Οι τομείς με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην Βιομηχανική Παραγωγή

Αύξηση 1,8% για τον Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Οκτώβριο 2022 έφθασε στις 133,0 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας μείωση 1,0% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2021, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

>>> Διαβάστε επίσης: ΚΤΚ: Καθαρή μείωση σε καταθέσεις και δάνεια τον Νοέμβριο <<<

fd

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε μείωση της τάξης του 1,3% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2021. Αύξηση καταγράφηκε στους τομείς μεταλλείων και λατομείων (+9,9%) και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (+0,5%). Ο τομέας της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών παρουσίασε μείωση κατά 7,2% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2021.

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2021 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+22,5%), παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (+6,6%) και κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+5,4%). Οι σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (-53,1%) και παραγωγής βασικών μετάλλων και κατασκευής μεταλλικών προϊόντων (-11,7%).

ds

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στις οικονομικές δραστηριότητες παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+27,9%), κατασκευής επίπλων και επισκευής/εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (+20,0%) και συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού (+12,0%). Οι δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται οι σημαντικότερες μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021 ήταν αυτές της κατασκευής ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (-43,3%), βιομηχανίας ξύλου και κατασκευής προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (-6,2%) και παραγωγής βασικών μετάλλων και κατασκευής μεταλλικών προϊόντων (-5,7%).

Πίνακας

Κώδικας

(NACE

Αναθ. 2)

Οικονομική Δραστηριότητα

Δείκτης (2015=100)

Ποσοστιαία Μεταβολή (%)

Οκτ 2022

Οκτ 2022/

Οκτ 2021

Ιαν-Οκτ 2022/

Ιαν-Οκτ 2021

Β

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

220,2

9,9

0,1

Γ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

142,4

-1,3

1,3

10+11+12

Βιομηχανία Τροφίμων, Ποτών και Προϊόντων Καπνού

126,3

4,6

3,2

13+14+15

Παραγωγή Κλωστοϋφαντουργικών Υλών, Ειδών Ένδυσης και Δερμάτινων Ειδών

169,4

22,5

27,9

16

Βιομηχανία Ξύλου και Κατασκευή Προϊόντων από Ξύλο και Φελλό, εκτός από Έπιπλα

130,9

-0,7

-6,2

17+18

Κατασκευή Χαρτιού και Προϊόντων από Χαρτί και Εκτυπώσεις

89,4

3,7

0,1

19+20+21

Παραγωγή Προϊόντων Διύλισης Πετρελαίου, Χημικών Ουσιών και Προϊόντων και Φαρμακευτικών Προϊόντων και Σκευασμάτων

135,7

6,6

5,6

22

Κατασκευή Προϊόντων από Ελαστικό και Πλαστικές Ύλες

138,8

-4,5

2,2

23

Κατασκευή Άλλων Μη Μεταλλικών Ορυκτών Προϊόντων

199,0

3,1

1,2

24+25

Παραγωγή Βασικών Μετάλλων και Κατασκευή Μεταλλικών Προϊόντων

176,7

-11,7

-5,7

26+27

Κατασκευή Ηλεκτρονικών και Οπτικών Προϊόντων και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού

83,4

-53,1

-43,3

28+29+30

Κατασκευή Μηχανημάτων και Ειδών Εξοπλισμού, Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Λοιπού Εξοπλισμού Μεταφορών

137,5

5,4

3,1

31+32+33

Κατασκευή Επίπλων, Άλλες Μεταποιητικές Δραστηριότητες και Επισκευή και Εγκατάσταση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού

177,1

0,2

20,0

Δ

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

99,8

0,5

2,7

Ε

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

139,0

-7,2

8,5

36

Συλλογή, Επεξεργασία και Παροχή Νερού

138,5

-10,7

12,0

38.3

Ανάκτηση Υλικών

140,4

4,4

-1,8

Β+Γ+Δ+Ε

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

133,0

-1,0

1,8