Νέες κατηγορίες εργαζομένων στα Ειδικά Σχέδια-Όλες οι πληροφορίες

Ποιοι είναι οι νέοι δικαιούχοι για τα Ειδικά Σχέδια

Άλλες 4 ομάδες αυτοτελώς εργαζομένων συμπεριέλαβε με συμπληρωματική απόφαση το Υπουργείο Εργασίας στους δικαιούχους για το  Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων για την περίοδο, εφαρμογής των Ειδικών Σχεδίων από την 1η Ιουλίου 2020 μέχρι την 31η Ιουλίου 2020:
 
Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, Επιπρόσθετα με τις διατάξεις της περί Ειδικού Σχεδίου Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων Απόφαση (Αρ. 37) του 2020, αίτηση για το σχετικό Ειδικό Επίδομα υποβάλλεται και από αυτοτελώς εργαζομένους που δεν είναι εργοδότες και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις κατηγορίες επαγγέλματος:

 • i. «3429 – Ιδιοκτήτες Αυτοκινήτων Ενοικίασης»
 • ii. «8323 – Οδηγοί Τουριστικών Λεωφορείων»
 • iii. «9111 – Πλανόδιοι πωλητές τροφίμων»
 • iv. «9112 – Πλανόδιοι πωλητές εκτός τροφίμων (δεν περιλαμβάνονται πλανόδιοι λαχειοπώλες)».

Θυμίζουμε ότι στο Σχέδιο συμπεριλαμβάνονται και οι:

 • Φωτογράφοι, 
 • Συνοδοί και Ξεναγοί τουριστών και επισκεπτών (π.χ. σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, πινακοθήκες κ.λπ.), 
 • Οδηγοί Ταξι 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Εφόσον έχουν ή προβλέπουν μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 40% για την περίοδο

από την 1η Ιουλίου 2020 μέχρι και την 31η Ιουλίου 2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών τους οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρησή τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19. Σε περίπτωση που δεν απασχολούνταν ως αυτοτελώς εργαζόμενοι κατά το προηγούμενο έτος, τότε η σύγκριση θα γίνει με περίοδο που προηγείται της 1ης Ιουλίου 2020, μη λαμβανομένης υπ’ όψη οποιασδήποτε μείωσης του κύκλου εργασιών για την περίοδο από 16 Μαρτίου 2020 μέχρι και 30 Ιουνίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες:

 • Στο Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων δεν δύναται να ενταχθούν Αυτοτελώς Εργαζόμενοι ηλικίας 65 ετών και άνω, οι οποίοι δεν λαμβάνουν Θεσμοθετημένη Σύνταξη και δεν έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών με βάση την περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσία.
 • Το εν λόγω Ειδικό Επίδομα (εβδομαδιαίο) θα ισούται με το 60% του ποσού του εβδομαδιαίου ύψους των ασφαλιστέων αποδοχών, βάσει των οποίων ο δικαιούχος είχε την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το τέταρτο τρίμηνο του 2019.  
 • Το εν λόγω Ειδικό Επίδομα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των €300 και μεγαλύτερο των €900, αν αφορά περίοδο τεσσάρων βδομάδων.  
 • Στους Αυτοτελώς Εργαζομένους που αιτιολογημένα δεν είχαν υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στις τρεις πιο πάνω κατηγορίες επαγγελμάτων, καταβάλλεται ως Ειδικό Επίδομα το ποσό των €300 για περίοδο 4 εβδομάδων.
 • Σε περίπτωση κατά την οποία η υποχρέωση καταβολής εισφορών λαμβάνει χώρα για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2020, καταβάλλεται ως Ειδικό Επίδομα το ποσό των €300 για περίοδο τεσσάρων εβδομάδων, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση για εγγραφή ως αυτοτελώς εργαζόμενος υποβλήθηκε μέχρι και 15 Μαρτίου 2020.
 • Το Ειδικό Επίδομα Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων δεν παρέχεται για περίοδο για την οποία ο αιτητής λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, επίδομα μητρότητας ή επίδομα πατρότητας ή θεσμοθετημένη σύνταξη ή οποιοδήποτε Ειδικό Επίδομα από τα Ειδικά Σχέδια που υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  
 • Βασική προϋπόθεση παροχής του εν λόγω Ειδικού Επιδόματος είναι ο αιτητής να μην έχει απολύσει οποιοδήποτε υπάλληλό του από την 1η Μαρτίου 2020 μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως. Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζόμενους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα.  
 • Η σχετική αίτηση για συμμετοχή στο Ειδικό Σχέδιο (ΕΕΑ. 5) πρέπει να υποβληθεί από τον ίδιο τον αυτοτελώς εργαζόμενο ή από δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.  
 • Αυτοτελώς Εργαζόμενος θα μπορεί να ενταχθεί στο παρόν Ειδικό Σχέδιο, εφόσον υπεύθυνα δηλώσει ότι η μείωση του κύκλου εργασιών του είναι πέραν του 40%.

 

 
16460