Πανεπιστήμιο Κύπρου:Ψάχνει Επίκουρο Καθηγητή με μισθό από €59,000

Το Παν. Κύπρου προκηρύσσει 1 θέση Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα «Κοινωνική Ψυχολογία» στο Τμ. Ψυχολογίας

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε ανακοίνωση του προκηρύσσει μία (1) θέση Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα «Κοινωνική Ψυχολογία» στο Τμήμα Ψυχολογίας. 
 
Για τις δύο βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα Ψυχολογίας από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.  
 
Κρίνεται επιθυμητή η ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα πολιτικής ψυχολογίας (π.χ. ζητήματα μειονοτήτων, διομαδικών σχέσεων/συγκρούσεων, συλλογική δράση, κοινωνική συμπερίληψη/αποκλεισμός, εξτρεμισμός/πόλωση). Επιπρόσθετα κρίνεται επιθυμητή η αξιοποίηση καινοτόμων ερευνητικών μεθόδων (π.χ. συμμετοχική έρευνα δράσης, μαθηματική μοντελοποίηση, πολυεπίπεδη κοινωνική έρευνα, ανάλυση κοινωνικών δικτύων).  
 
Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα και αφορούν: προηγούμενη ακαδημαϊκή πείρα, αποδεικτικά αξιόλογου ερευνητικού έργου και επιστημονικής συνεισφοράς, εμπειρία οργάνωσης και επιτυχούς διδασκαλίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων. 
 
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 
Επίσημες γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική και τουρκική.  Για την πιο πάνω θέση είναι απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
 
Στην περίπτωση εκλογής υποψηφίου ο οποίος δεν γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, θα είναι ευθύνη του προσληφθέντος, καθώς και του Τμήματος στο οποίο υπάγεται, να μάθει την ελληνική γλώσσα σε διάστημα τριών ετών.  Σημειώνεται ότι το κάθε Τμήμα θέτει τα δικά του κριτήρια για το απαιτούμενο επίπεδο επάρκειας γνώσης της ελληνικής γλώσσας. 
  
Με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση ανέρχονται σε: 

  • Επίκουρος Καθηγητής (Κλίμακα Α13-Α14)  €59.173,18- €79.802,36  
     
  • Λέκτορας (Κλίμακα Α12-Α13) €44.975.98- €73.185,96  

 
Από τα πιο πάνω ποσά θα αποκόπτονται εισφορές στα διάφορα ταμεία του Κράτους. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα έγγραφα στα αγγλικά, σε μορφή PDF, μέχρι την Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022, στην ιστοσελίδα.
 
1.    Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

2.    Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα  

3.    Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου 

4.    Αντίγραφα τίτλων σπουδών 

5.    Ανασκόπηση ερευνητικού έργου καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 3 σελίδες)  

6.    Κατάλογο δημοσιεύσεων 

7.    Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις (μέχρι 3 δημοσιεύσεις, οι οποίες να υποβληθούν σε ξεχωριστό αρχείο η καθεμιά). Η υποβολή αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων είναι προαιρετική για τη βαθμίδα του Λέκτορα 

8.    Τα ονόματα  και ηλεκτρονικές διευθύνσεις τριών ακαδημαϊκών  από τους οποίους θα ζητηθούν αυτόματα, με την υποβολή της αίτησης, εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (στην αγγλική γλώσσα), μέχρι και 7 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
 

Τα πιο πάνω στοιχεία 1-7 θα πρέπει να υποβληθούν το καθένα ως ξεχωριστό  αρχείο σε μορφή PDF. 
 
Με την υποβολή της αίτησής σας καμία αλλαγή δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί. 
 
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).   
 
Αιτήσεις, στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου. 
 
Αιτήσεις που  δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται στην ηλεκτρονική αίτηση στον παραπάνω σύνδεσμο, δεν είναι αποδεκτές. 
Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρισθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώριση της ηλεκτρονικής αίτησης οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο επιβεβαιωτικό μήνυμα για την παραλαβή της αίτησής τους.  
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αποτείνεσθε στο Τμήμα Ψυχολογίας (+357 22 89 2070) ή στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (+357 22 89 4146). 

 
21619