Πέρασαν τα κίνητρα για μείωση ενοικίων-Καμία έξωση ως τον Οκτώβρη

Μέχρι ποιο ποσοστό θα είναι δυνατή η μείωση ενοικίων και για πόσους μήνες–Αναστολή και σε εξώσεις μέχρι 30 Σεπτεμβρίου

Ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε σήμερα (22/5) τα κίνητρα προς ιδιοκτήτες ακινήτων για μείωση των ενοικίων και την αναστολή των εξώσεων μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια ψήφισε σε Νόμο νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η παραχώρηση πίστωσης φόρου σε ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν ακίνητη περιουσία σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εάν αυτοί προβούν σε μείωση του ενοικίου για περίοδο μέχρι τριών μηνών εντός του έτους 2020. 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Η πίστωση φόρου που θα παραχωρείται ισούται με το 50% του ποσού μείωσης του ενοικίου, νοουμένου ότι η εν λόγω μείωση ενοικίου δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατόν (50%) και δεν είναι μικρότερη του τριάντα τοις εκατόν (30%) του μηνιαίου ενοικίου.

Σύμφωνα, δε, με τις διατάξεις του Νόμου:

1/ H πίστωση φόρου θα παραχωρείται για μείωση ενοικίων που αφορά περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες και εμπίπτει εντός της φορολογικής περιόδου 2020, ανεξαρτήτως των συμφωνηθέντων μηνών μείωσης.

2/ H μείωση ενοικίου θα γίνεται με γραπτή συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.

3/ Η πίστωση φόρου δεν θα παραχωρείται στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής είναι συνδεδεμένα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο.

4/ Η πίστωση φόρου δύναται να χρησιμοποιηθεί έναντι του συνολικού φόρου που προκύπτει για το φορολογικό έτος 2020.

5/ Οποιοσδήποτε επιστρεπτέος φόρος προκύπτει από την πίστωση αυτή, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του φόρου που έχει καταβληθεί.

Αναστολή εξώσεων
Επίσης, η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα και πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ, του ΔΗΚΟ και της ΕΔΕΚ, σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του «περί Ενοικιοστασίου (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2020, Νόμος 30(Ι) του 2020», ώστε η ισχύουσα αναστολή κάθε διαδικασίας προς ανάκτηση κατοχής ακινήτου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 11 του περί Ενοικιοστασίου Νόμου να παραταθεί μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2020, προκειμένου να μην εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή καμμιά απόφαση ή διάταγμα ανάκτησης κατοχής δυνάμει τέτοιας διαδικασίας. 

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Σημειώνεται ότι ο υπό τροποποίηση νόμος, ο οποίος προβλέπει την αναστολή διαδικασιών έξωσης μέχρι και την 31η Μαΐου 2020, ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή και τέθηκε σε ισχύ στις 27 Μαρτίου 2020, ως νομοθετικό μέτρο προσωρινής φύσης για την προστασία των ενοικιαστών από το ενδεχόμενο έξωσής τους συνεπεία της κατάστασης που διαμορφώθηκε λόγω της λήψεως, από την 24η Μαρτίου 2020, περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση των πολιτών βάσει του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 9) του 2020.

Σημειώνεται, τέλος, πως, η Ολομέλεια της Βουλής με 2 ψήφους υπέρ, 27 κατά και 18 αποχές κατά απορρίφθηκε η πρόταση νόμου που κατάθεσε ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών, Γιώργος Λιλλήκας, για δια νόμου μείωση των ενοικίων από 20% έως 40%.
 

 
10720
Thumbnail