Οι οικονομικές καταστάσεις της ΚΤΚ για το 2022

Χρυσός, συνάλλαγμα, δάνεια, χρέος και τραπεζογραμμάτια – Οι ισολογισμοί της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου

Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου δημοσιοποίησε τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις για το 2022, 
Να σημειώσουμε πως οι οικονομικές καταστάσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 57(2) των περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων, 2002-2017, με βάση τις εγκεκριμένες λογιστικές αρχές που εκάστοτε ισχύουν για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Οι λογιστικές αρχές έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) με την Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2016/34, όπως τροποποιήθηκε. 

Οι αρχές αυτές, βασίζονται σε γενικώς αποδεκτές βασικές λογιστικές παραδοχές, και έχουν διαμορφωθεί κατά τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη το ιδιαίτερο καθεστώς λειτουργίας των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ) του Ευρωσυστήματος.

Διαβάστε εδώ αυτούσια