Πώς επηρεάζουν τις δημόσιες συμβάσεις οι κυρώσεις σε Ρωσία

Οι κυρώσεις τέθηκαν σε εφαρμογή από τις 9 Απριλίου 2022

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας δημοσίευσε στις 23 Ιουνίου 2022 ανακοίνωση στην οποία επεξηγούνται οι κυρώσεις οι οποίες εφαρμόζονται από την ΕΕ προς την Ρωσία και σχετίζονται με τις δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με σημερινή (29/6) ανακοίνωση της ΟΕΒ.

Όπως σημειώνεται, μεταξύ άλλων, στις κυρώσεις περιλαμβάνονται η απαγόρευση ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και η απαγόρευση συνέχισης εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων σε καθορισμένες περιπτώσεις, οι οποίες εφαρμόζονται από τις 9 Απριλίου 2022. 

Αυτούσιο το Ενημερωτικό Δελτίο Αρ. 27 του Λογιστηρίου ή ΕΔΩ:

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σημειώνεται ότι έχουν εκδοθεί δεσμευτικοί Κανονισμοί για κυρώσεις 1 περιοριστικά μέτρα της Ευρωπαϊκής `Ενωσης προς τη Ρωσική Ομοσπονδία, τα οποία αφορούν, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και την απαγόρευση συνέχισης εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων σε καθορισμένες περιπτώσεις.

Σχετικό είναι το συνημμένο Παράρτημα 1, όπου παρατίθεται το άρθρο κυρώσεων του τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Παράλληλα, επί του θέματος έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σχετικό έγγραφο ερωταπαντήσεων για υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών (Δείτε ΕΔΩ)

Συνοπτικά, αναφέρονται τα ακόλουθα:
Τα μέτρα 1 κυρώσεις που προβλέπονται δεσμεύουν όλες τις αναθέτουσες αρχές Ι αναθέτοντες φορείς της Δημοκρατίας. Οι κυρώσεις αφορούν τόσο τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας', όσο και τις ρητά εξαιρούμενες από αυτήν διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, εκτιμώμενης αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των κατωτάτων ορίων της Ε.Ε., καθώς και υφιστάμενες (υπογραμμένες) συμβάσεις τέτοιας αξίας.

  • περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Δέματα Νόμος 731)12815.

  •  περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Οέματα Νόμος 140(1)12016.

  •  περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης και για Συναφή Θέματα Νόμος 11 (1)12Q17.

  •  περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων 'Εργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Αμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμος 173(1)/2011

 
•    Οι κυρώσεις τίθενται σε εφαρμογή από τις 9 Απριλίου 2022. Από την ημερομηνία αυτή δεν επιτρέπεται η ανάθεση δημόσιας σύμβασης σε οικονομικό φορέα, ούτε σε κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει, εφόσον ο οικονομικός φορέας αποτελεί:

(α) Ρώσο υπήκοο (φυσικό πρόσωπο) ή νομικό πρόσωπο οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία.

) νομικό πρόσωπο οντότητα ή φορέα του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 50%, πρόσωπο αναφερόμενο στο σημείο (α).

) φυσικό ή νομικό πρόσωπο οντότητα ή φορέα, που ανεξαρτήτως της ιθαγένειας ή της έδρας τον, ενεργεί εξ ονόματος ή κατ εντολή προσώπου / οντότητας αναφερόμενης στα σημεία (α)
ή

(β), π.χ. πρόσωπα που τελούν σε σχέση εκπροσώπησης


(δ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο οντότητα ή φορέα, όταν ανεξαρτήτως της ιθαγένειας ή της έδρας τον, υποβάλλει προσφορά για σύμβαση η οποία θα εκτελεστεί, σε ποσοστό περισσότερο από το 10% της συμβατικής αξίας, από υπεργολάβο, προμηθευτή ή άλλο φορέα στήριξης κατά την έννοια της περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας, ο οποίος εμπίπτει στα σημεία (α) ή (β), ή στηρίζεται στις ικανότητες τέτοιου φορέα στήριξης για την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ανεξαρτήτως εάν αυτός συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό στην εκτέλεση της σύμβασης.

•    Τα υφιστάμενα συμβόλαια που εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω περιπτώσεις, θα πρέπει να τερματιστούν μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2022.

•    Τα Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ως η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, είναι δυνατόν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις που καταγράφονται στην παράγραφο (2) του Παραρτήματος 1, να εγκρίνει την ανάθεση ή 1 και τη συνέχιση εκτέλεσης συμβάσεων άνω των ορίων της Ε.Ε.

•    Για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας μικρότερης των κατωτάτων ορίων της Ε.Ε. και κατ' επέκταση για τα συμβόλαια που προκύπτουν από αυτές, δεν εφαρμόζονται οποιεσδήποτε κυρώσεις.

3. Για σκοπούς συμμόρφωσης της Δημοκρατίας με τις δεσμευτικές κυρώσεις που έχουν αποφασιστεί, νι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς θα πρέπει υα προβαίνουν στις εξής ενέργειες, για συμβάσεις και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων αξίας ίσης ή ανώτερης των κατωτάτων ορίων Ε.Ε.:

(α) Υφιστάμενες συμβάσεις: 
Αποστολή επιστολής προς τους συμβαλλόμενους οικονομικούς φορείς, κατ' επίκληση του Κανονισμού που αναφέρεται στο Παράρτημα 1, με την οποία να τους διαβιβάζεται η συνημμένη υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα ΙΙ), την οποία να αποστείλουν υπογεγραμμένη εντός τακτής προθεσμίας, καθώς και τις πρόσθετες (ξεχωριστές) δηλώσεις των υπεργολάβων ή 1 και τυχόν άλλων φορέων στήριξης τους.


Σε περίπτωση αμφιβολιών εν σχέση με τις υπεύθυνες δηλώσεις, οι αναθέτουσες αρχές 1 αναθέτοντες φορείς δύνανται να ζητούν οποιαδήποτε στοιχεία κρίνουν σκόπιμο από επίσημα μητρώα, προκειμένου να ελεγχθεί 1 εξακριβωθεί η ορθότητα των δηλώσεων. Εάν ν συμβαλλόμενος οικονομικός φορέας Ι υπεργολάβος Ι άλλος φορέας στήριξης εμπίπτει σε μία εκ των περιπτώσεων που αναφέρονται πιο πάνω, η σύμβαση Θα πρέπει να διακοπεί μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2ο22, και στο μεσοδιάστημα θα πρέπει να γίνουν η απαραίτητες ενέργειες για ανάθεση και υπογραφή νέας σύμβασης.

Προκειμένου για υπεργολάβο / άλλο φορέα στήριξης που εμπίπτει στις ευ λόγω περιπτώσεις κυρώσεων, είναι δυνατόν και συστήνεται να ζητηθεί από το συμβαλλόμενο οικονομικό φορέα, πριν από την διακοπή της σύμβασης, η αντικατάσταση τους από υπεργολάβους f άλλους φορείς στήριξης νι οποίοι δεν εμπίπτουν στις υπό αναφορά κυρώσεις, εντός εύλογης προθεσμίας, προκειμένου να αξιολογηθούν και να εγκριθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Συμβάσεων Κανονισμών 

(β) Εκκρεμείς διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων: 

Αναφορικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων όπου οι προφορές έχουν ήδη υποβληθεί και βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης, να ζητηθεί από τον ανάδοχο κατ' επίκληση του Κανονισμού που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι, όπως για την υπογραφή της σύμβασης, μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα πιστοποιητικά να προσκομίσει υπογεγραμμένη και την συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα ΙΙ), καθώς και τις πρόσθετες (ξεχωριστές) δηλώσεις για τους υπεργολάβους και τους τυχόν άλλους φορείς στήριξης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος / υπεργολάβος 1 άλλος φορέας στήριξης εμπίπτει σε μια εκ των περιπτώσεων που έχουν αναφερθεί ανωτέρω, δεν υπογράφεται η σύμβαση και ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ισχύει προκειμένου για έκπτωτο ανάδοχο, χωρίς παρακράτηση τυχόν κατατεθειμένης εγγύησης συμμετοχής, με ανάθεση στον επόμενο σε σειρά κατάταξης προσφέροντα, οποίος δεν εμπίπτει στις υπό αναφορά κυρώσεις.

Προκειμένου για υπεργολάβο / άλλο φορέα στήριξης που εμπίπτει στις εν λόγω περιπτώσεις κυρώσεων, είναι δυνατόν και συστήνεται να ζητηθεί από του ανάδοχο η αντικατάσταση τους, εντός εύλογης προθεσμίας προκειμένου να αξιολογηθούν, ήτοι πριν από την απόρριψη τέτοιας προσφοράς.

Όσον αφορά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων όπου οι προσφορές δεν έχουν ακόμη υποβληθεί, θα πρέπει να τροποποιούνται τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης ως αναφέρεται στο σημείο (γ) πιο κάτω.

(γ) Νέες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων: 

Τα έγγραφα των διαγωνισμών θα πρέπει να διαμορφώνονται κατά τρόπον ώστε να περιλαμβάνεται στα απαιτούμενα πιστοποιητικά που οφείλει να προσκομίσει ο ανάδοχος {καθώς και για τους υπεργολάβους ή / και τυχόν άλλους φορείς στήριξης του} για την υπογραφή της σύμβασης, η συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα 11). Ευ σχέση με τις εν λόγω νέες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, εφαρμόζονται τα όσα αναφέρονται και στο σημείο (β) πιο πάνω.
 
4. Νοείται ντι, σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, νι οι αναθέτουσες αρχές 1 αναθέτοντες φορείς μπορούν να ζητούν περαιτέρω πληροφορίες και τεκμηρίωση (επεξηγήσεις ή 1 και έγγραφα), ως κρίνουν σκόπιμο.

"Εχοντας σημειώσει τα πιο πάνω, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ως η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων βρίσκεται πάντοτε στη διάθεση των αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων για παροχή σχετικής υποστήριξης, αναφορικά με τις μεμονωμένες περιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν.

 

 
24957