Προς αποδέσμευση 260 θέσεις εκπαιδευτικών-Λεπτομέρειες

Το αίτημα υποβλήθηκε στην Βουλή κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου

Αίτημα για αποδέσμευση 260 συνολικά θέσεων εκπαιδευτικών που υπέβαλε, μέσω του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, η Κυβέρνηση θα εξετάσει σήμερα (10/2), μεταξύ άλλων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή που συνοδεύει το αίτημα, το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 15 Ιανουαρίου 2020, αποφάσισε, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 4(2) των «περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017’, να εγκρίνει την εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης των ακόλουθων 260 θέσεων Πρώτου Διορισμού στην Δημόσια Υπηρεσία».

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Ειδικότερα το Υπουργικό αποφάσισε την εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης των εξής θέσεων:

 • 164 θέσεις Καθηγητών (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) στη Μέση Εκπαίδευση
 • 31 θέσεων στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ως ακολούθως:
  -13 θέσεις Εκπαιδευτών (Κλίμακα Α8, Α10 και Α11)
  -18 θέσεις Εκπαιδευτών (Κλίμακα Α8) και Εκπαιδευτών (Κλίμακα Α5 και Α7)
 • 65 θέσεις στη Δημοτική Εκπαίδευση ως ακολούθως:
  -41 θέσεις Δασκάλων (Κλίμακα Α8, Α10 και Α11)
  -9 θέσεις Ειδικών Εκπαιδευτικών (Κλίμακα Α8, Α10 και Α11)
  -15 θέσεις Νηπιαγωγών (Κλίμακα Α8, Α10 και Α11).

Οι αποπαγοποίηση των πιο πάνω θέσεων φαίνεται πως κρίθηκε αναγκαία στο πλαίσιο του προωθούμενου σχεδίου πρόωρης αφυπηρετήσεως στο Δημόσιο, στο οποίο έχουν δικαίωμα συμμετοχής 1.175 εκπαιδευτικοί.

Υπενθυμίζεται πως στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, σε ό,τι αφορά τους Δασκάλους και τους Καθηγητές έχει περιληφθεί ειδική πρόνοια, η οποία διαλαμβάνει ότι οι επηρεαζόμενοι θα πρέπει να παραμείνουν στην υπηρεσία μέχρι και το τέλος της σχολικής χρονιάς, δηλαδή, την 31.8.2020 και αυτό προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα αναφορικά με τη στελέχωση των σχολικών μονάδων και, συνεπώς, να διασφαλιστεί ότι δεν θα επηρεαστεί η εύρυθμη λειτουργία τους.

Άλλα αιτήματα
Αξίζει να σημειωθεί πως, πέραν του πιο πάνω αιτήματος η Κ.Ε. Οικονομικών θα εξετάσει άλλα τέσσερα αιτήματα για αποπαγοποίηση συνολικά 18 θέσεων στο Δημόσιο.

Ειδικότερα, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ζητεί την αποπαγοποίηση 3 θέσεων Πρώτου Λειτουργού Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού [Κλίμακα Α14(ii)], εκ των οποίων οι 2 είναι ήδη κενές ενώ η άλλη θα κενωθεί εντός του έτους, καθώς και μίας θέσης Ανώτερου Λειτουργού Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού [Κλίμακα Α13(ii)]. Όπως τονίζεται, η αποπαγοποίηση των εν λόγω θέσεων κρίνεται αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος.

Από την πλευρά του το Υπουργείο Μεταφορών ζητεί την αποπαγοποίηση μίας θέσης Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή (Κλίμακα Α11) και 3 θέσεων Τεχνικού Επιθεωρητή (Προαγωγής – Κλίμακα Α10), για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και κυρίως των ΚΕΜΟ των Επαρχιακών Γραφείων του ΤΟΜ, αφού τα τελευταία χρόνια οι εργασίες του Τμήματος, οι οποίες διεκπεραιώνονται από Τεχνικούς και αφορούν στις εγγραφές και επιθεωρήσεις οχημάτων, καθώς και στην εξέταση υποψήφιων οδηγών, έχουν υπέρμετρα αυξηθεί, καθώς, επίσης, και για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί τόσο από το Υπουργείο όσο και το Τμήμα.

Αιτήματα ΥΠΕΞ και Ελεγκτικής Υπηρεσίας
Επίσης, το Υπουργείο Εξωτερικών ζητεί την αποπαγοποίηση 8 θέσεων οι οποίες αφορούν:

1/ Τρεις θέσεις Πληρεξούσιου Υπουργού [Προαγωγής - Κλίμακα Α13(ii)]. Όπως αναφέρεται η μία αναμένεται να κενωθεί λόγω επικείμενης αφυπηρέτησης του κατόχου της, ενώ οι άλλες δύο θέσεις έχουν ήδη κενωθεί λόγω προαγωγής των κατόχων της στη θέση του Πρέσβη από 1η/2/2020.

2/ Δύο θέσεις Συμβούλου ή Γενικού Προξένου Α (Κλίμακα Α12, επέκταση κατά 2 προσαυξήσεις μέχρι 48.176) και Συμβούλου ή Γενικού Προξένου Β [Κλίμακα Α12(ii)] (Προαγωγής). Η μία θέση έχει ήδη κενωθεί, ενώ η άλλη αναμένεται να κενωθεί στις 15/2.

3/ Τρεις θέσεις Γραμματέα Α ή Πρόξενου (Κλίμακα Α12), Γραμματέα Β ή Υποπρόξενου [Κλίμακα Α11(ii)] (Προαγωγής), οι οποίες έχουν κενωθεί λόγω προαγωγής των κατόχων τους.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Η πλήρωση των πιο πάνω θέσεων, τονίζει το ΥΠΕΞ, είναι απαραίτητα για κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου, οι οποίες έχουν προκύψει λόγω της διεύρυνσης των θεμάτων που καλείται να χειριστεί και της αύξησης του όγκου εργασιών του, της τοποθέτησης μελών του Διπλωματικού προσωπικού σε άλλα Υπουργεία και όργανα της ΕΕ και του μεγάλου αριθμού κενών οργανικών θέσεων.

Επισημαίνεται πως, από τις 206 οργανικές θέσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, οι 43 είναι κενές, ενώ ένα άτομο είναι τοποθετημένο σε άλλο Υπουργείο, τρία άτομα σε όργανα της ΕΕ, «με όλα τα συνεπακόλουθα σ’ ό,τι αφορά την εύρυθμη λειτουργία του Υπουργείο», τονίζει το ΥΠΕΞ.

Τέλος, η Ελεγκτική Υπηρεσία ζητεί την αποπαγοποίηση δύο κενών θέσεων Λειτουργού Ελέγχου Α [Κλίμακα Α11(ii)], οι οποίες, όπως αναφέρει, έχουν περιληφθεί στον προϋπολογισμό του 2020, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως ο όγκος εργασίας της Υπηρεσίας αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια δραματικά, ενώ προβλέπεται σύντομα περαιτέρω αύξηση του.

Μάριος Αδάμου
 
16320