται ότι, όσο σταθεροποιείται η οικονομία, τα συνολικά ανώτατα όρια δαπανών σταθεροποιούνται. Γι’ αυτό το κάθε Υπουργείο ή Υφυπουργείο θα καθορίζει τις πολιτικές του στο πλαίσιο των εκάστοτε οροφών του ΜΔΠ. Επίσης, όλα τα νέα έργα, πριν περιληφθούν στον προϋπολογισμό, πρέπει να περνούν από τη διαδικασία προεπιλογής, να έχουν εγκεκριμένα Σημειώματα Έργου (Project Concept NotesPCN). Μόνο για τα έργα με κόστος μικρότερο των €2 εκ. δεν απαιτείται εγκεκριμένο Σημείωμα Έργου.