Προς αναθεώρηση τα νομοθετήματα του Πλαισίου Αφερεγγυότητας

Για εναρμόνισή τους με την Ευρωπαϊκή Οδηγία - Σε δημόσια διαβούλευση τρία τροποποιητικά νομοσχέδια

Το Τμήμα Αφερεγγυότητας έχει αναλάβει να εναρμονίσει τα νομοθετήματα του Πλαισίου Αφερεγγυότητας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/1023, ως το καθ΄ ύλη αρμόδιο. Σύμφωνα με την εν λόγω Ευρωπαϊκή Οδηγία, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει την υποχρέωση να εναρμονιστεί με τις σχετικές πρόνοιες μέχρι τον Ιούλιο του 2021.

>>> Διαβάστε επίσης: Πως αλλάζει η ζωή κάποιου όταν παίρνει μισθό 1200 ευρώ ...δωρεάν <<<
 
Η Οδηγία περιστρέφεται στους ακόλουθους άξονες οι οποίοι αφορούν:

  • την προληπτική αναδιάρθρωση ώστε να μην οδηγούνται βιώσιμες επιχειρήσεις σε εκκαθάριση,
  • την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε επιχειρηματίες που έχουν «εγκλωβιστεί» στα χρέη τους,
  • τη βελτίωση των διαδικασιών αυτών και την αποτελεσματικότητα τους και
  • τη συλλογή δεδομένων που να επιτρέπουν την επαρκή αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας της Οδηγίας.

Για την εναρμόνιση των νομοθετημάτων, έχουν ετοιμαστεί προσχέδια τροποποιήσεων που αφορούν:

  • τον Περί Πτώχευσης Νόμο Κεφ. 5,
  • τον Περί Εταιρειών Νόμο αναφορικά με το Διορισμό Εξεταστή σε εταιρείες (ΜΕΡΟΣ ΙVA ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ)
  • τους Περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Κανονισμούς του 2015.

>>> Διαβάστε επίσης: Πόσο στοιχίζει η έκδοση της νέας ταυτότητας <<< 

Τα προσχέδια των τροποποιήσεων επισυνάπτονται, αλλά ταυτόχρονα βρίσκονται και αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας www.mcit.gov.cy και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αφερεγγυότητας  www.isc.gov.cy .

Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε τυχόν απόψεις, εισηγήσεις ή παρατηρήσεις επί των προσχεδίων των τροποποιήσεων, και  στις τρεις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: [email protected], [email protected] και [email protected], το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020.

 
11200
Thumbnail