Παίρνει σάρκα & οστά το Τμήμα Αφερεγγυότητας–Οι αρμοδιότητές του

Οι αρμοδιότητες και ο ρόλος του υπό σύσταση Τμήματος και γιατί κρίθηκε απαραίτητη η σύστασή του

Σάρκα και οστά αναμένεται πως λάβει σήμερα (5/6) το Τμήμα Αφερεγγυότητας, για αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή του Πλαισίου Αφερεγγυότητας που ψηφίστηκε το 2015.

Συγκεκριμένα ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής θα τεθεί προς ψήφιση το κυβερνητικό νομοσχέδιο που τιτλοφορείται ως «Ο περί του Τμήματος Αφερεγγυότητας και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2020».

Σκοπός του νομοσχεδίου, το οποίο συζητήθηκε σε δύο συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου, είναι η θέσπιση νομοθεσίας που να ρυθμίζει τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία του Τμήματος Αφερεγγυότητας το οποίο συστάθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και στο οποίο μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Eπίσημου Παραλήπτη του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη και της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην Επιτροπή, η λειτουργία του Πλαισίου Αφερεγγυότητας, που ψηφίστηκε το 2015 και είχε στόχο τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αρχικά είχε ανατεθεί στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας και στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Κατόπιν όμως αξιολόγησης του μοντέλου λειτουργίας του πιο πάνω πλαισίου, διαφάνηκε ότι δεν αξιοποιήθηκε στον αναμενόμενο βαθμό και επιπρόσθετα εντοπίστηκαν σοβαρές ελλείψεις και αδυναμίες στον τρόπο λειτουργίας του.  

Ως εκ τούτου το Υπουργικό Συμβούλιο, αναφέρεται στην Έκθεση της Κ.Ε. Εμπορίου, με την Απόφασή του με αρ. 87.517 και ημερομηνία 22 Μαΐου 2019, αποφάσισε τη σύσταση του Τμήματος Αφερεγγυότητας, το οποίο θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τα θέματα του Πλαισίου Αφερεγγυότητας, καθώς και των Συμβούλων Αφερεγγυότητας.

Οι αρμοδιότητες 
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, στο υπό σύσταση Τμήμα Αφερεγγυότητας θα μεταφερθούν:
    
(α) οι αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα που εκχωρούνται από οποιοδήποτε σχετικό νόμο ή και κανονισμό στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας,    
(β) οι αρμοδιότητες και καθήκοντα που εκχωρούνται από οποιοδήποτε σχετικό νόμο ή και κανονισμό στον Επίσημο Παραλήπτη,        
(γ) οι αρμοδιότητες εξουσίες και καθήκοντα που εκχωρούνται από οποιοδήποτε σχετικό νόμο ή και κανονισμό στον Κλάδο Εταιρειών του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη σε σχέση:

  • τις εκκαθαρίσεις εταιρειών∙ 
  • το διορισμό Διαχειριστή ή Παραλήπτη και
  • το μηχανισμό για την αναδιάρθρωση χρέους εταιρειών 

        
Νοείται ότι, από την ημερομηνία σύστασής του, το Τμήμα Αφερεγγυότητας είναι το αρμόδιο Τμήμα για:

  • την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή των διαδικασιών αφερεγγυότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα, έτσι ώστε να συμβάλλει στην ενίσχυση και στην ανάπτυξη της οικονομίας και της χρηματοπιστωτικής και χρηματοοικονομικής σταθερότητας∙ 
  • την εφαρμογή των νομοθεσιών του Πλαισίου Αφερεγγυότητας, περιλαμβανομένων και κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού,
  • τον συνεχή εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας του Πλαισίου Αφερεγγυότητας καθώς και την εφαρμογή της,
  • την προώθηση και αναβάθμιση των μηχανισμών του Πλαισίου Αφερεγγυότητας,     
  • την εκπόνηση και υποβολή προτάσεων και μελετών για μεταρρυθμίσεις, που διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία του Πλαισίου Αφερεγγυότητας και συναφών θεμάτων.

Λειτουργία του Τμήματος Αφερεγγυότητας
Σε ό,τι αφορά την λειτουργία του Τμήματος, στο νομοσχέδιο αναφέρεται πως, «για τη λειτουργία του Τμήματος Αφερεγγυότητας εφαρμόζεται κατ’ αναλογία ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος και οι δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι Κανονισμοί». 

Παράλληλα προνοείται πως, το Τμήμα Αφερεγγυότητας μεριμνά ώστε να διασφαλίσει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία έναρξης Νόμου, την ομαλή λειτουργία των συστημάτων, διαδικασιών και οποιοδήποτε άλλο θέμα, εξαρτάται από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, που μπορεί να επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Αφερεγγυότητας.
    
Άλλες διατάξεις
Στο νομοσχέδιο προνοείται ότι, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του και ειδικότερα να ρυθμίζει οποιοδήποτε θέμα χρήζει χειρισμού, περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε θέματος τεχνικής φύσεως.
    
Επιπρόσθετα στο νομοσχέδιο προνοείται πως, σε οποιοδήποτε άλλο νόμο, σχέδιο υπηρεσίας και κανονισμό, η αναφορά σε:

(α) Επίσημο Παραλήπτη, λογίζεται ότι συνιστά αναφορά στο Τμήμα Αφερεγγυότητας,

(β) σε Υπηρεσία Αφερεγγυότητας λογίζεται ότι συνιστά αναφορά στο Τμήμα Αφερεγγυότητας,
        
(γ) σε λειτουργό Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας, ή σε λειτουργό Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη αναφορικά με εκκαθαρίσεις εταιρειών, λογίζεται ότι συνιστά αναφορά σε λειτουργό Αφερεγγυότητας και

(δ) σε διορισμό του Επίσημου Παραλήπτη ως Διαχειριστή ή Παραλήπτη Διαχειριστή ή Παραλήπτη, λογίζεται ότι συνιστά αναφορά σε λειτουργό Αφερεγγυότητας.
        
Διαχείριση υποθέσεων Επίσημου Παραλήπτη και Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας
Περαιτέρω στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται πρόνοιες, βάσει των οποίων από την σύσταση και λειτουργία του Τμήματος Αφερεγγυότητας, δεν επηρεάζονται οποιοδήποτε Διάταγμα, κανόνας, κανονισμός, διορισμός, μεταβίβαση, επιβάρυνση, υποθήκη, συμβόλαιο ή συμφωνία, που συνάφθηκε, ψήφισμα που εγκρίθηκε, εντολή που δόθηκε, διαδικασία που λήφθηκε, έγγραφο που εκδόθηκε ή οτιδήποτε έγινε με βάση οποιοδήποτε προηγούμενο νομοθέτημα σχετικά με εταιρείες.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Επίσης, δεν επηρεάζονται οποιοδήποτε τέτοιο Διάταγμα, κανόνας, κανονισμός, διορισμός, μεταβίβαση, επιβάρυνση, υποθήκη, συμβόλαιο, συμφωνία, ψήφισμα, εντολή, διαδικασία, έγγραφο ή οτιδήποτε αν είναι σε ισχύ κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας του Τμήματος Αφερεγγυότητας.

Ακόμη, καμιά διάταξη του υπό ψήφιση Νόμου δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δίωξη που εγέρθηκε με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε προηγούμενου σχετικού νομοθετήματος.

Ξεκαθαρίζεται, δε, πως όταν οποιοδήποτε αδίκημα για τη συνέχιση του οποίου προνοείται ποινή, διαπράχτηκε με βάση προηγούμενη σχετική νομοθεσία δύνανται να εγερθούν διαδικασίες με βάση τον υπό ψήφιση Νόμο σχετικά με συνέχιση του αδικήματος, μετά την έναρξη του με τον ίδιο τρόπο ως εάν το αδίκημα να διαπράχτηκε με βάση τις αντίστοιχες διατάξεις του.
    
Σημειώνεται, τέλος, πως ο νόμος με την ψήφισή του θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Μάριος Αδάμου
 
13288