Οργ. Χρηματοδοτήσεως: Πάει σε αγορά υπηρεσιών για διαχείριση ΜΕΔ

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 12 μήνες, με προοπτική επέκτασής της για επιπλέον 10 μήνες

Σε αγορά υπηρεσιών για κάλυψη έκτακτων αναγκών σε σχέση με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των δανείων του, προχωρεί ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 12 μήνες, με προοπτική επέκτασής της για επιπλέον 10 μήνες.

Ειδικότερα, ο ΟΧΣ ανακοίνωσε ότι, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του σε σχέση με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των δανείων, προτίθεται να απασχολήσει άτομα, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, με καθεστώς αγοράς υπηρεσιών. Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι 12 μήνες, με προοπτική επέκτασής της για επιπλέον 10 μήνες.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Ελάχιστα προσόντα και προϋποθέσεις
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τα εξής ελάχιστα προσόντα και προϋποθέσεις:

  • Απολυτήριο Σχολής Μέσης Παιδείας με βαθμό 16/20 και άνω, ή 80% και άνω, σε περίπτωση Ιδιωτικού Σχολείου.
  • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στους τομείς των Χρηματοοικονομικών, Λογιστικών, Νομικών ή Θετικών Επιστημών αναγνωρισμένο από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.,
  • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών/Microsoft Office.
  • Προηγούμενη εμπειρία σε Πιστωτικό Ίδρυμα, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Προϋπολογισμός έργου και άλλες διευθετήσεις
Αξίζει να σημειωθεί πως, η τιμή για την αγορά των υπηρεσιών ορίζεται στα €7 ανά ώρα, ενώ για τυχόν εργασία που θα ανατεθεί για εκτέλεση σε χρόνο εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας του Οργανισμού η αποζημίωση θα ανέρχεται σε €10 ανά ώρα.

Επισημαίνεται πως, θα προηγηθεί περίοδος μιας εβδομάδας θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.

Διαδικασία κατακύρωσης προσφορών
Βάσει της σχετικής γνωστοποίησης, η επιλογή των προσώπων που πληρούν τα πιο πάνω προσόντα θα γίνει με δημόσια κλήρωση, που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Οργανισμού, στα Κεντρικά του Γραφεία, στη Γωνία Προδρόμου και Λεύκωνος 2, στο Στρόβολο.

Οι κληρωθέντες θα καταταγούν με σειρά επιτυχίας, ενώ όσοι κατέχουν το πλεονέκτημα, θα ανέβουν κατά εννέα θέσεις στη σειρά επιτυχίας και η πρόσκληση για προσφορά έργου θα γίνεται με βάση τον τελικό Κατάλογο. 

>>> Οικονομία Κύπρος - Επιλεγμένη ροή ειδήσεων Brief <<< 

Τονίζεται, δε, πως όσοι καλούνται για παροχή έργου, θα υπογράφουν σχετική Σύμβαση για την αγορά υπηρεσιών. Για την υπογραφή της Σύμβασης, δε, θα πρέπει να προηγηθεί η παρουσίαση των πρωτότυπων δικαιολογητικών, αντίγραφα των οποίων θα έχουν ήδη επισυναφθεί στην αίτηση των προσώπων που θα έχουν επιλεγεί.

Άλλες πληροφορίες
Επιπρόσθετα, τονίζεται ότι, στην περίπτωση που οποιοσδήποτε κληθεί δεν προσέλθει εντός 15 ημερολογιακών ημερών για υπογραφή Σύμβασης, αυτόματα θα γίνεται προσφορά στον επόμενο επιλαχόντα, κατά σειρά του τελικού Καταλόγου.

Στην περίπτωση, εξάλλου, αποδέσμευσης οποιουδήποτε που θα επιλεγεί και θα υπογράψει Σύμβαση, ο Οργανισμός θα μπορεί να καλέσει τους επιλαχόντες, κατά σειρά του τελικού Καταλόγου, για προσφορά υπηρεσιών για το υπολειπόμενο διάστημα της προκήρυξης αυτής.

Επίσης, αιτητές που βρίσκονται ήδη στο Κατάλογο των επιλαχόντων της προηγούμενης διαδικασίας, δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση καθότι έχουν προτεραιότητα μέχρι εξάντλησης του Καταλόγου.

Αιτήσεις
Η υποβολή αιτήσεων άρχισε την περασμένη Παρασκευή (20/12) με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020 (μεσάνυχτα). 

Οι αιτήσεις να υποβάλλονται πλήρως συμπληρωμένες μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης και θα πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των Πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων, που απαιτούνται με βάση την παρούσα προκήρυξη (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). 

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Τονίζεται πως, αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται με αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Λειτουργό Διοικητικών Υπηρεσιών του Οργανισμού, στα τηλέφωνα 22503414 και 22503507, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 10.00 π.μ. μέχρι τις 2.00 μ.μ., ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, [email protected]

Μάριος Αδάμου
 
11094
Thumbnail