«Πράσινο φως» από Τμ. Περιβάλλοντος για το ασφαλτικό στο Μιτσερό

Όσα κατέδειξαν οι μελέτες για ενδεχόμενες επιπτώσεις – Όλες οι θέσεις Τμημάτων, επηρεαζόμενων Κοινοτήτων και Ακαδημαϊκών

Δημοσιοποιήθηκαν χθες (1/11) στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος τόσο η Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, όσο και η Γνωμάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής σχετικά με την κατασκευή και τη λειτουργία εργοστασίου παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος στα διοικητικά όρια της κοινότητας Μιτσερού, με την Περιβαλλοντική Αρχή να συνηγορεί στο εν λόγω έργο, ωστόσο με την προϋπόθεση της τήρησης συγκεκριμένων όρων. 

>>> Διαβάστε αυτούσια την γνωμάτευση <<<

Το προτεινόμενο έργο αφορά την ανέγερση μονάδας παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος δυναμικότητας 240 τόνων/ώρα. Η παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος δεν θα ξεπερνά τους 150,000 τόνους/έτος, ενώ να υπενθυμίσουμε πως η μονάδα παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος θα μεταφερθεί στο Μιτσερό από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Τσέρι

Ένα έργο το οποίο ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από τους κατοίκους των γύρω περιοχών. Ενδεικτικό μάλιστα είναι το γεγονός πως υποβλήθηκαν πάνω από 100 ενστάσεις, από τους κατοίκους των επηρεαζόμενων περιοχών. 

Πιο συγκεκριμένα, το έργο εμπίπτει κατά 50% σε γεωργική ζώνη Γ3, κατά περίπου 48% σε λατομική ζώνη  και το υπόλοιπο (2%) σε ζώνες προστασίας, Ζ3 και Ζ1. Η προτεινόμενη μονάδα ασφαλτικού σκυροδέματος προτείνεται να ανεγερθεί σε μέρος του τεμαχίου που εμπίπτει μόνο σε γεωργική ζώνη Γ3. Το προτεινόμενο ασφαλτικό απέχει περίπου 300 m από την προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000 «Περιοχή Μιτσερού - Αγροκηπιάς» (CY2000003). 

To προτεινόμενο τεμάχιο απέχει 2,7 km νότια, από το όριο της οικιστικής ζώνης του Μιτσερού, 2.8 km δυτικά από το όριο της οικιστικής ζώνης της Κάτω Μονής, 3.7 km βορειοδυτικά, από το όριο της οικιστικής ζώνης της Ορούντας, 3.8 km βόρεια από το όριο της οικιστικής ζώνης του Μενοίκου, 4.6 km ανατολικά, από το όριο της οικιστικής ζώνης του Αγ. Ιωάννη, 3.5 km νοτιοανατολικά, από το όριο της οικιστικής ζώνης της Αγροκηπιάς και 5.9 km νοτιοανατολικά, από το όριο της  οικιστικής ζώνης της Μαλούντας.  
 
Εντός ακτίνας 1500m δεν εντοπίζονται κατοικίες. Σε απόσταση 1100m εντοπίζονται κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Το πλησιέστερο στοιχείο πολιτιστικής κληρονομιάς και ο πιο ευαίσθητος ανθρώπινος αποδέκτης ως προς το χώρο ανάπτυξης του προτεινόμενου έργου είναι το Μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα (Αχεράς) το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2 Km νοτιοανατολικά. Επίσης σε απόσταση 1.6 km δυτικά βρίσκεται το σφαγείο Cypra Ltd και1.6 km βορειοδυτικά το σφαγείο Α&Α. Σε απόσταση 2 km βρίσκεται γήπεδο ακαδημίας ποδοσφαίρου.    

«Πράσινο φως» από την Περιβαλλοντική Αρχή, υπό όρους

Κατά τη διάρκεια της ολοκληρωμένης εξέτασης των περιβαλλοντικών παραμέτρων του έργου, η Περιβαλλοντική Αρχή έλαβε υπόψη την Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) και τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν από τον Κύριο του Έργου, τις προδιαγραφές και άλλα στοιχεία από την κατασκευή και λειτουργία παρόμοιων έργων, τα χωροταξικά και περιβαλλοντικά δεδομένα του χώρου, τις εκθέσεις της Συμβουλευτικής Ομάδας του Πανεπιστημίου Κύπρου, τις σχετικές μελέτες της περιοχής του έργου, την μελέτη εκτίμησης των οσμών, τις απόψεις αρμοδίων Τμημάτων, του ενδιαφερόμενου κοινού, των τοπικών αρχών και την επιτόπια επίσκεψη. 

Η Γνωμοδότηση συνοδεύεται από Συνοπτικό Σημείωμα της Περιβαλλοντικής Αρχής για τον τρόπο και στο βαθμό στον οποίο ενσωματώθηκαν ή έτυχαν διαφορετικού χειρισμού τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων, όπως αναφέρεται στο Συνοπτικό Σημείωμα, που επισυνάπτεται. 

Μετά από συναξιολόγηση των πιο πάνω, η Περιβαλλοντική Αρχή συνηγορεί στο εν λόγω έργο με την προϋπόθεση της τήρησης των όρων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα. 

Σημειώνεται ότι η εν λόγω γνωμοδότηση έχει διάρκεια ισχύος από την ημερομηνία έκδοσης όσο και η Ισχύς της Πολεοδομικής Άδειας, νοουμένου ότι, στο διάστημα που μεσολαβεί, δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων αυτή εκδόθηκε

Πιθανές επιπτώσεις από το έργο 

Οι επιπτώσεις που αναμένεται να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών (βραχυπρόθεσμες) αφορούν μεταξύ άλλων τις ακόλουθες: 

6.1. Επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια νερά  

Τα έργα κατασκευής δεν αναμένεται να έχουν ιδιαίτερες επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια νερά. Οι επιπτώσεις σχετίζονται με την πιθανότητα ανεξέλεγκτης απόρριψης υγρών χημικών αποβλήτων (μεταχειρισμένα μηχανέλαια) και καυσίμων από τη λειτουργία και συντήρηση των οχημάτων και του εξοπλισμού εργοταξίου και από την απόρριψη των στερεών αποβλήτων που θα δημιουργηθούν κατά τις κατασκευαστικές εργασίες.   

6.2. Επιπτώσεις στο έδαφος  

Οι επιπτώσεις στο έδαφος κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών θα προκληθούν από τη δημιουργία στερεών μη-επικινδύνων αποβλήτων (μπάζα, οικοδομικά απόβλητα, απορρίμματα συσκευασιών εξοπλισμού) τα οποία θα απορριφθούν στο έδαφος, τη δημιουργία επικίνδυνων στερών αποβλήτων, την πιθανή ανεξέλεγκτη απόρριψη υγρών και χημικών αποβλήτων και καυσίμων από τη λειτουργία και συντήρηση των οχημάτων και του εξοπλισμού των εργοταξίων.  

6.3. Επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας 
 
Οι πιθανές επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας αναμένεται να προέλθουν από τις εκπομπές των μηχανημάτων κατασκευής και του σχετικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθούν σε όλες τις φάσεις των κατασκευαστικών εργασιών. Οι εργασίες κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων της μονάδας αποτελούν τη βασικότερη πηγή έκλυσης σκόνης η οποία μπορεί να έχει σημαντικές αλλά παροδικού χαρακτήρα επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα της περιοχής. 
 
6.4. Επιπτώσεις στο τοπίο 
 
Οι επιπτώσεις στο τοπίο και τα πιθανά προβλήματα αισθητικής ρύπανσης μπορούν να προκύψουν από τις δραστηριότητες κατασκευής του έργου, την εναπόθεση και συσσώρευση των υλικών στον χώρο του εργοταξίου και τη μετακίνηση του εξοπλισμού στο οδικό δίκτυο.  
 
6.5. Επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους 
 
Οι επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους από τις εργασίες κατασκευής εντοπίζονται κυρίως στην κατανάλωση καυσίμων κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων κατασκευής και πρώτων υλών για την κατασκευή του έργου. 
 
6.6. Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον 
 
Οι κατασκευαστικές εργασίες του προτεινόμενου έργου δεν αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά την ασφάλεια και υγεία του τοπικού πληθυσμού. Το εργοτάξιο θα είναι περιφραγμένο καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των κατασκευαστικών εργασιών. Επιπλέον, ο κύριος του έργου και ο εργολάβος θα εκπονήσουν Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας κατά τη φάση κατασκευής του έργου, μέσω του οποίου θα πρέπει να αναγνωριστούν οι πιθανοί κίνδυνοι που θα αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ελέγχου, ώστε να εξαλειφθούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι στο εργοτάξιο. Οι πιθανοί κίνδυνοι στους οποίους ενδεχομένως να εκτεθούν οι κάτοικοι και το κοινό περιλαμβάνουν: 
•    Διακίνηση Βαρέων Οχημάτων - χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή, ειδικά όσον αφορά τις μεταφορές υλικών και τη χρήση του δικτύου από βαρέα οχήματα. 
•    Κατασκευαστικές Εργασίες στην περιοχή μελέτης σε πολύ κοντινή απόσταση από άλλες υφιστάμενες υποδομές και κτίρια. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Προτύπου ISO 9613-2 “Attenuation of sound propagation outdoors” – Μέρος 2: “General method of calculation”κατά την 8ωρή λειτουργία του εργοταξίου, η εκτιμώμενη τιμή του δέκτη Leq(8h) για τον αποδέκτη σε απόσταση μικρότερη των 400μ. από το όριο του εργοταξίου υπολογίστηκε στα 40-50dB(A), περίπου. 

6.7. Κυκλοφοριακή Επιβάρυνση 
 
Η αύξηση των οχημάτων κατά τη φάση κατασκευής του προτεινόμενου έργου δεν αναμένεται ότι θα επηρεάσει δυσμενώς την ομαλή κυκλοφορία των υπόλοιπων οχημάτων στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο, σύμφωνα με την εκτίμηση που έγινε στην ΜΕΕΠ από τον κύριο του έργου και την επιβεβαίωση των στοιχείων του, από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. 
 
6.8. Επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια νερά 
 
Η ποιότητα των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων δεν αναμένεται να επηρεαστεί από τις δραστηριότητες και την παραγωγική διαδικασία της μονάδας. Ενδεχόμενη ρύπανση των υπόγειων νερών είναι δυνατή να προκύψει μόνο σε περιπτώσεις ατυχήματος (διαρροή καυσίμων, χημικών ουσιών, bitumen και ασφαλτικού σκυροδέματος).  
 
6.9. Επιπτώσεις στο έδαφος 
 
Νοουμένου, ότι θα τηρούνται όλοι οι σχετικοί Περιβαλλοντικοί Όροι της Γνωμοδότησης δεν αναμένεται να δημιουργηθούν σημαντικές επιπτώσεις στο έδαφος. Οι εργασίες/δραστηριότητες του προτεινόμενου έργου δεν θα προκαλέσουν σημαντικές γεωλογικές μεταβολές στη διάταξη των πετρωμάτων, την τοπογραφία και το ανάγλυφο της περιοχής. Στον προτεινόμενο χώρο θα πραγματοποιηθούν χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης του χώρου που θα εγκατασταθεί η μονάδα του ασφαλτικού 
(εκσκαφές/επιχωματώσεις).    
 
Η σφράγιση του εδάφους από την κατασκευή της προτεινόμενης ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει στο 61%. Με βάση το σχεδιασμό του έργου, δεν αναμένεται ότι η σφράγιση του εδάφους θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του κινδύνου πλημμύρας.  
 
6.10. Επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας 
 
Κατά τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου θα προκύψουν εκπομπές αέριων ρύπων και οσμών  από τις διεργασίες που θα εκτελούνται, όπως κατά την αποθήκευση του bitumen και την παραγωγή, εκφόρτωση και μεταφορά του ασφαλτικού σκυροδέματος, αλλά  σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαφόρων σεναρίων μοντελοποίησης που έτρεξαν, η διασπορά τους κυμαίνεται μεταξύ 0-200 μέτρα για τους αέριους ρύπους και από 0-600 μέτρα για τις οσμές.  Οι εκτιμώμενες ετήσιες συγκεντρώσεις για το έργο σε σχέση με τους ευαίσθητους αποδέκτες υπολογίζονται ως ακολούθως (PM10 0.01-0.009 μg/m3, PM2.5 0.01-0.008 μg/m3, SO2 0.010.010 μg/m3, NO2 0.25-2.72 μg/m3, VOCs 0.002-0.010 μg/m3, CO 0.01-2.26 μg/m3, C6H6 0.00001-0.00003 μg/m3 και PΑΗs 0.00001-0.00003μg/m3 )  και είναι εντός των επιτρεπόμενων συγκεντρώσεων, με βάση των  περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμος του 2010  (Ν. 77(I)/2010) και τροποποιήσεις (Ν. 3(I)/2017) και (Ν. 20(I)/2020).  
 
Οι οσμές είναι χημικές ενώσεις που δεν θεωρούνται επίσημα αναγνωρισμένοι ως ρύποι. Για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της οχληρίας λόγω οσμών δεν υπάρχει εθνικό νομικό πλαίσιο που να καθορίζει επιτρεπόμενα όρια που μπορεί να εκτίθεται ημερησίως/ετησίως ένας ευαίσθητος αποδεκτής, χωρίς να υποβαθμίζεται η υγεία  του.  
 
Η σημαντικότητα των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την έκλυση οσμών εξαρτάται από το συνδυασμό της επιθετικότητας/οξύτητας των οσμών, την ευαισθησία των αποδεκτών καθώς επίσης και τη συγκέντρωση των οσμών στην περιοχή όπου βρίσκεται ο κάθε αποδέκτης. 
 
Τα συμπεράσματα των μελετών οσμών (στην ΜΕΕΠ και από την εταιρεία Atlantis) που εκπονήθηκαν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η επίδραση της προτεινόμενης μονάδας ασφαλτικού σκυροδέματος είναι μικρή σε αποστάσεις πέραν των 600μ από το ασφαλτικό, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση των βέλτιστων πρακτικών στην μονάδα καθώς και την ορθή λειτουργία και συντήρησή της. 
 
6.11. Επιπτώσεις από θόρυβο και δονήσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον 
 
Εκπομπή θορύβου και δονήσεων/κραδασμών μπορεί να προκύψει από τη χρήση των οχημάτων και του εξοπλισμού (πύργο ανάμειξης, γεννήτρια) και κατά την μεταφορά του ασφαλτικού σκυροδέματος από τη μονάδα και αναμένεται να είναι εντός του χώρου που θα διεξάγεται η παραγωγική διαδικασία περίπου 80-90dB (A).Οι εκτιμώμενες τιμές των δεικτών Lden και Lnight σε απόσταση μικρότερη των 400μ. από το όριο του έργου υπολογίστηκαν στα 30-40 dB(A), περίπου. Οι διεργασίες που θα εκτελούνται κατά την λειτουργία του έργου δεν αναμένεται ότι θα αποτελούν σημαντικές πηγές δημιουργίας δονήσεων ή κραδασμών στους περιβαλλοντικούς αποδέκτες της περιοχής μελέτης Η διακίνηση βαρέων οχημάτων σε οδοστρωμένο οδικό δίκτυο ενδέχεται να προκαλεί κραδασμούς 0.01 - 0.2 mm/s στις βάσεις των κτηρίων που βρίσκονται σε απόσταση 10 – 20 μέτρα από το οδικό δίκτυο. 
 
6.12. Επιπτώσεις στο βιολογικό περιβάλλον 
 
Η χωροθέτηση του έργου απέχει περίπου 330m από το ανατολικό τμήμα της προστατευόμενης περιοχής Ειδική Ζώνη Διατήρησης «Περιοχή Μιτσερού – Αγροκηπιάς»-CY2000003 και περισσότερο από 1km από το ανατολικό τμήμα της προστατευόμενης περιοχής.  Κατά την διαδικασία προελέγχου του έργου εκτιμήθηκε ότι  δεν απαιτείται η ετοιμασία Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Δέουσα Μελέτη). 
 
Εννοείται όμως ότι κατά την αξιολόγηση της ΜΕΕΠ λήφθηκε υπόψη η απόσταση από την προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000 Ειδική Ζώνη Διατήρησης «Περιοχή Μιτσερού – Αγροκηπιάς»-CY2000003 και εκτιμήθηκαν τυχόν επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του έργου.  
 
Κατά το στάδιο κατασκευής και λειτουργίας του έργου δεν αναμένεται κατάληψη γης και σφράγιση εδάφους που θα οδηγούσαν σε απώλεια οικοτόπων και ειδών χαρακτηρισμού της προστατευόμενης περιοχής. Επιπρόσθετα, η πρόσβαση στην τελική θέση χωροθέτησης του έργου δεν διέρχεται μέσα από την προστατευόμενη περιοχή αλλά γίνεται μέσω του κύριου δρόμου οπότε δεν αναμένεται υποβάθμιση των οικοτόπων και των ειδών χαρακτηρισμού λόγω αυξημένης κίνησης οχημάτων εντός της προστατευόμενης περιοχής. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατεύθυνση των ανέμων στην περιοχή είναι κυρίως προς τα νότια και νοτιοανατολικά και ότι η απόσταση της τελικής θέσης χωροθέτησης του έργου από την προστατευόμενη περιοχή προς τα νοτιοανατολικά είναι μεγαλύτερη από 1km, δεν αναμένεται υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα εντός της προστατευόμενης περιοχής που ενδεχομένως να οδηγούσε σε υποβάθμιση των οικοτόπων και των ειδών χαρακτηρισμού. Ως εκ τούτου, δεν αναμένονται επιπτώσεις στα προστατευόμενα είδη της περιοχής Natura 2000 και δεν απαιτείται Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (Δέουσα Εκτίμηση Επιπτώσεων). 
 
6.13 Κυκλοφοριακή Επιβάρυνση 
 
Η αύξηση των οχημάτων κατά τη φάση λειτουργίας του προτεινόμενου έργου δεν αναμένεται ότι θα επηρεάσει δυσμενώς την ομαλή κυκλοφορία των υπόλοιπων οχημάτων στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Σε ότι αφορά το δρόμο Ε903, ο οποίος αποτελεί έναν κύριο και πολυσύχναστο οδικό άξονα, για τον οποίο εκφράζονται διαχρονικά παράπονα σχετικά με τη συμφόρηση, η ημερήσια αύξηση οχημάτων σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 1%. Η αύξηση αυτή θα αφορά τη διαδρομή μέχρι το ύψος της διασταύρωσης με το Ε929, σύμφωνα με το Τμήμα Δημοσίων Έργων. 

6.14. Συσσωρευτικές επιπτώσεις 
 
Στην περιοχή ανάπτυξης του προτεινόμενου έργου εντοπίζονται κυρίως λατομεία και  εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την εντατική εκτροφή ζώων και παρεμφερείς με αυτή δραστηριότητες, όπως η αποθήκευση και η διαχείριση αποβλήτων και η σφαγή ζώων.  
 
Σύμφωνα με την ΜΕΕΠ δεν αναμένεται ότι η συνεργιστική δράση ανάμεσα στο προτεινόμενο έργο και των υφιστάμενων και προγραμματιζόμενων μελλοντικών έργων θα προκαλέσει υπερβάσεις στη συγκέντρωση των αέριων ρύπων για τους οποίους έχουν καθοριστεί ανώτατα επιτρεπτά όρια.  
 
Αναφορικά με τις συνεργιστικές επιπτώσεις εξαιτίας της εκπομπής αιωρούμενων σωματιδίων PM10, η κύρια πηγή εκπομπής αιωρούμενων σωματιδίων αποτελεί το υφιστάμενο λατομείο.  Οι προγραμματιζόμενες μελλοντικές αναπτύξεις απέχουν σημαντική απόσταση από τους πλησιέστερους οικιστικούς αποδέκτες και δεν αναμένεται ότι θα προκαλέσουν σημαντική επιβάρυνση. Δεν αναμένεται επιπρόσθετη σημαντική επιβάρυνση σε αιωρούμενα σωματίδια από αυτή που ήδη υφίσταται από το γειτνιάζοντα λατομείο με την τήρηση των μέτρων που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα Γνωμοδότηση σε συνδυασμό με διαχειριστικούς όρους για τη σκόνη κατά τη διάρκεια των εργασιών του λατομείου.  
 
Όπως προαναφέρθηκε η προσθήκη του προτεινόμενου ασφαλτικού δεν συμβάλει συσσωρευτικά σε περαιτέρω όχληση στη ευρύτερη περιοχή μελέτης. Σε ορισμένες περιοχές των γύρω κοινοτήτων, υπάρχει όχληση από έκλυση οσμών λόγω των υφιστάμενων κτηνοτροφικών μονάδων και άλλων παρεμφερών χρήσεων. Η μοντελοποίηση των οσμών κατέδειξε ότι η προσθήκη του προτεινόμενου ασφαλτικού δεν επιβαρύνει την υφιστάμενη κατάσταση. 

Απόψεις Τμημάτων και Τοπικών Αρχών 

Γεωργίας:  

Δεν φέρουν ένσταση για το έργο, νοουμένου ότι θα διασφαλιστεί η υγεία των ζώων και των εργαζομένων, κυρίως λόγω αέριων εκπομπών  από την  διαχείριση των αδρανών υλικών ή/και θέρμανση του ασφαλτικού σκυροδέματος, στις γύρω κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν ή που μελλοντικά θα ανεγερθούν στην κτηνοτροφική ζώνη. Το ζήτημα αυτό έχει τύχει διαχείρισης με συγκεκριμένους όρους της εν λόγω Γνωμοδότησης. 

Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας 
 
Ανέφεραν ότι δεν έχουν τεχνογνωσία για τα περιβαλλοντικά ζητήματα που τίθενται. Επεσήμαναν ότι οι κοινότητες της περιοχής είναι όντως βεβαρημένες με αρκετές κτηνοτροφικές αναπτύξεις, χοιροστάσια, σφαγεία και η Επαρχιακή Διοίκηση είναι συχνά αποδέκτης παραπόνων, γι ΄ αυτό θα πρέπει η Περιβαλλοντική Αρχή να εξετάσει όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν στην επιστολή που στάλθηκε από το σύμπλεγμα των κοινοτήτων της περιοχής. Το ζήτημα αυτό έχει εξεταστεί διεξοδικά από την Περιβαλλοντική Αρχή στα πλαίσια της διαδικασίας αξιολόγησης του έργου. 
 
Τμήμα Μετεωρολογίας:  

Ανέφεραν ότι το Τμήμα Μετεωρολογίας δεν είναι αρμόδιο στην αξιολόγηση της μοντελοποίησης των αέριων ρύπων. Όσον αφορά την καταλληλόλητα του μοντέλου WRF, θεωρούν ότι  είναι  αξιόπιστο και ότι οι τιμές του βρίσκονται πολύ κοντά στις πραγματικές τιμές. Ανέφερε επίσης ότι τα τελευταία χρόνια το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται επιχειρησιακά στην Κύπρο από το Τμήμα Μετεωρολογίας. Οι απόψεις του Τμήματος Μετεωρολογίας έχουν ληφθεί υπόψη στις παραδοχές των μοντέλων διασποράς ρύπων και οσμών. 

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης:   
 
Ανέφεραν ότι δε φέρουν ένσταση για τη λειτουργία της μονάδας στην περιοχή όσον αφορά στις αρμοδιότητές τους. 
 
Υπηρεσία Μεταλλείων: 
 
Ανέφεραν ότι δε φέρουν ένσταση για τη λειτουργία της μονάδας στην περιοχή όσον αφορά στις αρμοδιότητές τους.  Δεν θεωρούν ότι η λειτουργία του λατομείου θα επιφέρει δονήσεις και επηρεασμό του εξοπλισμού της ασφαλτικής μονάδας, αφού οποιοσδήποτε εκρήξεις είναι ελεγχόμενες. 
 
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας  
 
Θεωρούν ότι η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών μελετών (ΜΕΕΠ) δεν είναι αρμοδιότητά τους και δεν μπορούν να εκφέρουν απόψεις όσον αφορά τυχόν επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από την λειτουργία του έργου. 
Τμήμα Δημοσίων Έργων:  
 
Δεν θεωρούν ότι η κατασκευή και λειτουργία του έργου θα επιφέρει επιπρόσθετη κυκλοφοριακή επιβάρυνση στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο.  
 
Εξέφρασαν έντονη αρνητική θέση όσον αφορά τη λειτουργία του έργου. Διαφωνούν με την Υπουργική Απόφαση της μετεγκατάστασης του συγκεκριμένου ασφαλτικού, το οποίο θεωρούν ότι θα επιβαρύνει την ήδη βεβαρημένη ατμόσφαιρα της περιοχής τους, όσον αφορά τους αέριους ρύπους και τις οσμές. 
 
Μελετητής, Σύμβουλος Κοινοτήτων 
 
Εξέφρασε τις ανησυχίες των κατοίκων της περιοχής και ανέφερε ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το έργο θα λειτουργήσει χωρίς να δημιουργήσει πρόβλημα στην ποιότητα ζωής των κατοίκων.  
 
Εκπρόσωπος Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Ιωάννη Μαλούντας 
 
Εξέφρασε την αντίθεσή του για  την απόφαση για μεταφορά του ασφαλτικού στην περιοχή και συμφώνησε με τους ενδοιασμούς/εισηγήσεις που εκφράστηκαν από τους ακαδημαϊκούς και ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ενστάσεις. 
 
Εκπρόσωπος Κοινοτικού Συμβουλίου Αγροκηπιάς 
 
Εξέφρασε την αντίθεσή του  για τη μεταφορά  του ασφαλτικού στην περιοχή κατά πόσον θα «εξυπηρετήσει τα μεγάλα συμφέροντα» ή αν θα στηρίξει τις κοινότητες. Ισχυρίστηκε επίσης  ότι δεν υπάρχει επαρκής παρακολούθηση των εγκαταστάσεων  από πλευράς των Κρατικών Υπηρεσιών. 
 
Εκπρόσωπος Κοινοτικού Συμβουλίου Μενοίκου 
 
Διαφωνεί με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την μεταφορά του ασφαλτικού στην περιοχή τους, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι βεβαρημένη με κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, λατομεία και σφαγεία. 
 
Εκπρόσωπος Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Μονής 
 
Ανέφερε ότι οι κοινότητες της περιοχής δεν πρόκειται να δεχθούν να εγκατασταθεί η μονάδα ασφαλτικού στην περιοχή, διότι έχουν υποχρέωση να προστατεύσουν την υγεία των κατοίκων. 
 
Εκπρόσωπος Κοινοτικού Συμβουλίου Μιτσερού 
 
Ανέφερε ότι οι κοινότητες της περιοχής δεν πρόκειται να δεχθούν να εγκατασταθεί η μονάδα ασφαλτικού στην περιοχή και ότι όλοι οι πολίτες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα και να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας των κατοίκων της περιοχής.  

>>> Διαβάστε αυτούσια την γνωμάτευση <<<

 
24975