Πανεπιστήμιο Κύπρου: Ζητά €2 εκατ. έξτρα για να πληρώσει το ρεύμα

Ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός είναι αναγκαίος για την κάλυψη πρόσθετων πιστώσεων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού εξέτασε το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 Νόμος (Αρ. 1) του 2022» σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 9 Νοεμβρίου 2022, στην παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Υπουργείου Οικονομικών, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και του Πανεπιστημίου Κύπρου.  

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και η Φοιτητική Ένωση του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΦΕΠΑΝ), παρʼ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής.

>>>Δείτε ακόμη: Πανεπιστήμιο Κύπρου: Προέκυψαν έξτρα δαπάνες ύψους €5 εκ.

Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκε επίσης το μέλος της επιτροπής κ. Ανδρέας Θεμιστοκλέους.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Πανεπιστημίου Κύπρου συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €4.726.000 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Ο υπό αναφορά συμπληρωματικός προϋπολογισμός είναι αναγκαίος για την κάλυψη πρόσθετων πιστώσεων για τις οποίες δε γίνεται πρόβλεψη στον περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 Νόμο του 2022.  

Ειδικότερα, οι εν λόγω πιστώσεις αφορούν ποσό ύψους €2.000.000 για αυξημένες δαπάνες που έχουν προκύψει λόγω των μεταβολών στις τιμές μονάδας του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων, ποσό ύψους €778.000 σχετικά με τις αμοιβές νοσοκομειακών ιατρών για πανεπιστημιακή διδασκαλία στο πλαίσιο του Προγράμματος Κλινικής Εκπαίδευσης των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ποσό ύψους €948.000 για αυξημένες δαπάνες που έχουν προκύψει λόγω ολοκλήρωσης εργασιών αναβάθμισης, προληπτικής και επιδιορθωτικής συντήρησης των κτηριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου και ποσό ύψους €1.000.000 για τη χρηματοδότηση μέρους των κατασκευαστικών και βελτιωτικών εργασιών που δε δύναται να χρηματοδοτηθούν από την κυβερνητική χορηγία από τα δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, καθώς και όλα όσα τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής στο πλαίσιο της συζήτησής του, τόσο το Υπουργείο Οικονομικών όσο και το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας συμφωνούν με την προώθηση του εν λόγω συμπληρωματικού προϋπολογισμού.  

Ειδικότερα, όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι των πιο πάνω υπουργείων, ζητήθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου να διερευνήσει το ενδεχόμενο όπως μέρος αυτού του ποσού καλυφθεί από τραπεζικά διαθέσιμα ποσά του Πανεπιστημίου Κύπρου, για παράδειγμα από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών, τα οποία ανέρχονται σε ποσό ύψους €55.040.933.  Συναφώς, το Πανεπιστήμιο Κύπρου ενημέρωσε το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ότι αδυνατεί να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό από τα τραπεζικά του διαθέσιμα, γιατί αυτά προορίζονται κατά κύριο λόγο για τη χρηματοδότηση δαπανών που συμπεριλαμβάνονται στον ετήσιο προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου και δεν καλύπτονται από την ετήσια χορηγία του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ή αφορούν δεσμεύσεις για τη χρηματοδότηση δαπανών για τα επόμενα έτη.  

Η εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας επισήμανε μεταξύ άλλων ότι είναι απαραίτητη η αιτιολόγηση των πρόσθετων χρεώσεων που προορίζονται να καλύψουν τις αμοιβές των νοσοκομειακών ιατρών.  Ως εκ τούτου, δήλωσε ότι η υπηρεσία της δε διαφωνεί με την έγκριση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού, νοουμένου ότι θα περιληφθεί σε αυτόν συγκεκριμένη σημείωση, ώστε να διασφαλίζονται τα ακόλουθα:

1.    Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα καταβάλει στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ) τη συμφωνηθείσα αμοιβή, η οποία συνιστά την αποζημίωση του ΟΚΥΠΥ για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες. 

2.    Ο ΟΚΥΠΥ δε θα καταβάλει κανένα ποσό από τα χρήματα που λαμβάνει από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με βάση σχετική συμφωνία για τις αμοιβές των ιατρών για εργασία που παρέχουν εντός των κανονικών ωρών εργασίας. 

3.    Ο χρόνος προετοιμασίας των ιατρών για την εκπαίδευση των φοιτητών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του χρόνου εκπαίδευσης κατά το πρώτο έτος διδασκαλίας και το 10% κατά τα επόμενα έτη
.

Ο εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Κύπρου ανέφερε σε σχέση με τα πιο πάνω ότι οι πρόσθετες χρεώσεις στις αμοιβές των νοσοκομειακών ιατρών προκύπτουν από το ποσό που αναλογεί τόσο στις διαλέξεις όσο και στις εκπαιδεύσεις των φοιτητών στα νοσοκομεία.  Περαιτέρω, όσον αφορά στις πρόσθετες χρεώσεις γενικότερα, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2022 τον Φεβρουάριο του 2022 είχε επισημανθεί η ανάγκη για πρόσθετη κρατική χορηγία, αφού τα προτεινόμενα κονδύλια δεν ήταν επαρκή.   

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.