Πως θα γίνει πιο κερδοφόρα η γεωργική ενασχόληση - Η προταση

Πρόταση για τη γεωργία από Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας

Την πρόταση του για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα της γεωργίας δημοσιοποίησε σήμερα (2/10) το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, τονίζοντας παράλληλα ότι παρά την φθίνουσα πορεία του τομέα της γεωργίας τις τελευταίες δεκαετίες, «οι επιπτώσεις της πανδημίας που αντιμετωπίζουμε σήμερα προσφέρουν μια πρώτης τάξης ευκαιρία για επαναπροσδιορισμό του».
 
Σύμφωνα με το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, οι εισηγήσεις του «προσβλέπουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα, κυρίως  μέσω της μείωσης των τιμών, της αύξησης της αξίας παραγωγής και της βελτίωσης της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων, παράλληλα με την ενίσχυση του εισοδήματος των παραγωγών».
 
Οι εισηγήσεις του, σύμφωνα με το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, λαμβάνουν υπόψη τις διεθνείς τάσεις και προοπτικές για τον τομέα, περιλαμβανομένων των νέων δεδομένων, προκλήσεων αλλά και ευκαιριών που έχουν αναδειχθεί από την εξάπλωση και τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19, τόσο στην παγκόσμια όσο και στην εγχώρια οικονομία, αλλά και οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τον τομέα, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στους 9 στόχους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ.     
 
Αναφέρει ότι γενικός στόχος για τον τομέα της γεωργίας στην Κύπρο «θα πρέπει να είναι η αύξηση της παραγωγικότητάς του,  μέσω ελαχιστοποίησης του κόστους,  μεγιστοποίησης της αξίας παραγωγής, και παράλληλα βελτιστοποίησης της ποιότητας γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης κατανομής των περιορισμένων πόρων στην ευρύτερη οικονομία.
 
Ενδεικτικά, το Συμβούλιο αναφέρει ότι η φθίνουσα πορεία για τον τομέα τις τελευταίες δεκαετίες οδήγησε στη μείωση της μεικτής προστιθέμενης αξίας του τομέα ως ποσοστό της συνολικής προστιθέμενης αξίας στην οικονομία από το 5,2% το 1995, στο 3,8% το 2000 και στο 2,3% το 2019, ενώ η απασχόληση στον τομέα, ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης, έχει μειωθεί στο 2,4% το 2019 από το 5,3% το 2000.
 
Αντίστοιχα, αναφέρει ότι η συνεισφορά του τομέα των υπηρεσιών στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) υπερβαίνει το 80% αντανακλώντας την σταδιακή μετατροπή της κυπριακής οικονομίας από εξαγωγέα μεταλλευμάτων και γεωργικών προϊόντων την περίοδο 1961-73 και εξαγωγέα μεταποιημένων αγαθών κατά το τελευταίο μέρος της δεκαετίας του `70 και τις αρχές της δεκαετίας του `80, σε διεθνές τουριστικό, επιχειρηματικό και κέντρο παροχής υπηρεσιών κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.
 
Προσθέτει ότι για την επιτυχή και αποτελεσματική υλοποίηση τους εξυπακούεται ότι θα πρέπει να προηγηθούν εκ μέρους των αρμόδιων αρχών οι απαιτούμενες εις βάθος αναλύσεις και μελέτες βιωσιμότητας, στις οποίες να λαμβάνονται υπόψη όλες οι παράμετροι και προκλήσεις που ήδη εντοπίζονται ή και ενδέχεται να προκύψουν από την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων.
 
>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας προχωρεί με μια σειρά συστάσεων για την ενίσχυση του τομέα, ενώ επισημαίνει ορισμένες από τις μεγαλύτερες αδυναμίες για την μειωμένη ανταγωνιστικότητα του τομέα, οι οποίες είναι το χαμηλό επίπεδο διαφοροποίησης της γεωργικής παραγωγής και η έλλειψη τυποποίησης, το μικρό βαθμό ενσωμάτωσης των παραγωγών στην αγορά και τη περιορισμένη διαπραγματευτική θέση τους στην αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, τα χαμηλά επίπεδα εκσυγχρονισμού και υιοθέτησης σύγχρονων ή και καινοτόμων συστημάτων τόσο κατά την παραγωγή όσο και κατά την μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και η γήρανση των απασχολούμενων.
 
Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο προβαίνει σε εισηγήσεις για την παραγωγή και προώθηση διαφοροποιημένων προϊόντων, σημειώνοντας ότι παρατηρείται μία στροφή προς την κατανάλωση ποιοτικότερων και πιο υγιεινών τροφίμων, εξέλιξη η οποία δίνει τη δυνατότητα σε μικρές μεσογειακές χώρες, όπως η Κύπρος, να προωθήσουν τοπικά και διαφοροποιημένα προϊόντα, όπως βιολογικά, με υψηλότερη προστιθέμενη αξία.
 
Επίσης, εισηγείται την βελτιστοποίηση κόστους παραγωγής και εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω του εκσυγχρονισμού και την αντιμετώπιση της γήρανσης του γεωργικού πληθυσμού και αξιοποίηση της ανεκμετάλλευτης γης.
 
Αναφορικά με την αξιοποίηση της γνώσης και της τεχνολογίας, το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας εισηγείται μελέτη και υιοθέτηση καλών πρακτικών άλλων χωρών στον τομέα (π.χ. μέθοδοι παραγωγής σε μη αρόσιμη γη, βελτίωση άρδευσης), αξιοποίηση νέας τεχνολογίας στην παραγωγή και διάθεση των προϊόντων για μείωση των λειτουργικών εξόδων (κυρίως του κόστους παραγωγής) και του αντίκτυπου της κλιματικής αλλαγής στην απόδοση της παραγωγής, επένδυση σε έρευνα και καινοτομία με σκοπό την βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα και προώθηση της εμπλοκής των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων για αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης του επιστημονικού προσωπικού καθώς και της υπάρχουσας τεχνογνωσίας από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα.
 
Επιπλέον, εισηγείται την εστίαση σε εξειδικευμένα προϊόντα (niche), όπως βιολογικά και τοπικά, και παράλληλη βελτίωση της ποιότητας τους, την εγγραφή περισσότερων τοπικών προϊόντων ως ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) και ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη), τη συλλογική προσπάθεια δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για προβολή και προώθησή τους στις διεθνείς αγορές και στις τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις (branding) και την ευαισθητοποίηση των ντόπιων καταναλωτών για αγορά κυπριακών τροφίμων.
 
Σε σχέση με την βελτίωση της ποιότητας και νέο σύστημα διάθεσης προϊόντων από τους παραγωγούς, το Συμβούλιο εισηγείται την ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για διεκπεραίωση αγοραπωλησίας γεωργικών προϊόντων μέσω μιας απλοποιημένης μορφής διαπραγμάτευσης τιμών ή δημοπρασίας και λειτουργία αποθετηρίων με  ενδεδειγμένες διαδικασίες αποθήκευσης και διανομής.
 
Επιπλέον, αναφορικά με την κατανομή και αξιοποίηση αδιάθετων πόρων στον τομέα, το Συμβούλιο εισηγείται την άδεια χρήσης αδιάθετων καλλιεργήσιμων τεμαχίων γης μέσω ηλεκτρονικής δημοπρασίας ή άλλων μηχανισμών μίσθωσης και παροχής κινήτρων, καθώς και κίνητρα σε ανέργους για ενασχόληση στον γεωργικό τομέα, σε συνδυασμό με την προώθηση μέτρων για προσέλκυση και εγκατάσταση των νέων σε ορεινές και άλλες γεωργικά εκμεταλλεύσιμες περιοχές.
 
Επίσης, το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας εισηγείται τον σχεδιασμό και προώθηση κατάλληλων μέτρων πολιτικής για σταδιακή μεταβίβαση γεωργικών εκμεταλλεύσεων από γηραιότερους σε νέους επαγγελματίες παραγωγούς, την άρδευση με πλεόνασμα επεξεργασμένου νερού από μονάδες επεξεργασίας αποχετευτικών και την συνεργασία ομάδων παραγωγών για κοινή αγορά και χρήση μηχανημάτων.

KYΠΕ

 
23499