Προσλαμβάνονται νοσηλευτές:Μισθός, σύμβαση εργασίας & ωράριο

Πρόσκληση για υποβολή ενδιαφέροντος από πτυχιούχους Νοσηλευτές και Υγειονομικούς Λειτουργούς για αγορά υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας προσκαλεί όσους πτυχιούχους Νοσηλευτές και Υγειονομικούς Λειτουργούς με πτυχίο είτε στην Υγιεινή του Περιβάλλοντος είτε στην Περιβαλλοντική Μηχανική είτε στην Υγειονομική Μηχανική είτε στη Τεχνολογία Τροφίμων είτε στη Βιολογία, που ενδιαφέρονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο σύμβασης δημοσίου αναφορικά με τον διαγωνισμό με θέμα:

Αγορά Υπηρεσιών Νοσηλευτών και Υγειονομικών Λειτουργών για τη διαχείριση των θερμοκαμερών και της πλατφόρμας που θα χρησιμοποιηθεί για τους ταξιδιώτες προς Κύπρο στα αεροδρόμια Λάρνακας- Πάφου ή/και στα λιμάνια Λεμεσού – Λάρνακας ή/και στη Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου των Λοιμωδών Νοσημάτων, με διάρκεια σύμβασης τρείς (3) μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη τρείς (3) μήνες, να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περαιτέρω πληροφορίες και έντυπα υποβολής ενδιαφέροντος σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (http://www.moh.gov.cy), και να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες. 

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 17/06/2020 και ώρα 10 π.μ..

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Αναλυτικά η προκύρηξη- Μισθός, σύμβαση εργασίας & ωράριο:

Το Υπουργείο Υγείας Προκηρύσσει Διαγωνισμό για Αγορά Υπηρεσιών από
Εγγεγραμμένους Νοσηλευτές οι οποίοι θα εργαστούν στα αεροδρόμια ΛάρνακαςΠάφου και στα λιμάνια Λεμεσού – Λάρνακας.
Η περίοδος παροχής υπηρεσιών θα έχει έναρξη στις 09/06/2020 με διάρκεια τρείς (3) μήνες και με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη τρείς (3) μήνες ένα υφίσταται ακόμη η ανάγκη.

ΕΔΩ όλες οι πληροφορίες για νοσηλλευτές

Α. Απαραίτητες Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
1. Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής Γενικής Νοσηλευτικής βάσει του Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου 1988-2017

Να υποβληθεί το σχετικό πιστοποιητικό με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Γενικής Νοσηλευτικής σε ισχύ.
Να υποβληθεί το σχετικό πιστοποιητικό με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

3. Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής
Να υποβληθεί το σχετικό πιστοποιητικό με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Β. Ειδικοί Όροι Απασχόλησης
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να
παρευρίσκεται στο χώρο που θα του υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή (λιμάνι- αεροδρόμιο), έξι (6) ημέρες την εβδομάδα
37,5 ώρες εβδομαδιαίως, συμπεριλαμβανομένου και Κυριακής, με κυκλικό 
ωράριο (σύστημα βάρδιας).
2. Ο μισθός θα είναι €1.209,00 ανά μήνα.
Σημ. Σε περίπτωση που υποβληθούν πέραν των 72 εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, θα γίνει
κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων.
Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα υποβάλουν ενδιαφέρον θα κληθούν άμεσα για
υπογραφή σχετικής Συμφωνίας – Σύμβασης, μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας
Αρχής. Αναθέτουσα Αρχή είναι το Υπουργείο Υγείας.
Τα τέλη χαρτοσήμανσης της σύμβασης θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Γ. Προϋποθέσεις και Διαδικασία Πληρωμής
1. Με την ανάθεση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος γνωστοποιεί γραπτώς στην
Αναθέτουσα Αρχή τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμεί να
καταβάλλονται οι πληρωμές της συμβατικής αξίας (Έντυπο 2, μαζί με τραπεζική
βεβαίωση IBAN).

2. Οι πληρωμές θα καταβάλλονται σε Ευρώ, έναντι τιμολογίου.

3. Ο Ανάδοχος με το τέλος κάθε «συμβατικού» μήνα θα πρέπει να αποστέλλει στην Αρμόδια Αρχή του Υπουργείου Υγείας, πρωτότυπο τιμολόγιο υπογεγραμμένο από τον ίδιο και από τον συντονιστή της σύμβασης, στο όνομα των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας υπόψη κας Μαριλένας Αθανασίου, Λειτουργός Προσφορών.

4. Σε περίπτωση απουσίας του από την εργασία, ή μη συμπλήρωσης των 37,5 ωρών εργασίας εβδομαδιαίως θα του αποκόπτεται αναλογία του μηνιαίου
εισοδήματος, σύμφωνα με των αριθμό των ωρών/ημερών που απουσίασε. 
Συντονιστής της Σύμβασης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής θα είναι η κα. Έλενα Γαβριήλ, Νοσηλευτικός Λειτουργός, Υπουργείο Υγείας. Ο Υπεύθυνος Συντονιστής έχει ως ευθύνη την παρακολούθηση και το χειρισμό της Σύμβασης στα πλαίσια των προνοιών της.

Δ. Τρόπος Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ όπως μας αποστείλετε την εκδήλωση ενδιαφέροντος σας συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας το Έντυπο 1 και όλα
όσα απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο Α’ του παρόντος, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 05/06/2020 στις 10:00 π.μ. ως ακολούθως:
 είτε σε κλειστό φάκελο στο Αρχείο της Διεύθυνσης Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας, στο Γιώρκειο, Προδρόμου 1 και
Χείλωνος 17, Άγιος Ανδρέας, 1448 Λευκωσία στον 2ο Όροφο, 

  • είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected],
  •  είτε με τηλεομοιότυπο στο 22605488.
 
13690